ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shenzi 慎子

Jul 18, 2010 © Ulrich Theobald

Shenzi 慎子 "Master Shen" is a philosophical treatise attributed to the legalist philosopher Shen Dao 慎到 (ca. 350-275 BCE) from the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE). Shen Dao came from the state of Zhao 趙 and was a teacher at the Jixia Academy 稷下 of the state of Qi 齊 during the reign of King Xuan 齊宣王 (r. 342-324). One of his colleagues was the philosopher Tian Pian 田駢 (see Tianzi 田子).

In the universal history Shiji 史記 from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE) it is said that the book of Shen Dao consisted of twelve "treatises" (lun 論). The imperial bibliography Yiwen zhi 藝文志 in the official dynastic history Hanshu 漢書 says that the Shenzhi had a length of 42 chapters. Of these, only 10 juan were left during the Tang period 唐 (618-907). It is known that a certain Teng Fu 滕輔 had written a commentary on the Shenzi. During the Song period 宋 (960-1279), two versions of the Shenzi were circulating, one in 37 chapters and 9 juan, and one in 5 chapters in 1 juan.

Taken together these two parts might have been identical with the original book (37 plus 5 makes 42, as the scholar Jin Dejian 金德建 remarked). The private bibliography Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題 says that the book was five-chapters-long, which were certainly only a fragment of the whole original text. In contrast to this statement, the official bibliography Chongwen zongmu 崇文總目 lists the 37-chapter version. After the Song period this larger part was lost, and only the fragmentary small version survived. Except the five chapters, there are two further chapters surviving in the collection Qunshu zhiyao 群書治要. All seven chapters were put together and found their way into Qian Xizuo's 錢熙祚 (d. 1844) series Shoushange congshu 守山閣叢書. Some 10 fragments are surviving as quotations in other books. During the late Ming period 明 (1368-1644), there was a version in circulation, divided into inner and outer chapters, with 89 paragraphs, but this text was a forgery by a certain Shen Maoshang 慎懋賞.

Although the Shenzi includes "miscellaneous" thoughts of a very large ideological spectrum (the compilers of the imperial series Siku quanshu 四庫全書 therefore classified it as a "miscellaneous treatise", zajia 雜家), it is an early document of legalist thinking which stressed the importance of ruling by law and by strengthening the position of the ruler. Shen Dao was criticised by Xun Kuang 荀況 (Xunzi 荀子; 313-238) for his not stressing the importance of employing competent ministers (xian 賢) – because only with the support of able persons the ruler would be strong enough in the legalist sense. Laws alone would not suffice. Shen Dao's ideas were, in Xunzi's words, "unable to govern a country with" (bu ke yi jing guo ding fen 不可以經國定分).

The preserved version of the Shenzi is also to be found in the series Zihui 子匯, Zhuzi jicheng 諸子集成 and Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of the Shenzi 慎子
Extant chapters:
威德 Weide The virtue of autority
因循 Yinxun The circuit of following [abilities]
民雜 Minza People are [dwelling] in different places
德立 Deli Considerations bestowing [offices]
君人 Junren The ruling man
Fragmentary chapters
知忠 Zhizhong Explaining loyalty
君臣 Junchen Lord and minister
Sources:
Chen Guosheng 陳國生 (2005). "Shenzi de guojia guanli sixiang guankui 《慎子》的國家管理思想管窺", Neijiang Shifan Xueyuan xuebao 內江師範學院學報, 2005 (1): 101-104.
Chen Sheng 陳升 (1996). "Shenzi 慎子", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, eds. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 374.
Chen Tao 陳濤 (1993). "Shenzi 慎子", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 255.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qingxian 許啟賢, eds. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 690.
Fan Guoqiang 范國強, Guan Xiangjiu 管祥久 (2010). "Shilun Shenzi de xueshu sixiang 試論慎子的學術思想", Guanzi xuekan 管子學刊, 2010 (2): 51-54.
Hao Tiechuan 郝鐵川 (1996). "Shenzi 慎子", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 68.
He Hui 何慧 (2016). "Lun Shenzi de fa-zhexue sixiang 論慎子的法哲學思想", Fada yanjiusheng 法大研究生, 2016 (1): 386-399.
Ji Liankang 吉聯抗 (1986). "Shangjunshu, Shenzi zhong de yinyue 《商君書》、《慎子》中的樂話", Zhongguo yinyue 中國音樂, 1986 (1): 41-42+94.
Li Dingsheng 李定生 (1992). "Shenzi 慎子", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 68.
Li Xueqin 李學勤 (1998). "Tan Chujian Shenzi 談楚簡《慎子》", Zhongguo wenhua 中國文化, 2007 (2): 43-45.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1875.
Liu Bin 劉斌 (1998). "Shenzi fazhi sixiang gaishu 慎子法治思想概述", Guanzi xuekan 管子學刊, 1998 (1): 28-32.
Ma Teng 馬騰, Hu Wenqi 胡文琪 (2023). "Shenzi xue Huanglao wuwei zhidao xilun 慎子學黃老“無為”治道析論", Zhongyuan wenhua yanjiu 中原文化研究, 11 (5): 37-45.
Pan Fu'en 潘富恩 (1992). "Shenzi 慎子", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhexue 哲學 (Beijng/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 782.
Shan Yuchen 單育辰 (2013). "Cong Zhanguo jian Cao Mo zhi chen zai tan jinben Wuzi, Shenzi de zhenwei 從戰國簡《曹沫之陳》再談今本《吳子》、《慎子》的真偽", Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究, 2013: 91-100.
Suo Jieran 索介然 (1995). "Shenzi yiwen jianjie 《慎子》佚文簡介", Guanzi xuekan 管子學刊, 1995 (4): 83-88.
Thompson, P.M. (1993). "Shen tzu (Shen Tao)", in Michael Loewe, ed. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Society for the Study of Early China/Institute of East Asian Studies), 399-404.
Wang Lijian 王立建 (1993). "Shenzi 慎子", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 188.
Wang Min 王敏, Chen Wei 陳偉 (2014)."“Cong fen de shiyong kan Huangdi sijing yu Shenzi de chengshu xianhou 從“分”的使用看《黃帝四經》與《慎子》的成書先後", Lantai shijie 蘭臺世界, 2014 (11): 146-147.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 901.
Wu Shuchen 武樹臣, ed. (1999). Zhongguo chuantong falü wenhua cidian 中國傳統法律文化辭典 (Beijing: Beijing daxue chubanshe), 444.
Xu Fuhong 許富宏 (2016). "Shenzi banben liuyuan kao 《慎子》版本源流考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2016 (1): 19-22.
Yang Dong 楊棟 (2014). "Cong Shang Bo jian kan Shenzi de jun ren zhi dao 從上博簡看慎子的“君人之道”", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰線, 2014 (1): 113-117.
Yang Dong 楊棟 (2015). "Lun Shenzi xuepai dui baijia zhi xue de zhenghe 論慎子學派對百家之學的整合", Zhongguo Shehui Kuexue Yuan Yanjiusheng Yuan xuebao 中國社會科學院研究生院學報, 2015 (5): 25-32.
Yang Junguang 楊俊光 (2012). "Hanfeizi Nanshi yanjiu zhong de yi ge wenti: Ying Shenzi zhe, fu ying zhi zhe ge wei shei he 《韓非子·難勢》研究中的一個問題——“應慎子”者、“復應之”者各為誰何", Zhuzi xuekan 諸子學刊, 2012 (1): 293-305.
Yang, Soon-ja (2011). "Shen Dao's Own Voice in the Shenzi Fragments", Dao: A Journal of Comparative Philosophy, 10 (2): 187-207.
Yu Jialin 余佳琳 (2016). "Qianxi Shenzi de wenti tezheng 淺析《慎子》的文體特徵", Wenjiao ziliao 文教資料, 2016 (35): 80-82.
Zhang Hanyi 張涵毅 (2020). "Lun Shenzi de zhifa sixiang 論慎子的“制法”思想", Huaxia wenhua 華夏文化, 2020 (4): 19-22.
Zhang Jue 張覺 (1991). "Shangjunshu, Shenzi, Shenzi liuchuan kaolüe 《商君書》、《申子》、《慎子》流傳考略", Zhongguo tushuguan xuebao 中國圖書館學報, 1991 (1): 81-85+95.
Zheng Bosi 鄭博思 (2022). "Zhanguo zhong-wanqi fa-dao liang jia dui zhong de de fansi: Yi Shenzi, Hanfeizi, Zhuangzi wei hexin 戰國中晚期法道兩家對“忠”德的反思——以《慎子》《韓非子》《莊子》為核心", Zhongguo zhexue shi 中國哲學史, 2022 (5): 34-40.
Zhong Zhaopeng 鍾肇鵬 (1992). "Shenzi 慎子", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 916.