ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhihai 指海

Mar 4, 2012 © Ulrich Theobald

Zhihai 指海 "A Sea of Hints" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) collector and editor Qian Xizuo 錢熙祚 (d. 1844). It includes 137 books in 20 collections (ji 集) and is in fact a revised edition of Zhang Haipeng's 張海鵬 (1755-1816) series Jieyue shanfang huichao 借月山房彙鈔.

The first revision of the few surviving copies of the Jieyueshanfang huichao was made by Chen Huang 陳璜 (fl. 1823), who published the revised version as Zeguzhai chongchao 澤古齋重鈔. Qian's version was published in 1843 with a length of 12 collections, but his sons Qian Peirang 錢培讓 and Qian Peijie 錢培傑 added 8 collections of Qing-period writings of scholars like Dai Zhen 戴震 (1723-1777), Kong Guangsen 孔廣森 (1753-1786), Ling Tingkan 凌廷堪 (1757-1809) or Li Shanlan 李善蘭 (1810-1882) and had it published as a version including 20 collections.

The Zhihai was printed by the Shoushan Studio 守山閣 during the Guangxu reign-period 光緒 (1875-1908). A facsimile of the Jieyueshanfang huichao was published in 1935 by the Dadong Press 大東書局 in Shanghai.

Table 1. The series Zhihai 指海
(Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
1836-1845 edition of Master Qian from Jinshan 金山錢氏(錢熙祚); Jieyue shanfang huichao edition; facsimile 1935 by Shanghai Dadong Shuju 上海大東書局
書名, length in juan Title Author(s)
李氏易傳 十七卷
(附)周易音義 一卷
Lishi yizhuan
Zhouyi yinyi
(Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo; 陸德明 Lu Deming (comm.)
第一集
禹貢山川地理圖 二卷 Yugong shanchuan dili tu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
詩說 一卷 Shishuo (Qing) 陶正靖 Tao Zhengjing
春秋胡氏傳辨疑 二卷 Chunqiu Hushi zhuan bianyi (Ming) 陸粲 Lu Can
孟子解 一卷 Mengzi jie (Song) 蘇轍 Su Zhe
奉天錄 四卷 Fengtianlu (Tang) 趙元一 Zhao Yuanyi
炎徼紀聞 四卷 Yanjiao jiwen (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
譎觚 一卷 Juegu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
內閣小志 一卷
(附)內閣故事 一卷
Neige xiaozhi
app. Neige gushi
(Qing) 葉鳳毛 Ye Fengmao
石經考 一卷 Shijing kao (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
天步真原 一卷 Tianbu zhenyuan (Qing) 穆尼閣 Mu Nige (Nicolas Smogolenski), 薛鳳祚 Xue Fengzuo (transl.)
震澤長語 二卷 Zhenze changyu (Ming) 王鏊 Wang Ao
第二集
易例 二卷 Yili (Qing) 惠棟 Hui Dong
六藝綱目 二卷
附錄 一卷
Liuyi gangmu
Fulu
(Yuan) 舒天民 Shu Tianmin; 舒恭 Shu Gong (comm.); (Ming) 趙宜中 Zhao Yizhong (comp.)
思陵勤政紀 一卷 Siling qinzheng ji (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
襄陽守城錄 一卷 Xiangyang shoucheng lu (Song) 趙萬年 Zhao Wannian
兩垣奏議 一卷 Liangyuan zouyi (Ming) 逯中立 Lu Zhongli
條奏疏稿 一卷
續刊 一卷
Tiaozou shugao
Xukan
(Qing) 蔣伊 Jiang Yi
紹熙州縣釋奠儀圖 一卷 Shaoxi zhouxian shidian yitu (Song) 朱熹 Zhu Xi
義府 二卷 Yifu (Qing) 黃生 Huang Sheng
第三集
儀禮釋宮增注 一卷 Yili shigong zengzhu (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋說 一卷 Chunqiu shuo (Qing) 陶正靖 Tao Zhengjing
論語意原 四卷 Lunyu yiyuan (Song) 鄭汝諧 Zheng Ruxie
韻補正 一卷 Yunbuzheng (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
音學辨微 一卷 Yinyue bianwei (Qing) 江永 Jiang Yong
大業雜記 一卷 Daye zaji (Tang) 杜寶 Du Bao
西洋朝貢典錄 三卷 Xiyang chaogong dianlu (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
中西經星同異考 一卷 Zhong-Xi jingxing tongyi kao (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
東園叢說 三卷 Dongyuan congshuo (Song) 李如箎 Li Ruchi
列朝盛事 一卷 Liechao chengshi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
第四集
詩說 三卷 Shishuo (Qing) 惠周惕 Hui Zhouti
瑟譜 六卷 Sepu (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
惠氏讀說文記 十五卷 Huishi dushuo wenji (Qing) 惠棟 Hui Dong; 江聲 Jiang Sheng (suppl.)
崑崙河源考一卷 Kunlun heyuan kao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
呂氏雜記 二卷 Lüshi zaji (Song) 呂希哲 Lü Xizhe
漱華隨筆 四卷 Shuhua suibi (Qing) 嚴有禧 Yan Youxi
第五集
易大誼 一卷 Yi dayi (Qing) 惠棟 Hui Dong
尚書地理今釋 一卷 Shangshu dili jinshi (Qing) 蔣延錫 Jiang Yanxi
字詁 一卷 Zigu (Qing) 黃生 Huang Sheng
革除逸史 二卷 Gechu yishi (Ming) 朱睦㮮 Zhu Mujie
詔獄慘言 一卷
(附)天變邸抄 一卷
Zhaoyu canyan
app. Tianbian dichao
(Ming) 燕客 Yan Ke; (Ming) NN
出塞紀略 一卷 Chusai jilüe (Qing) 錢良擇 Qian Liangze
史糾 六卷 Shijiu (Ming) 朱明鎬 Zhu Minggao
手臂錄 四卷
(附)峨嵋槍法 一卷
夢綠堂槍法
Shoubeilu
app. Emei qiangfa
Menglütang qiangfa
(Qing) 吳喬 Wu Qiao (吳殳 Wu Shu); (Qing) 釋普恩立法 Monk Pu'en Lifa, 程真如 Cheng Zhenru (comm.); 釋洪轉 Monk Hongzhuan
第六集
左傳杜解補正 三卷 Zuozhuan Dujie buzheng (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
論語拾遺 一卷 Lunyu shiyi (Song) 蘇轍 Su Zhe
帝王世紀 一卷 Diwang shiji (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi; (Qing) 顧觀光 Gu Guanguang (comp.)
異域錄 二卷 Yiyulu (Qing) 圖理琛 Tulichen
楓山語錄 一卷 Fengshan yulu (Ming) 章懋 Zhang Mao
何博士備論 一卷 He boshi beilun (Song) 何去非 He Qufei
識小編 二卷 Shixiaobian (Qing) 董豐垣 Dong Fengyuan
紫微雜說 一卷 Ziwei zashuo (Song) 呂本中 Lü Benzhong
文選敂音 一卷 Wenxuan kouyin (Qing) 趙晉 Zhao Jin
第七集
席氏讀說文記 十五卷 Xishi dushuo wenji (Qing) 席世昌 Xi Shichang
司馬法 三卷
逸文 一卷
Simafa
Yiwen
(Zhou) 司馬穰苴 Sima Rangju; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
救命書 二卷 Jiumingshu (Ming) 呂坤 Lü Kun
鄧析子 一卷 Dengxizi (Zhou) 鄧析 Deng Xi
商子 (商君書) 五卷 Shangzi (Shangjunshu) (Zhou) Shang Yang 商鞅
測量法義 一卷
測量異同 一卷
句股義 一卷
Celiang fayi
Celiang yitong
Gouguyi
(Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci); 徐光啟 Xu Guangqi (comp.)
第八集
李相國論事集 六卷 Li Xiangguo lunshi ji (Tang) 李絳 Li Jiang; 蔣偕 Jiang Xie (comp.)
唐才子傳 十卷 Tang caizi zhuan (Yuan) 辛文房 Xin Wenfang
吳乘竊筆 一卷 Wucheng qiebi (Ming) 許元溥 Xu Yuanpu
戲瑕 三卷 Xixia (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
本語 六卷 Benyu (Ming) 高拱 Gao Gong
第九集
春秋日食質疑 一卷 Chunqiu rishi zhiyi (Qing) 吳守一 Wu Shouyi
汝南遺事 四卷 Runan yishi (Yuan) 王鶚 Wang E
乘軺錄 一卷 Chengdiaolu (Song) 路振 Lu Zhen
蜀碧 四卷 Shubi (Qing) 彭遵泗 Peng Zunsi
南宋古跡考 二卷 Nansong guji kao (Qing) 朱彭 Zhu Peng
淮南天文訓補注 二卷 Huainen tianwen xun buzhu (Qing) 錢塘 Qian Tang
觚下觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
彭文憲公筆記 一卷 Peng Wenxiangong biji (Ming) 彭時 Peng Shi
第十集
九經誤字 一卷 Jiujing wuzi (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
訥溪奏疏 一卷 Naxi zoushu (Ming) 周怡 Zhou Yi
象臺首末 五卷
附錄 一卷
Xiangtai shoumo
Fulu
(Song) 胡知柔 Hu Zhirou
于公德政錄 一卷 Yu gong dezheng lu (Qing) 戴兆祚 Dai Zhaozuo
三魚堂日記 二卷 Sanyutang riji (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
博物志 十卷
逸文 一卷
Bowuzhi
Yiwen
(Jin) 張華 Zhang Hua; (Song) 周日用 Zhou Riyong, 盧□ Lu N (comm.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
樂府指迷 一卷 Yuefu zhimi (Song) 沈義父 Shen Yifu
第十一集
存是錄 一卷 Cunshilu (Ming) 姚宗典 Yao Zongdian
辛巳泣蘄錄 一卷 Xinsi qiji lu (Song) 趙與{容/衣} Zhao Yurong
閩部疏 一卷 Minbu shu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
寧海將軍固山貝子功績錄 一卷 Ninghai jiangjun gushan beizi gongji lu (Qing) NN
脈訣刊誤 二卷
附錄 一卷
Maijue kanwu
Fulu
(Yuan) 戴啟宗 Dai Qizong; (Ming) 汪機 Wang Ji (comp.)
鈍吟雜錄 十卷 Dunyin zalu (Qing) 馮班 Feng Ban; 何焯 He Zhuo (comm.)
陰符經考異 一卷 Yinfujing kaoyi (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Song) 黃瑞節 Huang Ruijie (comp.)
修辭鑒衡 二卷 Xiuci jianheng (Yuan) 王構 Wang Gou (comp.)
第十二集
漢書西域傳補注 二卷 Hanshu xiyu zhuan buzhu (Qing) 徐松 Xu Song
坤輿圖說 二卷 Kunyu tushuo (Ming) 南懷仁 Nan Huairen (Ferdinand Verbiest)
金石文字記 六卷 Jinshi wenzi ji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
明夷待訪錄 一卷 Mingyi daifang lu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
第十三集
燕寢考 二卷
首 一卷
Yanqinkao
Shou
(Qing) 胡培翬 Hu Peihui
三藩紀事本末 四卷 Sanfan jishi benmo (Qing) 楊陸榮 Yang Lurong
先撥志始 二卷 Xianbo zhishi (Ming) 文秉 Wen Bing
長春真人西游記 二卷
(附)西游記金山以東釋 一卷
Changchun renren xiyou ji
app. Xiyouji jinshan yidong shi
(Yuan) 李志常 Li Zhichang; (Qing) 沈垚 Shen Yao (comp.)
古今刀劍錄 一卷 Gujin daojian lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
桓子新論 一卷 Huanzi xinlun (Han) 桓譚 Huan Tan
第十四集
洪武聖政記 一卷 Hongwu shengzheng ji (Ming) 宋濂 Song Lian
嘉靖以來內閣首輔傳 八卷 Jiajing yilai neige shoufu zhuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
孔叢子 七卷 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu; (Song) 宋咸 Song Xian (comm.)
南華真經章句音義 十四卷
(附)章句餘事 一卷
(附)餘事雜錄 二卷
Nanhua zhenjing zhangju yinyi
app. Zhangju yushi
Yushi zalu
(Song) 陳景元 Chen Jingyuan
莊列十論 一卷 Zhuang-Lie shilun (Song) 李元卓 Li Yuanzhuo
第十五集
高士傳 三卷
逸文 一卷
Gaoshizhuan
Yiwen
(Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
海道經 一卷
附錄 一卷
Haidaojing
Fulu
(Ming) NN
思陵典禮紀 四卷 Siling dianli ji (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
意林 五卷 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong
玉堂薈記 二卷 Yutang huiji (Qing) 楊士聰 Yang Shicong
震澤紀聞 二卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
第十六集
難光錄 一卷 Nanguanglu (Qing) 吳喬 Wu Qiao
秘傳水龍經 五卷 Michuan shuilong jing (Qing) 蔣平階 Jiang Pingjie (comp.)
小山畫譜 二卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
名疑 四卷 Mingyi (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
第十七集
孟子字義疏證 三卷 Mengzi ziyi shuzheng (Qing) 戴震 Dai Zhen
晏子春秋 七卷 Yanzi chunqiu (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
從征緬甸日記 一卷 Congzheng Miandian riji (Qing) 周裕 Zhou Yu
傅子 三卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xua; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
續三十五舉 一卷 Xu sanshiwu ju (Qing) 桂馥 Gui Fu
傳神秘要 一卷 Chuanshen miyao (Qing) 蔣驥 Jiang Ji
隨筆漫記 一卷 Suibi manji (Ming) 唐昌世 Tang Changshi
列仙傳 二卷 Liexianzhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
曲律 四卷 Qulü (Ming) 王驥德 Wang Jide
第十八集
大唐郊祀錄 十卷
末 一卷
附錄 一卷
Da-Tang jiaosi lu
Mo
Fulu
(Tang) 王涇 Wang Jing
龍沙紀略 一卷 Longsha jilüe (Qing) 方式濟 Fang Shiji
塞外雜識 一卷 Saiwai zashi (Qing) 馮一鵬 Feng Yipeng
少廣正負術 內篇 三卷
外篇三卷
Shaoguang zhengfu shu Neipian
Waipian
(Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
爾雅圖贊 一卷 Erya tuzan (Jin) 郭璞 Guo Pu; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
山海經圖贊 一卷 Shanhaijing tuzan (Jin) 郭璞 Guo Pu; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
第十九集
毛鄭詩考正 四卷 Mao Zhengshi kaozheng (Qing) 戴震 Dai Zhen
格庵奏稿 一卷 Ge'an zougao (Song) 趙順孫 Zhao Shunsun
對數探源 二卷 Duishu tanyuan (Qing) 李善蘭 Li Shanlan
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
道德經論兵要義述 四卷 Daodejing lunbing yaoyi shu (Tang) 王真 Wang Zhen
燕樂考原 六卷 Yanyue kaoyuan (Qing) 凌廷堪 Ling Yankan
第二十集
經學巵言 六卷 Jingxue zhiyan (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
禮學巵言 六卷 Lixue zhiyan (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
罍庵雜述 二卷
附 一卷
Lei'an zashu (Ming) 朱朝瑛 Zhu Chaoying
道德真經傳 四卷 Daode zhenjing zhuan (Tang) 陸希聲 Chan Xisheng
華陽陶隱居集 二卷 Huayang Tao yinju ji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
守山閣剩稿 一卷 Shoushange shenggao (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2087.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 180-183.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 619.