ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jieyueshanfang huichao 借月山房彙鈔

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Jieyueshanfang huichao 借月山房彙鈔 "Collected Manuscripts from the Mountain Studio Lending from the Moon" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhang Haipeng 張海鵬 (1755-1816) who also published the series Mohai jinhu 墨海金壺 and Xuejin taoyuan 學津討原. The Jieyueshanfang huichao includes 135 books in 16 collections (ji 集) with a total length of 283 juan. The name of the series is derived from the name of Zhang's study.

In this series, Zhang Haipeng specialized on Ming- 明 (1368-1644) and Qing-period books that differed from the themes covered in the two earlier series. It includes explanations to Confucian Classics, miscellaneous histories, biographies, writings of the so-called "masters and philosophers", treatises on arts, novellas, and literary critiques.

The texts have been carefully selected for their textual reliability and seriousness. The collection is therefore rated as qualitatively surpassing many Ming-period collections. It was later revised by Wu Shimo 吳士模 (fl. 1893) and republished as Zeguzhai congchao 澤古齋叢鈔, and then again by Qian Xizuo 錢熙祚 (d. 1844) as Zhihai 指海. There are only two original copies surviving in China. In 1920 therefore, the Bogu Studio 博古齋 in Shanghai published a facsimile of Zhang's original.

Table 1. The series Jieyueshanfang huichao 借月山房彙鈔
(Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
1807-1809 edition of Master Zhang from Yushan 虞山張氏(張海鵬); facsimile 1920 by Shanghai Boguzhai Studio 上海博古齋
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
易例 二卷 Yili (Qing) 惠棟 Hui Dong
尚書地理今釋 一卷 Shangshu dili jinshi (Qing) 蔣廷錫 Jiang Tingxi
詩說 三卷 Shishuo (Qing) 惠周惕 Hui Zhouti
詩說 一卷 Shishuo (Qing) 陶正靖 Tao Zhengjing
周禮序官考 一卷 Zhouli xuguan kao (Qing) 陳大庚 Chen Dageng
考定檀弓 二卷 Kaoding Tangong (Qing) 程穆衡 Cheng Muheng
深衣考 一卷 Shenyikao (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
左傳杜解補正 三卷 Zuozhuan Dujie buzheng (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
春秋說 一卷 Chunqiu shuo (Qing) 陶正靖 Tao Zhengjing
春秋日食質疑 一卷 Chunqiu rishi zhiyi (Qing) 吳守一 Wu Shouyi
考經述注 一卷 Xiaojing shuzhu (Ming) 項霦 Xiang Bin
第二集
駢雅 七卷 Pianya (Ming) 朱謀㙔 Zhu Mouhan
惠氏讀說文記 十五卷 Huishi du Shuowen ji (Qing) 惠棟 Hui Dong; 江聲 Jiang Sheng (suppl.)
席氏讀說文記 十五卷 Xishi du Shuowen ji (Qing) 席世昌 Xi Shichang
第三集
韻補正 一卷 Xishi du Shuowen ji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
音學辨微 一卷
(附)三十六字母辨 一卷
Yinxue bianwei
Sanshiliu zimu bian
(Qing) 江永 Jiang Yong; 黃廷鑒 Huang Tingjian (suppl.)
九經誤字 一卷 Jiujing wuzi (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
石經考 一卷 Shijingkao (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
金石文字記 六卷 Jinshi wenzi ji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
千字文萃 一卷: Qianziwen cui: (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
皇上七旬萬壽千字文 Huangshang qixun wanshou qianziwen (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan
御製全韻詩恭跋千字文 Yuzhi quanyun shigong ba qianziwen (Qing) 彭元瑞 Peng Yuanrui
毛西河傳贊 Mao Xihe zhuanzan (Qing) 王錫 Wang Xi
別本千字文續千字文再續千字文 Bieben qianziwen, Xu qianziwen, zaixu qianziwen (Qing) 黃祖顓 Huang Zuzhuan
別本續千字文 Bieben xu qianziwen (Ming) 陳鎏 Chen Liu
第四集
炎徼紀聞 四卷 Yanjiao jiwen (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
庚申紀事 一卷 Gengshen jishi (Ming) 張潑 Zhang Bo
徐海本末 一卷 Xuhai benmo (Ming) 茅坤 Mao Kun
東江始末 一卷 Dongjiang shimo (Ming) 柏起宗 Bo Qizong
復社紀事一卷 Fushe jishi (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
存是錄一卷 Cunshilu (Ming) 姚宗典 Yao Zongdian
三藩紀事本末 四卷 Sanfan jishi benmo (Qing) 楊陸榮 Yang Lurong
第五集
平蜀記 一卷 Pingshuji (Ming) NN
平吳錄 一卷 Pingwulu (Ming) 吳寬 Wu Kuan
平漢錄 一卷 Pinghanlu (Ming) 童承敍 Tong Chengxu
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黃標 Huang Biao
洪武聖政記 一卷 Hongwu shengzheng ji (Ming) 宋濂 Song Lian
國初事跡 一卷 Guochu shiji (Ming) 劉辰 Liu Chen
北征事跡 一卷 Beizheng shiji (Ming) 彭彬 Peng Bin
革除遺事節本 六卷 Gechu yishu jieben (Ming) 黃佐 Huang Zuo
思陵典禮紀 四卷 Siling dianli ji (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
思陵勤政記一卷 Siling qinzheng ji (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
平定交南錄 一卷 Pingding Jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
廣右戰功錄 一卷 Guangyou zhangong lu (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
先撥志始 二卷 Xianbo zhishi (Ming) 文秉 Wen Bing
第六集
兩垣奏議 一卷 Liangyuan zouyi (Ming) 逯中立 Lu Zhongli
條奏疏稿 一卷
續刊 一卷
Liangyuan zouyi
Xukan
(Ming) 蔣伊 Jiang Yi
嘉靖以來內閣首輔傳 八卷 Jiajing yilai neige shoufu zhuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
備遺錄 一卷 Beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
詔獄慘言 一卷
(附)天變邸抄
Zhaoyu canyan
app. Tianbian dichao
(Ming) 燕客 Yan Ke
(Ming) NN
煙艇永懷 三卷 Yanting yonghuai (Ming) 龔立本 Gong Liben
端巖公年譜 一卷 Duan Yangong nianpu (Ming) 張文麟 Zhang Wenlin
陳張事略 一卷 Chen Zhang shilüe (Ming) 吳國倫 Wu Guolin
汪直傳 一卷 Wang Zhi zhuan (Ming) NN
雲林遺事 一卷 Yunlin yishi (Ming) 顧元慶 Gu Yuanqing
維揚殉節紀略 一卷
首 一卷
Weiyang xunjie jilüe
Shou
(Ming) 史得威 Shi Dewei
金姬傳 一卷
別記 一卷
Jinjizhuan
Bieji
(Ming) 楊儀 Yang Yi
第七集
劉豫事跡 一卷 Liu Yu shiji (Song) NN, (Qing) 曹溶 Cao Rong (comp.)
于公德政錄 一卷 Yugong dezheng lu (Qing) 戴兆祚 Zhao Zhaozuo
寧海將軍固山貝子功績錄 一卷 NInghai jiangjun gushan beizi gongji lu (Qing) NN
從征緬甸日記 一卷 Congzheng Miandian riji (Qing) 周裕 Zhou Yu
翁鐵庵年譜 一卷 Weng Tie'an nianpu (Qing) 翁叔元 Weng Shuyuan
蜀碧 四卷 Shubi (Qing) 彭遵泗 Peng Zunsi
第八集
海道經 一卷
附錄 一卷
Haidaojing
Fulu
(Ming) NN
三吳水利論 一卷 Sanwu shuili lun (Ming) 伍餘福 Wu Yufu
歷代山陵考 二卷 Lidai shanling kao (Ming) 王在晉 Wang Zaijin
閩部疏 一卷 Minbu shu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
西洋朝貢典錄 三卷 Xiyang chaogong dianlu (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
星槎勝覽 四卷 Xingcha shenglan (Ming) 費信 Fei Xin
譎觚 一卷 Juegu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
虞鄉雜記 三卷 Yuxiang zaji (Ming) 毛晉 Mao Jin
第九集
崑崙河源考 一卷 Kunlun heyuan kao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
異域錄 二卷 Yiyulu (Qing) 圖理琛 Tulichen
龍沙紀略 一卷 Longsha jilüe (Qing) 方式濟 Fang Shiji
塞外雜識 一卷 Saiwai zashi (Qing) 馮一鵬 Feng Yipeng
出塞紀略 一卷 Chusai jilüe (Qing) 錢良擇 Qian Liangze
西湖紀游 一卷 Xihu jiyou (Qing) 張仁美 Zhang Renmei
西湖手鏡 一卷 Xihu shoujing (Ming) 季嬰 Ji Ying
第十集
明內廷規制考 三卷 Ming neiting guizhi kao () NN
內閣志 一卷 Neigezhi (Qing) 席吳鏊 Xi Wu'ao
重訂帝王紀年纂要 一卷 Chongding diwang jinian zuanyao (Yuan) 察罕 Cha Han; (Ming) 黃諫 Huang Jian (rev.)
海運編 二卷 Haiyunbian (Ming) 崔旦伯 Cui Danbo
捕蝗考 一卷 Buhuangkao (Qing) 陳芳生 Chen Fangcao
伐蛟說 一卷 Fajiaoshuo (Qing) 魏廷珍 Wei Tingzhen
救荒野譜 一卷 Jiuhuang yepu (Ming) 姚可成 Yao Kecheng
兩漢解疑 二卷 Lianghan jieyi (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
兩晉解疑 一卷 Liangjin jieyi (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
新舊唐書雜論 一卷 Xin-Jiutangshu zalun (Ming) 李東陽 Li Dongyang
明事斷略 一卷 Mingshi duanlüe () NN
第十一集
松窗寤言 一卷 Congchuang wuyan (Ming) 崔銑 Cui Xian
楓山語錄 一卷 Fengshan yulu (Ming) 章懋 Zhang Mao
荊園小語 一卷 Jingyuan xiaoyu (Ming) 申涵光 Shen Hanguang
荊園進語 一卷 Jingyuan jinyu (Ming) 申涵光 Shen Hanguang
蔣氏家訓 一卷 Jiangshi jiaxun (Qing) 蔣伊 Jiang Yi
海寇議 一卷 Haikouji (Ming) 萬表 Wan Biao
救命書 二卷 Jiumingshu (Ming) 呂坤 Lü Kun
手臂錄 四卷
(附)峨嵋槍法 一卷
夢綠堂槍法
Shoubilu
app. Emei qiangfa
Menglütang qiangfa
(Qing) 吳喬 Wu Qiao (吳殳 Wu Shu); (Qing) 釋普恩立法 Monk Pu'en Lifa, 程真如 Cheng Zhenru (comm.); 釋洪轉 Monk Hongzhuan
喉科秘本 一卷
(附)喉科附方一卷
Houke miben
app. Houhe fufang
(Qing) 尤乘 You Cheng; 吳□ Wu N (supp.)
種痘心法 一卷 Zhongdou xinfa (Qing) 朱奕梁 Zhu Yiliang
種痘指掌 一卷 Zhongdou zhizhang (Qing) NN
第十二集
秘傳水龍經 五卷 Mizhuan shuilong jing (Ming) NN; 蔣平階 Jiang Pingjie (comp.)
葬經箋注 一卷
圖說 一卷
Zangjing jianzhu
Tushuo
(Qing) 吳元音 Wu Yuanying
陽宅撮要 二卷 Yangzhai cuoyao (Qing) 吳鼒 Wu Zi
小山畫譜 二卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
傳神秘要一卷 Chuanshen miyao (Qing) 蔣驥 Jiang Ji
題畫詩 一卷 Tihuashi (Qing) 惲格 Hui Ge
畫跋 一卷 Huaba (Qing) 惲格 Hui Ge
續三十五舉 一卷 Xu sanshiwu ju (Qing) 桂馥 Gui Fu
紅朮軒紫泥法 一卷 Hongzhuxuan zini fa (Qing) 汪鎬京 Wang Gaojing
硯錄 一卷 Yanlu (Qing) 曹溶 Cao Rong
說硯 一卷 Shouyan (Qing) 朱彜尊 Zhu Yizun
觀石錄 一卷 Guanshilu (Qing) 高兆 Gao Zhao
石譜 一卷 Shipu (Qing) 諸九鼎 Zhu Jiuding
瓶史 二卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
參譜 一卷 Shenpu (Qing) 黃叔燦 Huang Shucan
本心齋蔬食譜 一卷 Benxinzhai shushi pu (Qing) 陳達叟 Chen Dasou
第十三集
震澤紀聞 二卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
震澤長語 二卷 Zhenze changyu (Ming) 王鏊 Wang Ao
戲瑕 三卷 Xixia (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
彭文憲公筆記 一卷 Peng Wenxiangong biji (Ming) 彭時 Peng Shi
鈍吟雜錄 十卷 Dunyin zalu (Qing) 馮班 Feng Ban; 何焯 He Zhuo (comm.)
漱華隨筆 四卷 Shuhua suibi (Qing) 嚴有禧 Yan Youxi
第十四集
名疑 四卷 Mingyi (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
元史備忘錄 一卷 Yuanshi beiwang lu (Ming) 王光魯 Wang Guanglu
汝南遺事 二卷 Runan yishi (Ming) 李本固 Li Bengu
列朝盛事 一卷 Lichao shengshi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
玉堂薈記 二卷 Yutang huiji (Ming) 楊士聰 Yang Shicong
第十五集
花當閣叢談 (村老委談) 八卷 Huadangge congtan (Cunlao weitan) (Ming) 徐復祚 Xu Fuzuo
柳南隨筆 六卷
續筆 四卷
Liunan suibi
Xubi
(Qing) 王應奎 Wang Yingkui
第十六集
周忠介公燼餘集 三卷
附錄 一卷
Zhou Zhongjiegong jinyuji
Fulu
(Ming) 周順昌 Zhou Shunchang
椒山遺囑 一卷 Jiaoshan yizhu (Ming) 楊繼盛 Yang Jisheng
盧忠肅公書牘 一卷 Lu Zhongsugong shudu (Ming) 盧象升 Lu Xiangsheng
浩氣吟 一卷
附錄 一卷
Haoqiyin
Fulu
(Ming) 瞿式耜 Zhai Shisi
烏魯木齊雜詩 一卷 Wulumuqi zashi (Qing) 紀昀 Ji Yue
宮詞小纂 三卷: Gongci xiaozuan: (Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
宮詞 Gongci (Ming) 朱權 Zhu Quan
元宮詞 Yuan gongci (Ming) 朱有燉 Zhu Youdun
擬古宮詞 Nigu gongci (Ming) 朱讓栩 Zhu Rangxu
洪武宮詞 Hongwu gongci (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
宮詞 以上合一卷 Gongci (Ming) 王叔承 Wang Shucheng
天啓宮詞 Tianqi gongci (Ming) 秦蘭徵 Qin Lanzheng
天啓宮詞 Tianqi gongci (Ming) 蔣之翹 Jiang Zhiqiao
擬故宮詞 以上合一卷 Nigu gongci (Qing) 唐于昭 Tang Yuzhao
崇禎宮詞 一卷 Chongzhen gongci (Qing) 王譽昌 Wang Yuchang; 吳理 Wu Li (comm.)
圍爐詩話 六卷 Weilu shihua (Qing) 吳喬 Wu Qiao
西崑發微 三卷 Xikun fawei (Qing) 吳喬 Wu Qiao
金石要例 一卷 Jinshi yaoli (Qing) 黃宗羲 Huang Yongxi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2083.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 157-160.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 713.