ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yizhou minghua lu 益州名畫錄

Oct 19, 2013 © Ulrich Theobald

Yizhou minghua lu 益州名畫錄 "Famous Paintings from Sichuan", also called Chengdu minghua lu 成都名畫記 "Famous Painters of Chengdu" is a painting critique written during the Song period 宋 (960-1279) by Huang Xiufu 黃休復, courtesy name Guiben 歸本. According to Li Lüe's 李略 preface from 1007, Huang was an expert in the Classic Chunqiu 春秋 and the Gongyang 公羊傳 and Guliang 穀梁傳 commentaries, and also a collector of ancient paintings and calligraphies. He has also written the book Maoting ketan 茅亭客話 that talks about Sichuan. Is is therefore more probable that he was from Sichuan, and not, as a statement in the bibliography Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題 says, from Jiangxia 江夏 (modern Wuchang 武昌, Hubei).

The book of 3 juan length is an evaluation of the works of 58 painters from Sichuan that lived between the Tang 唐 (618-907) and the early Northern Song period. All persons are attributed to one of four categories (ge 格), namely "rare" (yi 逸), "inspired" (shen 神), "excellent" (miao 妙) and "competent" (neng 能). One painter is rated as belonging to each of the first two categories. The last two categories are divided into three grades each (shangpin 上品, zhongpin 中品, xiapin 下品). The classification of the painters is explained and visualized in the table of contents. The text of the book provides a short biography of each person and describes his abilities and strengths. Unfortunately the table of contents includes more persons than the main text. The category "Excellent A" (miaoge shangpin 妙格上品), for instance, includes seven persons in the table of contents, but only for six persons biographies are provided (Peng Jian 彭堅 is missing). The second scroll of the book includes an appendix with 22 paintings and remarks to the places where they were stored, and the third juan an appendix of 5 paintings of which the name of the painter is unknown, and the names of 6 painters of whom no paintings are known. There are two supplements to Huang Xiufu's book, the Chongxie qian Yizhou wuchang shi zhen ji 重寫前益州五長史真記 and Hushi tinghua ji 胡氏亭畫記.

The text of the book is written in a very elegant language and includes many poems and quotations from ancient texts.

The Yizhou minghua lu is included in the series Tang-Song congshu 唐宋叢書, Hanhai 函海, Huayuan 畫苑, Shuofu 說郛, Hubei xianzheng yishu 湖北先正遺書 and Siku quanshu 四庫全書. In 1982, the Sichuan Renmin Chubanshe 四川人民出版社 published modern edition with annotations by He Yunruo 何韞若 and Lin Kongyi 林孔翼.

Sources:
Huang Haolong 黃浩龍 (2023). "Yizhou minghua lu shuming kaobian 《益州名畫錄》書名考辨", Zhongguo meishu 中國美術, 2023 (1): 53-58.
Huang Haolong 黃浩龍, Li Wanyu 李萬瑜 (2020). "Yizhou minghua lu Songben kao《益州名畫錄》宋本考", Rongbaozhai 榮寶齋, 2020 (8): 118-129.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1800.
Linghu Biao 令狐彪 (1992). "Yizhou minghua lu 益州名畫錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 983.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 704.
Qiu Ren 裘仁 (1996). "Yizhou minghua lu 益州名畫錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 632.
Sichuan baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《四川百科全書》編纂委員會, ed. (1997). Sichuan baike quanshu 四川百科全書 (Chengdu: Sichuan cishu chubanshe), 1085.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 288.
Wei Bin 韋賓 (2005). "Yizhou minghua lu mulu zuowei yu yige neihan de chuanbian 《益州名畫錄》目錄作偽與逸格内涵的傳變", Meishu guancha 美術觀察, 2005 (8): 84-88.
Wu Yibin 武一杉 (2020). "Qiantan Yizhou minghua lu zhong de huapin 淺談《益州名畫錄》中的畫品", Zhongguo meishu 中國美術, 2020 (1): 69-71.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 746.
Xu Xiaogeng 徐曉庚, Xu Fang 徐芳 (2016). "Yizhou minghua lu de xushi moshi jiazhi chonggu 《益州名畫錄》的叙事模式價值重估", Zhongguo meishu 中國美術, 2016 (2): 88-91.
Zhang Jing 張晶 (2020). "Hua zhi yi ge yu bi jian xing ju: Beisong Huang Xiufu Yizhou minghua lu jiexi 畫之逸格”與“筆簡形具”——北宋黃休復《益州名畫錄》解析", Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2020 (13): 115-120.
Zhao Lizhong 趙力忠 (1993). "Yizhou minghua lu 益州名畫錄", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 356.
Zhu Wenqi 朱雯琦 (2019). "Cong Yizhou minghua lu qianxi Xishu huihua fanrong de yuanyin 從《益州名畫錄》淺析西蜀繪畫繁榮的原因", Yushu keji 藝術科技, 2019 (10): 121-122.