ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Dongpo zhilin 東坡志林

Aug 19, 2013 © Ulrich Theobald

Dongpo zhilin 東坡志林 "A forest of records of Su Dongpo" is a "brush-notes"-style book (biji 筆記) written during the Northern Song period 北宋 (960-1126) master Su Shi 蘇軾 (1037-1101, also known as Su Dongpo 蘇東坡). The book came into being as a collection of Su Shi's notes on the books of ancient authors and many other topics. The original name of the collection was Dongpo shouze 東坡手澤. It was only published as a book after the author's death.

In Chen Zhensun's 陳振孫 (c. 1183-1262) bibliography Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題, the length is given as 3 juan, but the received version is divided into 5 juan.

The Dongpo zhilin can be used as a source of the official and private life of the literati officials, the administrative system, and culture and customs during the early Song period. It includes information on historical matters, diet and medicine, scholarship, offerings, military affairs, geography, state offices, religion, the common people, women, bandits, barbarians, antiques and collectibles, Fengshui, divination, and many other themes, in total 29 chapters (lei 類) with more than 200 paragraphs.

There are several different versions in circulation. The series Baichuan xuehai 百川學海 includes a 1-juan version, the Xuejin taoyuan 學津討原, Hanfenlou miji 涵芬樓叢書, Siku quanshu 四庫全書 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 a 5-juan version, and the version in the series Baihai 稗海 is divided into 12 juan. The short 1-juan version only includes 13 chapters of historiographical accounts that roughly correspond to the last juan in the 5-juan version. These parts are missing in the 12-juan version, but the latter includes more stories. In 1981 the Zhonghua Shuju Press 中華書局 published a modern edition with careful annotations by Wang Songling 王松齡.

Sources:
Jiang Ping 江枰 (2019). "Cong Yu Xi Zhilin dao Dongpo zhilin 從虞喜《志林》到《東坡志林》", Zhongguo Su Shi yanjiu 中國蘇軾研究, 2019 (2).
Li Jinkun 李金坤 (2019). "Su Shi zheju Tanzhou zhi renwen qinghuai tanxi: Dongpo zhilin suo zai Su Shi qianzhe hainan yishi duzha 蘇軾謫居儋州之人文情懷探新——《東坡志林》所載蘇軾遷謫海南軼事讀札", Zhongguo Su Shi yanjiu 中國蘇軾研究, 2019 (1).
Li Lening 李樂凝 (2017). "Dongpo zhilin kaolun 《東坡志林》考論", Wenhua chuangxin bijiao yanjiu 文化創新比較研究, 2017 (5): 54-58.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1948.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 188.
Liu Shijian 劉師健 (2021). "Guitianlu, Dongpo zhilin er zhong biji zhong richang shucue zhi fengmao yu yiyi 《歸田録》、《東坡志林》 二種筆記中日常書寫之風貌與意義", Renwen Zhongguo xuebao 人文中國學報, 32: 265-279.
Nong Liaolin 農遼林 (2008). "Meiqu shenqing zhili: Lun Dongpo zhilin jiyouwen de wenxuexing 美趣·深情·至理——論《東坡志林》記游文的文學性", Nanning Shifan Gaodeng Zhuanke Xuexiao xuebao 南寧師範高等專科學校學報, 2008 (3): 45-47.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 150.
Xiu Shiping 修世平 (1997). "Dongpo zhilin, Qiuchi biji yitong kao 《東坡志林》《仇池筆記》異同考", Tushuguan lilun yu shijian 圖書館理論與實踐, 1997 (4): 40-42.
Yao Xuexian 姚學賢 (1985). "Shitan Dongpo zhilin de yishu tese 試談《東坡志林》的藝術特色", Xinyang Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 信陽師範學院學報(哲學社會科學版), 1985 (3): 50-56.
Zhang Peiheng 章培恆, Xu Yan 徐豔 (2002). "Guanyu wujuan ben Dongpo zhilin de zhenwei wenti: Jian lun shi'erjuan ben Dongpo Xiansheng zhilin de kexinxing 關於五卷本《東坡志林》的真偽問題——兼談十二卷本《東坡先生志林》的可信性", Nanjing Shifan Daxue Wenxue Yuan xuebao 南京師範大學文學院學報, 2002 (4): 163-173.
Zhou Yuhua 周榆華 (2011). "Dongpo zhilin zhong de jiyou wenlun xi《東坡志林》中的記游文論析", Lantai shijie 蘭台世界, 2011 (25): 8-9.