ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wuyingdian juzhenban shu 武英殿聚珍版書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Wuyingdian juzhenban shu 武英殿聚珍版書 "Moveable type prints from the Hall of Military Glory", also called Wuyingdian juzhenban quanshu 武英殿聚珍版全書 or Wuyingdian juzhenban congshu 武英殿聚珍版叢書, is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled on imperial order during mid-Qing period 清 (1644-1911). It includes 138 books with a total length of 2,891 juan.

In 1773, the Qianlong Emperor 乾隆帝 (reg. 1735-1795) ordered compiling this series as a product of the Wuyingdian 武英殿 "Hall of Military Glory" that had been set up to produce excellent prints that could serve as model prints throughout the empire. Gingiyan (Ch. Jinjian 金簡, d. 1794), compiler of the regulatory book Wuyingdian juzhenban chengshi 武英殿聚珍版程式, was entrusted with the compilation.

The books produced by the Wuyingdian were moveable-letter (huozi 活字) prints of high quality. The term juzhen 聚珍 "assembled jewels" had been awarded by the emperor and was further on used as a term for high-quality moveable letter prints produced in the Imperial Palace. The series is arranged according to the four traditional categories of literature and includes important and less-often seen books from all ages. Most texts have been extracted from the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典.

According to plan, the printing houses in the various provinces were to copy the imperial version (the Wuyingdian version 武英殿本, or dianben 殿本 "Hall version") and to distribute them in the local markets. The version produced in Fujian, for instance, is called the Fujian version (Fuben 福本). The local versions were not always produced exactly in the same manner as the palace version, but often included other books or eliminated some of the original version. Apart from the palace version, the most widespread versions are that from Zhejiang, produced during the Qianlong reign-period, the Jiangxi version from 1874, the Fujian version from 1777 and its reprint from 1895, as well as the Guangdong version from 1899.

Table 1. The series Wuyingdian juzhenban congshu 武英殿聚珍版叢書
(Qing) imp. ord. (comp.)
Moveable woodcut print by the Wuyingdian Hall 武英殿 from the Qianlong reign-period, repr. in Zhejiang; 1874 edition Jiangxi Shuju 江西書局; 1899 edition by the Guangya Shuju 廣雅書局
書名, length in juan Title Author(s)
經部 Jing
周易口訣義 六卷 Zhouyi kouyue yi (Tang) 史徵 Shi Zheng
易說 六卷 Yishuo (Song) 司馬光 Sima Guang
吳園周易解 九卷
附錄 一卷
Wuyuan Zhouyi jie
Fulu
(Song) 張根 Zhang Gen
易原 八卷 Yiyuan (Song) 程大昌 Chang Dachang
郭氏傳家易說 十一卷
總論一卷
Guoshi zhuanjia yishuo
Zonglun
(Song) 郭雍 Guo Yong
誠齋易傳 二十卷 Chengzhai yizhuan (Song) 楊萬里 Yang Wanli
易象意言 一卷 Yixiang yiyan (Song) 蔡淵 Cai Yuan
易學濫觴 一卷 Yixue lanshang (Yuan) 黃澤 Huang Ze
易緯 十二卷 Yi wei (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
禹貢指南 四卷 Yugong zhinan (Song) 毛晃 Mao Huang
尚書詳解 二十六卷
首一卷
Shangshu xiangjie
Shou
(Song) 夏僎 Xia Zun
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduan (Song) 傅寅 Fu Yin
尚書詳解 五十卷 Shangshu xiangjie (Song) 陳經 Chen Jing
融堂書解 二十卷 Rongtang shujie (Song) 錢時 Qian Shi
詩總聞 二十卷 Shi zongwen (Song) 王質 Wang Zhi
續呂氏家塾讀詩記 三卷 Xu Lüshi jiashu du Shi ji (Song) 戴溪 Dai Xi
絜齋毛詩經筵講義 四卷 Jiezhai Maoshi jingyan jiangyi (Song) 袁燮 Yuan Xie
儀禮識誤 三卷 Yili shiwu (Song) 張淳 Zhang Chun
儀禮集釋 三十卷 Yili jishi (Song) 李如圭 Li Rugui
儀禮釋宮 一卷 Yili shigong (Song) 李如圭 Li Rugui
大戴禮記 十三卷 Da Dai Liji (Han) 戴德 Dai De; (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian (comm.)
春秋釋例 十五卷
(附)校勘記 二卷
Chunqiu shili
app. Jiaokanji
(Jin) 杜預 Du Yu
春秋集傳纂例 十卷
(附)校勘記 一卷
Chunqiu jizhuan zuanli
app. Jiaokanji
(Tang) 陸淳 Lu Chun; (Qing) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
春秋傳說例 一卷 Chunqiu zhuan shuoli (Song) 劉敞 Liu Chang
春秋經解 十五卷 Chunqiu jingjie (Song) 孫覺 Sun Jue
春秋辨疑 四卷 Chunqiu bianyi (Song) 蕭楚 Xiao Chu
春秋考 十六卷 Chunqiu kao (Song) 葉夢得 Ye Mengde
春秋集注 四十卷 Chunqiu jizhu (Song) 高閌 Gao Kang
春秋繁露 十七卷
附錄 一卷
校勘記 二卷
Chunqiu fanlu
Fulu
Jiaokanji
(Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
鄭志 三卷
拾遺 一卷
校勘記 一卷
Zhengzhi
Shiyi
Jiaokanji
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong (comp.); (Qing) 王復 (comp.); 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
論語意原 四卷 Lunyu yiyuan (Song) 鄭汝諧 Zheng Ruxue
(欽定)詩經樂譜全書 三十卷
樂律正俗 一卷
(Qinding) Shijing yuepu quanshu
Yuelü zhengsu
(Qing) imp. ord.
輶軒使者絕代語釋別國方言 (方言) 十三卷 Youxuan shizhe juedai yushi bieguo fangyan (Fangyan) (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
史部 Shi
兩漢刊誤補遺 十卷
(附)校勘記 一卷
Lianghan kanwu buyi
app. Jiaokanji
(Song) 吳人傑 Wu Renjie; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
三國志辨誤 三卷 Sanguozhi bianwu () NN
新唐書糾繆 二十卷
(附)校勘記 一卷
Xintangshu jiumiu
app. Jiaokanji
(Song) 吳縝 Wu Chen; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
五代史纂誤 三卷 Wudaishi zuanwu (Song) 吳縝 Wu Chen
東觀漢記 二十四卷 Dongguan hanji (Han) 劉珍 Liu Xiu et al.
御選明臣奏議 四十卷 Yuxuan mingchen zouyi (Qing) imp. ord.
魏鄭公諫續錄 二卷 Wei Zhenggong jian xulu (Yuan) 翟思忠 Zhai Sizhong
元朝名臣事略十五卷
(附)校勘記 一卷
Yuanchao mingchen shilüe
app. Jiaokanji
(Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue; (Qing) 傅以禮 Fu Yili (comm.)
鄴中記 一卷 Yezhongji (Jin) 陸翽 Lu Hui
蠻書 十卷 Manshu (Tang) 樊綽 Fan Chuo
琉球國志略 十六卷
首一卷
Liuqiu guo zhi lüe
Shou
(Qing) 周煌 Zhou Huang
元和郡縣志 四十卷 Yuanhe junxian zhi (Tang) 李吉甫 Li Jifu
元豐九域志 十卷 Yuanfeng jiuyu zhi (Song) 王存 Wang Cun et al.
輿地廣記 三十八卷
(附)校勘記 二卷
Yudi guangji
app. Jiaokanji
(Song) 歐陽忞 Ouyang Min; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
水經注 四十卷
(附)御製文 一卷
Shuijingzhu
app. Yuzhi wen
(Later Wei) 酈道元 Li Daoyuan; (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
畿輔安瀾志 五十六卷 Jifu anlan zhi (Qing) 王履泰 Wang Lütai
嶺表錄異 三卷 Lingbiao luyi (Tang) 劉恂 (Liu Xun)
河朔訪古記 三卷 Heshuo fanggu ji (Yuan) 納新 Naxin (迺賢 Naixian)
麟臺故事 五卷
拾遺 二卷
(附)考異 一卷
Lintai gushi
Shiyi
app. Kaoyi
(Song) 程俱 Cheng Ju
唐會要 一百卷 Tang huiyao (Song) 王溥 Wang Pu
五代會要三十卷 Wudai huiyao (Song) 王溥 Wang Pu
宋朝事實二十卷 Songchao shishi (Song) 李攸 Shi You
建炎以來朝野雜記 甲集 二十卷 乙集 二十卷
(附)校勘記 一卷
Jianyan yilai chaoye zaji Jiaji
Yiji
app. Jiaokanji
(Song) 李心傳 Li Xinchuan; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
西漢會要 七十卷 Xihan huiyao (Song) 徐天麟 Xu Tianlin
東漢會要 四十卷 Donghan huiyao (Song) 徐天麟 Xu Tianlin
漢官舊儀 二卷
補 一卷
Hanguan jiuyi
Bu
(Han) 衞宏 Wei Hong
幸魯盛典 四十卷 Xinglu shengdian (Qing) 孔毓圻 Kong Yuqi et al.
(欽定)武英殿聚珍版程式 一卷 (Qinding) Wuyingdian juzhenban chengshi (Qing) 金簡 Gingiyan
直齋書錄解題 二十二卷 Zhizhai shulu jieti (Song) 陳振孫 Chen Zhensun;
(欽定)四庫全書總目 二百卷 首 四卷 (Qinding) Siku quanshu zongmu
Shou
(Qing) imp. ord.
絳帖平 六卷
總錄 一卷
Jiangtieping
Zonglu
(Song) 姜夔 Jiang Kui
(欽定)淳化閣帖 十卷 (Qinding) Chunhuage tie (Qing) imp. ord.
唐史論斷 三卷
(附)校勘記 一卷
Tangshi lunduan
app. Jiaokanji
(Song) 孫甫 Sun Fu; (Qing) 傅以禮 Fu Yili (comm.)
唐書直筆 四卷 Tangshu zhibi (Song) 呂夏卿 Lü Xiaqing
子部 Zi
傅子 三卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan; (Qing) 嚴可均 (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (rev.)
帝範 四卷 Difan (Tang) 李世民 Li Shiming (唐太宗 Emperor Tang Taizong); NN (comm.)
公是弟子記 四卷 Gongshi dizi ji (Song) 劉敞 Liu Chang
明本釋 三卷 Mingbenshi (Song) 劉荀 Liu Xun
項氏家說 十卷
附錄二卷
Xiangshi jiashuo
Fulu
(Song) 項安世 Xiang Anshi
農桑輯要 七卷 Nongsang jiyao (Yuan) 司農司 The Supervisor of the National Granaries
農書 三十六卷 Nongshu (Yuan) 王禎 Wang Zhen
蘇沈良方 八卷
拾遺 二卷
(附)校勘記 一卷
Su Shen liangfang
Shiyi
app. Jiaokanji
(Song) 蘇軾 Su Shi, 沈括 Shen Kuo; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
小兒藥證眞訣 三卷 Xiaoer yaozheng zhenjue (Song) 錢乙 Qian Yi
周髀算經 二卷
(附)音義 一卷
Zhoubi suanjing
app.Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.); (Wei) 劉徽 Liu Hui (comm.); (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comp.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (phon. comm.)
九章算術 九卷
(附)音義 一卷
Jiuzhang suanjing (Jin) 劉徽 Liu Hui (comm.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (phon. comm.)
孫子算經 三卷 Sunzi suanjing (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
海島算經 一卷 Haidao suanjing (Jin) 劉徽 Liu Hui (comm.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
五曹算經 一卷 Wucao suanjing (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
夏侯陽算經 三卷 Xiahou Yang suanjing () 夏侯陽 Xiahou Yang
五經算術二卷 Wujing suanshu (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comp.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
寶眞齋法書贊 二十八卷 Baozhenzhai fashu zan (Song) 岳珂 Yue Ke
墨法集要 一卷 Mofa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
鶡冠子 (鶴冠子) 三卷 Heguanzi (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
白虎通義 四卷
附錄 一卷
校勘記 四卷
Baihu tongyi
Fulu
Jiaokanji
(Han) 班固 Ban Gu; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
猗覺寮雜記 二卷 Yijueliao zaji (Song) 朱翌 Zhu Yi
能改齋漫錄 十八卷
拾遺 一卷
Nenggaizhai manlu
Shiyi
(Song) 吳曾 Wu Zeng; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
雲谷雜記 四卷
首 一卷
末 一卷
Yungu zaji
Shou
Mo
(Song) 張淏 Zhang Hao
學林 一卷 Xuelin (Song) 王觀國 Wang Guanguo
甕牖閒評 八卷 Yongyou xianping (Song) 袁文 Yuan Wen
考古質疑 六卷 Kaogu zhiyi (Song) 葉大慶 Ye Daqing
朝野類要 五卷 Chaoye leiyao (Song) 趙升 Zhao Sheng
(欽定)四庫全書考證 一百卷 (Qinding) Siku quanshu kaozheng (Qing) imp. ord.
澗泉日記 三卷 Jianquan riji (Song) 韓淲 Han Hu
敬齋古今黈 八卷
拾遺 五卷
Jingzhai gujin tou
Shiyi
(Yuan) 李冶 Li Ye
意林 五卷
拾遺 一卷
Yilin
Shiyi
(Tang) 馬總 Ma Zong; (Qing) 周廣業 Zhou Guangye (suppl.); 李遇孫 Li Yusun (comp.)
帝王經世圖譜 十六卷 Diwang jingshi tupu (Song) 唐仲友 Tang Zhongyou
涑水記聞 十六卷 Shushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
唐語林 八卷
拾遺 一卷
(附)校勘記 二卷
Tangyulin
Shiyi
app. Jiaokanji
(Song) 王譡 Wang Dang; (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
歸潛志 十四卷 Guiqianzhi (Yuan) 劉祁 Liu Qi
老子道德經 二卷 Laozi Daodejing (Wei) 王弼 Wang Bi (comm.)
文子纘義十二卷 Wenzi zuanyi (Yuan) 杜道堅 Du Daojian
集部 Ji
張燕公集 二十五卷 Zhang Yangong ji (Tang) 張說 Zhang Yue
文忠集 十六卷
拾遺 四卷
Wenzhong ji
Shiyi
(Tang) 顏眞卿 Yan Zhenqing
小畜集 六卷 外集 十三卷 拾遺 一卷 Xiaochu ji
Waiji
Shiyi
(Song) 王禹偁 Wang Yucheng; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
南陽集 六卷
拾遺 一卷
Nanyang ji
Shiyi
(Song) 趙湘 Zhao Xiang; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
元憲集 三十六卷 Yuanxian ji (Song) 宋庠 Song Xiang
景文集 六十二卷
拾遺 二十二卷
Jingwen ji
Shiyi
(Song) 宋祁 Song Qi; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
文恭集 四十卷
拾遺 一卷
Wengong ji
Shiyi
(Song) 胡宿 Hu Su; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.)
祠部集 三十五卷 Cibu Ji (Song) 強至 Qiang Zhi
華陽集 四十卷 Huayang ji (Song) 王珪 Wang Gui
公是集 五十四卷
拾遺 一卷
續拾遺 一卷
Gongshi ji
Shiyi
Xu shiyi
(Song) 劉敞 Liu Chang; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
彭城集 四十卷 Pengcheng ji (Song) 劉攽 Liu Ban
淨德集 三十八卷 Jingde ji (Song) 呂陶 Lü Tao
忠肅集 二十卷
拾遺 一卷
Zhongsu ji (Song) 劉摯 Li Zhi; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comp.)
山谷內集詩注 二十卷
外集詩注 十七卷
別集詩注 二卷
外集補 四卷
別集補 一卷
Shangu neiji shi zhu
Waiji shi zhu
Bieji shi zhu
Waiji bu
Bieji bu
(Song) 黃庭堅 Huang Tingjian; 任淵 Ren Yuan, 史容 Shi Rong, 史季溫 Shi Jiwen (comm.); (Qing) 謝啟昆 Xie Qikun (comp.)
后山詩 十二卷 Houshan shi (Song) 陳師道 Chen Shidao; 任淵 Ren Yuan (comm.)
柯山集 五十卷
拾遺 十二卷
續拾遺 一卷
Keshan ji
Shiyi
Xu shiyi
(Song) 張耒 Zhang Lei; (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.)
陶山集 十六卷 Taoshan ji (Song) 陸佃 Lu Dian
學易集 八卷 Xueyi ji (Song) 劉跂 Liu Qi
西臺集 二十卷 Xitai ji (Song) 畢仲游 Bi Zhongyou
浮沚集 九卷 Fuzhi ji (Song) 周行己 Zhou Xingji
毘陵集 十六卷
拾遺 一卷
Piling ji
Shiyi
(Song) 張守 Zhang Shou
浮溪集 三十二卷
(附)拾遺 三卷
Fuxi ji
app. Shiyi
(Song) 汪藻 Wang Zao; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comp.)
簡齋集 十六卷 Jianzhai ji (Song) 陳與義 Chen Yuyi
茶山集 八卷
拾遺 一卷
Chashan ji
Shiyi
(Song) 曾幾 Zeng Ji; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.); (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comp.)
文定集 二十四卷
拾遺 一卷
Wendingji
Shiyi
(Song) 汪應辰 Wang Yingchen; (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan (comp.); 傅以禮 Fu Yili (comp.)
雪山集 十六卷 Xueshan ji (Song) 王質 Wang Zhi
攻媿集 一百十二卷
拾遺 一卷
Gongkuiji
Shiyi
(Song) 樓鑰 Lou Yao; (Qing) 傅以禮 Fu Yili (comp.)
乾道稿 二卷
淳熙稿 二十卷
章泉稿 五卷
拾遺 一卷
Qiandao gao
Chunxi gao
Zhangquan gao
Shiyi
(Song) 趙蕃 Zhao Fan; (Rep) 孫星華 Sun Xinghua (comp.)
止堂集 十八卷 Zhitang ji (Song) 彭龜年 Peng Guinian
絜齋集 二十四卷
拾遺 一卷
Jietang ji
Shiyi
(Song) 袁燮 Yuan Xie; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.)
南澗甲乙稿 二十二卷
拾遺 一卷
Nanjian jiayi gao
Shiyi
(Song) 韓元吉 Han Yuanji; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.)
蒙齋集 二十卷
拾遺 一卷
Mengzhai ji
Shiyi
(Song) 袁甫 Yuan Fu; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.)
恥堂存稿 八卷 Ruitang cungao (Song) 高斯得 Gao Side
拙軒集 六卷 Zhuoxuan ji (Jurchen-Jin) 王寂 Wang Ji
金淵集 六卷 Jinyuan ji (Yuan) 仇遠 Chou Yuan
牧庵集 三十六卷
(附)牧庵年譜
Mu'an ji
app. Mu'an nianpu
(Yuan) 姚燧 Yao Sui; (Yuan) 劉致 Mu Zhi (comp.)
御製詩文十全集 五十四卷 Yuzhi shiwen Shiquan ji (Qing) 清高宗 Emperor Qing Gaozong
文苑英華辨證 十卷
拾遺 一卷
Wenyuan yinghua bianzheng
Shiyi
(Song) 彭叔夏 Peng Shuxia; (Qing) 勞格 Lao Ge (comp.)
悅心集 五卷 Yuexin ji (Qing) 淸世宗 Emperor Qing Shizong
萬壽衢歌樂章 六卷 Wanshou quge yuezhang (Qing) 彭元瑞 Peng Yunrui
詩倫 二卷 Shilun (Qing) 汪薇 Wang Wei
歲寒堂詩話 二卷 Suihantang shihua (Song) 張戒 Zhang Jie
{巩/石}溪詩話 十卷 Gongxi shihua Song) 黃徹 Huang Che
浩然齋雅談 三卷 Haoranzhai yatan (Song) 周密 Zhou Mi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2078.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 128-132.