ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhengshu jicheng 政書集成

Aug 25, 2021 © Ulrich Theobald

Zhengshu jicheng 政書集成 is a collection of books on policy and administration compiled by Chen Shengxi 陳生璽 (b. 1932) and published in 1996 by the Zhongzhou Guji Press 中州古籍出版社.

Table 1. The series Huangzheng congshu 荒政叢書
(PRC) 陳生璽 Chen Shengxi (comp.), 1996 edition by Zhongzhou Guji Press 中州古籍出版社
書名, length in juan Title Author(s)
第一輯
新語 二卷 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi
申鑑 五卷 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
劉氏政論 一卷 Liushi zhenglun (Wei) 劉廙 Liu Yi
體論 一卷 Tilun (Wei) 杜恕 Du Shu
世要論 (政要論) 一卷 Shiyaolun (Zhengyaolun) (Wei) 桓範 Huan Fan
萬機論 一卷 Wanjilun (Wei) 蔣濟 Jiang Ji
典語 一卷 Dianyu (Jin) 陸景 Lu Jing
傅子 五卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
袁子政書 (袁子正論) 一卷 Yuanzi zhengshu (Yuanzi zhenglun) (Jin) 袁準 Yuan Zhun
第二輯
中説 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong
帝範 四卷 Difan (Tang) 唐太宗 Emperor Taizong
貞觀政要 十卷 Zhenguan zhengyao (Tang) 吳競 Wu Jing
第三輯
長短經 九卷 Changduanjing (Tang) 趙蕤 Zhao Rui
帝學 八卷 Dixue (Tang) 范祖禹 Fan Zuyu
東宮備覽 六卷 Donggong beilan (Song) 陳模 Chen Mo
州縣提綱 四卷 Zhouxian tigang (Song) 陳襄 Chen Mo
作邑自箴 十卷 Zuoyi zizhen (Song) 李元弼 Li Yuanbi
第四輯
廉吏傳 二卷 Lianlizhuan (Song) 費樞 Fei Shu
官箴 一卷 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
百官箴 六卷 Baiguanzhen (Song) 許月卿 Xu Yueqing
晝簾緒論 一卷 Zhoulian xulun (Song) 胡太初 Hu Taichu
朱文公政訓 一卷 Zhu Wengong zhengxun (Song) 朱熹 Zhu Xi
西山政訓 一卷 Xishan zhengxun (Song) 真得秀 Zhen Dexiu
折獄龜鑒 八卷 Zheyu guijian (Song) 鄭克 Zheng Ke
仕學規範 四十卷 Shixue guifan (Song) 張鎡 Zhang Zi
第五輯
為政忠告(三事忠告) 四卷 Weizheng zhonggao (Sanshi zhonggao) (Yuan) 張養浩 Zhang Yanghao
治世龜鑒 一卷 Zhishi guijian (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue
為政善報事類 十卷 Weizheng shanbao shilei (Yuan) 葉留 Ye Liu
從政錄 一卷 Congzhenglu (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
全史吏鑒 十卷 Quanshi lijian (Ming) 徐元太 Xu Yuantai (comp.)
第六輯
牧鑒 十卷 Mujian (Ming) 楊昱 Yang Yu
實政錄 七卷 Shizhenglu (Ming)呂坤 Lü Kun
第七輯
(御製)資政要覽 三卷 (Yuzhi) Zizheng yaolan (Qing) 清世祖 Emperor Shizu
庭訓格言 一卷 Tingxun geyan (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
(御製)日知薈說 四卷 (Yuzhi) Rizhi huishuo (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
政學錄 五卷 Zhengxuelu (Qing) 鄭端 Zheng Duan
居官必覽 二卷 Juguan bilan (Qing) 金庸齋 Jin Yongzhai
第八輯
從政遺規 二卷 Congzheng yigui (Ming) 陳宏謀 Chen Hongmou
在官法戒錄 四卷 Zaiguan fajie lu (Ming) 陳宏謀 Chen Hongmou
四鑒錄 十六卷: Sijianlu: (Qing) 尹會一 Yin Huiyi
君鑒錄 四卷 Junjianlu
臣鑒錄 四卷 Chenjianlu
士鑒錄 四卷 Shijianlu
女鑒錄 四卷 Nüjianlu
圖民錄 四卷 Tuminlu (Qing) 袁守定 Yuan Shouding
第九輯
牧令書輯要 十卷 Mulingshu jiyao (Qing) 丁日昌 Ding Richang (comp.)
第十輯
宦海指南 五種 六卷 Huanhai zhinan (Qing) 許乃普 Xu Naipu (comp.)
劉簾舫先生吏治三書 六卷: Liu Lianfang Xiansheng lizhi sanshu: (Qing) 劉衡
庸吏庸言 二卷 Yongli yongyan
讀律心得 三卷 Dulü xinde
蜀僚答問 一卷 Shuliao dawen
入幕須知 不分卷 Rumu xuzhi (Qing) 張庭驤 Zhang Tingxiang (comp.)
保甲書 四卷 Baojiashu (Qing) 徐棟 Xu Dong (comp.)
Sources:
---