ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhongguo yeshi jicheng 中國野史集成

Apr 20, 2013 © Ulrich Theobald
Zhongguo yeshi jicheng 中國野史集成

Zhongguo yeshi jicheng 中國野史集成 "Collection of unofficial histories of China" is a series of collectanea (congshu 叢書) specialized on historiography. It was compiled by a compilation group under the supervision of Miao Yue 繆鉞 (1904-1995), Hu Zhaoxi 胡昭曦 (1933-2019) and Lin Wanqing 林萬清, in cooperation with the Library of Sichuan University 四川大學圖書館. The collection was published in 1993 and comprises 50 volumes, plus an index volume.

It includes 950 titles from the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE) to the Republican period (1911-1949). All books have been reproduced as facsimiles of excellent editions like Sibu congkan 四部叢刊, Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書, Xuehai leibian, Xuejin taoyuan 學海類編, Hanhai 函海, Zhaodai congshu 昭代叢書 or Man-Qing yeshi 滿淸野史.

The titles are arranged chronologically. Books from the Song period 宋 (960-1279) cover almost seven volumes, such from the Ming period 明 (1368-1644) 14 volumes, and books written during the Qing 清 (1644-1911) and the Republican periods 12 volumes.

The term yeshi 野史 was first used during the Tang period 唐 (618-907) and appears as a book title in "Master" Sha Zhongmu's 公沙仲穆 Dahe yeshi 大和野史. It designates a type of history book that was privately written and not acknowledged as official dynastic history or at least not issued by the court. There was never a consistent definition of yeshi among Chinese historians or librarians. At least, a few concepts can be mentioned, like a missing general historiographical concept or method (hence called "miscellaneous histories", zashi 雜史), a character as a writing by one single private person (hence called "private history", sishi 私史), a character as a non-official history written outside the court archives, in the "wilderness" (ye 野), and a writings style that include personal views and interpretations.

Unofficial histories also include a lot of hearsay or rumours from the street that cannot be historically proven. Some of these definitions can be disproved. The early official dynastic histories like Shiji 史記, Hanshu 漢書, Houhanshu 後漢書, and even the Xintangshu 新唐書, were written by private persons and not as books whose compilations was decreed by the emperor. It is also not justified to say that "wild histories" are all written in a confuse style and without a historiographical or methodological concept.

The type of unofficial histories are of an extremely high value as supplements for the official dynastic histories that were compiled in a biographical-thematical style (jizhuanti 紀傳體) that makes it difficult to establish a clear picture over the events of one period of time. Chronologically written books, like most of the unofficial histories, are of great help to overcome this problem. Unofficial histories include a lot of specific information on singular periods or events that are not to be found in official histories or even in annalist-style (biannianti 編年體) histories. The collection Zhongguo yeshi jicheng is therefore an invaluable source for Chinese history through the ages.

A 30-volumes-long supplement was published in 2000, by the same editors, under the title Zhongguo yeshi jicheng xubian 中國野史集成續編. It was published by the Ba-Shu Publishing House 巴蜀書社, too. The compilation of this collection was supervised by Chen Li 陳力 (b. 1958) and Duan Zhihong 段志洪. It includes even a few British books that were translated into Chinese, like Lord Macartney's (1737-1806) report of his visit to Beijing and Mukden in 1792, and the infamous, denigrating biography of Empress Dowager Cixi 慈禧太后 (1835-1908) by Bland and Backhouse.

Table 1. The series Zhongguo yeshi jicheng 中國野史集成
1993 edition by 《中國野史集成》編輯委員會 Zhongguo yeshi jicheng bianji weiyuanhu, 四川大學圖書館 Sichuan Daxue Tushuguan
書名, length in juan Title Author(s)
第一冊
吳越春秋 十卷 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye
越絕書 十五卷 Yuejueshu (Han) 袁康 Yuan Kang
徐偃王志 六卷 Xu Yanwang zhi (Qing) 徐時棟 Xu Shidong (comp.)
蜀王本紀 一卷 Shuwang benji (Han) 揚雄 Yang Xiong
楚漢春秋 一卷
(附)疑義 一卷
考證 一卷
Chu-Han chunqiu
app. Yiyi
Kaozheng
(Han) 陸賈 Lu Jia; (Qing) 茆泮林 Mao Panlin (comp.)
漢皇德傳 一卷 Hanhuang dezhuan (Han) 侯瑾 Hou Jin; (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
獻帝春秋 一卷 Xiandi chunqiu ()
三國典略 一卷 Sanguo dianlüe (Jin) 魚豢 Yu Huan
王粲英雄記 一卷 Wang Can yingxong ji (Han) 王粲 Wang Can
魏略 一略 Weilüe (Jin) 魚豢 Yu Huan; (Qing) 王仁俊 Wang Renjun (comp.)
魏春秋 一卷 Wei chunqiu (Jin) 孫盛 Sun Sheng
司馬彪九州春秋 一卷 Sima Biao Jiuzhou chunqiu (Jin) 司馬彪 Sima Biao; (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
荀綽晉後略 一卷 Xun Chuo Jin houlüe (Jin) 荀綽 Xun Chuo; (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
盧綝晉八王故事 一卷 Lu Lin Jin bawang gushi (Jin) 盧綝 Lu Lin; (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
盧綝晉四王遺事 一卷 Lu Lin Jin siwang yishi (Jin) 盧綝 Lu Lin; (Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
漢晉春秋輯本 三卷 Han-Jin chunqiu jiben (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
晉陽秋 一卷 Jinyangqiu (Jin) 庾翼 Yu Yi
續晉陽秋 一卷 Xu Jinyangqiu (Liu-Song) 檀道鸞 Tan Daoluan
晉中興書 一卷 Jin zhongxing shu (Jin) 何法盛 He Fasheng
建康實錄 二十卷 Jiankang shilu (Tang) 許嵩 Xu Song
南北朝雜記 一卷 Nanbeichao zaji (Song) 劉敞 Liu Chang
第二冊
三十國春秋輯本: Sanshiguo chunqiu jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
蕭方等三十國春秋 Xiao Fangdeng Sanshiguo chunqiu (Liang) 蕭方等 Xiao Fangdeng
武敏之三十國春秋 一卷 Wu Minzhi Sanshiguo chunqiu (Liu-Song) 武敏之 Wu Minzhi
十六國春秋 一百卷 Shiliuguo chunqiu (Wei) 崔鴻 Cui Hong (?)
第三冊
晉五胡指掌 二卷 Jin wuchao zhizhang (Ming) 張大齡 Zhang Daling
和苞漢趙記 一卷 Be Hao Han-Zhaoji (Former Zhao) 和苞 He Bao; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
王度二石傳 一卷 Wang Du Er Shi zhuan (Jin) 王度 Wang Du; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
范亨燕書 一卷 Fan Heng Yanshu (囗 Yan) 范亨 Fan Heng; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
田融趙書 一卷 Tian Rong Zhaoshu (囗 Yan) 田融 Tian Rong; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
吳篤趙書 一卷 Wu Du Zhaoshu () 吳篤 Wu Du; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
常璩蜀李書 一卷 Chang Ju Shu-Lishu (Jin) 常璩 Chang Ju; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
王景暉南燕書 一卷 Wang Jinghui Nanyanshu (囗 Yan) 王景暉 Wang Jinghui; (Qing) 湯湯球 Tang Qiu (comp.)
車頻秦書 一卷 Ju Pin Qinshu (Former Qin) 車頻 Ju Pin; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
裴景仁秦記 一卷 Pei Jingren Qinji (Liu-Song) 裴景仁 Pei Jingren; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
姚和都後秦記 一卷 Yao Hedu Houqinji (Later Wei) 姚和都 Yao Hedu; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
張諮涼記 一卷 Zhang Zi Liangji (囗 Yan) 張諮 Zhang Zi; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
劉昞敦煌實錄 一卷 Liu Bing Dunhuang shilu (Later Wei) 劉昞 Liu Bing; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
涼州記 一卷 Liangzhouji (Northern Liang) 段龜龍 Duan Guilong; (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
喻歸西河記 一卷 Yu Gui Xiheji (Jin) 喻歸 Yu Gui; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
高閭燕志 一卷 Gao Lü Yanzhi (Later Wei) 高閭 Gao Lü; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
張詮南燕書 一卷 Zhang Quan Nanyanshu (囗 Yan) 張詮 Zhang Quan; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
沙州記 一卷
附錄 一卷
Shazhouji
Fulu
(Liu-Song) 段國 Duan Guo; (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
平陳記 Pingchenlu (Song) 囗囗
大業雜記 一卷 Daye zaji (Tang) 杜寶 Du Bao
隋遺錄 一卷 Suiyilu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
大業拾遺記 一卷 Daye shiyi ji (Tang) 顏師古 Yan Shigu
東觀奏記 三卷 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
奉天錄 四卷 Fengtianlu (Tang) 趙元一 Zhao Yuanyi
新城錄 一卷 Xinchenglu (Tang) 沈亞之 Shen Yazhi
文武兩朝獻替記 一卷 Wen-Wu liangchao xianti ji (Tang) 李德裕 Liu Deyu
大中遺事 一卷 Dazhong yishi (Tang) 令狐澄 Linghu Cheng
牛羊日歷 一卷 Niuyang rili (Tang) 劉軻 Liu Ke
安祿山事跡 三卷
(附)校記 一卷
An Lushan shiji
app. Jiaoji
(Tang) 姚汝能 Yao Runeng
平巢事跡考 一卷 Pingchao shiji kao (Song) NN
廣陵妖亂志 Guangling yaoluan zhi (Tang) 羅隱 Luo Ying
隋唐嘉話 一卷 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
翰林志 一卷 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
次柳氏舊聞 一卷 Ci Liushi jiuwen (Tang) 李德裕 Li Deyu
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
常侍言旨 一卷 Changshi yanzhi (Tang) 柳珵 Liu Cheng
因話錄 一卷 Yinhualu (Tang) 趙璘 Zhao Lin
大唐新語 十三卷 Da-Tang xinyu (Tang) 劉肅 Liu Su
明皇雜錄 二卷
補遺 一卷
(附)校勘記 逸文 一卷
Minghuang zalu
Buyi
app. Jiaokanji, Yiwen
(Tang) 鄭處誨 Zheng Chuhui; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comp.)
摭異記 一卷 Zhiyiji (Tang) 李濬 Li Jun
大唐傳載 一卷 Da-Tang chuanzai (Tang) NN
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
玉泉子 一卷 Yuquanzi (Tang) NN/span>
松窗雜錄 一卷 Songchuang zalu (Tang) 李濬 Li Jun
開天傳信記 一卷 Kai-Tian chuanxin ji (Tang) 鄭棨 Zheng Qi
開元天寶遺事 一卷 Kaiyuan Tianbao yishi (Tang) 王仁裕 Wang Renyu
金鑾密記 一卷 Jinluan miji (Tang) 韓偓 Han Wo
燈下閑談 一卷 Dengxia xiantan (Song) 江洵 Jiang Xun
中朝故事 一卷 Zhongchao gushi (Southern Tang) 尉遲偓 Yuchi Wo
耳目記 一卷 Ermuji (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
賈氏譚錄 一卷 Jiashi tanlu (Song) 張洎 Zhang Ji
南部新書 十卷 Nanbu xinshu (Song) 錢易 Qian Yi
五代新說 一卷 Wudai xinshuo (Tang) 徐炫 Xu Xuan
第四冊
北夢瑣言 一卷 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangning
唐語林 八卷
(附)校勘記 一卷
Tangyulin
app. Jiaokanji
(Song) 王讜 Wang Dang; (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (comm.)
摭言 (唐摭言) 一卷 Zhiyan (Tangzhiyan) (Tang) 王保定 Wang Baoding
蠻書 十卷
(附)校訛 一卷
續校 一卷
Manshu
app. Jiao'e
Xujiao
(Tang) 樊綽 Fan Chuo; (Qing) 胡珽 Hu Ting (comm.); (Qing) 董金鑒 Dong Jinjian (comm.)
關錄 一卷 Guanlu (Tang) 太行山人 Taihang shanren
南楚新聞 一卷 Nanchu xinwen (Tang) 尉遲樞 Yuchi Shu
五代史補 五卷
(附)校勘記 一卷
Wudaishi bu
app. Jiaokanji
(Song) 陶岳 Tao Yue; (Rep) 胡思敬 Hu Sijing (comm.)
五代春秋 二卷 Wudai chunqiu (Song) 尹洙 Yin Zhu
洛陽縉紳舊聞記 五卷 Luoyang jinshen jiuwen ji (Song) 張齊賢 Zhang Qixian
五國故事 二卷 Wuguo gushi (Song) NN
江南餘載 二卷 Jiangnan yuzai (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
九國志 十二卷
(附)拾遺 一卷
Jiuguozhi
app. Shiyi
(Song) 路振 Lu Zhen; (Song) 張唐英 Zhang Tangying (suppl.); (Qing) 錢熙祚 Qian Xizuo (suppl.)
釣磯立談 一卷
附錄 一卷
Diaoji litan
Fulu
(Song) 史囗 SHi N
江南野錄 一卷 Jiangnan yelu (Song) 龍袞 Long Gun
江南野史 十卷
附錄 一卷
(附)校勘記 一卷
Jiangnan yeshi
Fulu
app. Jiaokanji
(Song) 龍袞 Long Gun; (Rep) 胡思敬 Hu Sijing (comm.)
江南別錄 一卷 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
南唐拾遺記 一卷 Nantang shiyi ji (Qing) 毛先舒 Mao Xianshu
南唐近事 一卷 Nantang jishi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
江表志 三卷 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
南唐書 十八卷
(附)音釋 一卷
Nantangshu
Yinshi
(Song) 陸游 Lu You
(Yuan) 戚光音 Qi Guang
第五冊
馬氏南唐書 三十卷 Mashi Nantangshu (Song) 馬令 Ma Ling
幸蜀記 一卷 Xingshuji (Tang) 宋居白 Song Jubai (?)
錦里耆舊傳 八卷 (原缺卷一至四) Jinli qijiu zhuan (Song) 勾延慶 Gou Yanqing
蜀檮杌 二卷 Shutaowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
吳越備史 四卷
補遺 一卷
Wu-Yue beishi
Buyi
(Song) 范垌 Fan Tong, 林禹 Lin Yu
三楚新錄 三卷 Sanchu xinlu (Song) 周羽{氵+肿} Zhou Yuzhong
征南錄 一卷 Zhengnanlu (Song) 滕元發 Teng Yuanfa
曾公遺錄 殘三卷 (七至九) Zenggong yilu (Song) 曾布 Zeng Bu
青溪寇軌 一卷 Qingxi kougui (Song) 方勺 Fang Shao
青溪弄兵錄 一卷 Qingxi nongbing lu (Song) 王彌大 Wang Mida (comp.)
宣和乙巳奉使金國行程錄 一卷 Xuanhe yisi fengshi Jinguo xingcheng lu (Song) NN
瓮中人語 一卷 Wengzhong renwu (Song) 韋承 Wei Cheng
開封府狀 一卷 Kaifeng fu zhuang (Song) NN
呻吟語 一卷 Shenyinyu (Song) NN
避戎嘉話 二卷 Birong jiahua (Song) 石茂良 Shi Maoliang
朝野僉言 一卷 Chaoye qianyan (Song) NN
朝野遺記 一卷 Chaoye yiji (Song) NN
劉豫事跡 一卷 Lu Yu shiji (Song) NN
北狩行錄 一卷 Bei shouxing lu (Song) 蔡鞗 Cai Tiao
北狩見聞錄 一卷 Beishou jianwen lu (Song) 曹勛 Cao Xun
南燼紀聞錄 一卷 Nanjin jiwen lu (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
靖康傳信錄 三卷 Jiankang chuanxin lu (Song) 李綱 Li Gang
靖康紀聞 一卷
拾遺 一卷
Jiankang jiwen
Shiyi
(Song) 丁特起 Ding Teqi
張邦昌事略 一卷 Zhang Bangchang shilüe (Song) 王稱 Wang Cheng
建炎進退志 四卷 Jianyan jintui zhi (Song) 李綱 Li Gang
建炎時政記 三卷 Jianyan shizheng ji (Song) 李綱 Li Gang
東巡記 一卷 Dongxunlu (Song) 趙彥 Zhao Yan
從駕記 一卷 Congjialu (Song) 陳世崇 Chen Shichong
建炎維揚遺錄 一卷 Jianyan weiyang yilu (Song) NN
建炎復辟記 一卷 Jianyan fubi ji (Song) NN
己酉避亂錄 一卷
(附)校勘記 一卷
Jiyou biluan lu
app. Jiaokanji
(Song) 胡舜申 Hu Shunshen; (Rep) 陳懋恆 Chen Maoheng (comm.)
建炎筆錄 三卷 Jianyan bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
辯誣筆錄 一卷 Bianwu bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
第六冊
靖康要錄 十六卷 Jingkang yaolu (Song) NN
南渡錄 四卷 Nandulu (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
竊憤錄 一卷
續錄 一卷
Qiefenlu
Xulu
(Song) 辛棄疾 Xin Qiji
阿計替傳 一卷 Ajiti zhuan (Song) 辛棄疾 Xin Qiji
南燼紀聞 一卷 Nanjin jiwen (Song) 黃冀之 Huang Jizhi
中興戰功錄 一卷 Zhongxing zhangong lu (Song) 李壁 Li Bi
偽齊錄 二卷 Weiqilu (Song) 楊堯弼 Yang Yaobi
親征錄 一卷 Xinzhenglu (Song) 周必大 Zhou Bida
龍飛錄 一卷 Longfeilu (Song) 周必大 Zhou Bida
思陵錄 二卷 Silinglu (Song) 周必大 Zhou Bida
採石瓜洲記 一卷 Caishi guazhou ji (Song) 蹇駒 Jian Ju
書虞雍公守唐鄧事 Shu Yu Yonggong shou Tangdeng shi (Song) 任燮 Ren Xie
紹熙行禮記 一卷 Shaoxi xingli ji (Song) 周密 Zhou Mi
開禧德安守城錄 一卷 Kaixi De'an shoucheng lu (Song) 王致遠 Wang Zhiyuan
中興御侮錄 二卷 Zhongxing yurui lu (Song) N
襄陽守城錄 一卷 Xiangyang shoucheng lu (Song) 趙萬年 Zhao Wannian
宋季三朝政要 五卷
附錄 一卷
Songji sanchao zhengyao
Fulu
(Song) NN
辛巳泣蘄錄 一卷
附錄 一卷
Xinsi qiji lu (Song) 趙與{容/衣} Zhao Yurong
咸淳遺事 二卷 Xianchun yishi (Song) NN
厓山集 不分卷 Yashanji (Ming) NN
丁晉公談錄 一卷 Ding Jingong tanlu (Song) 丁謂 Ding Wei
聖宋掇遺 不分卷 Sheng-Song duoyi (Song) NN
王文正筆錄 一卷 Wang Wenzheng bilu (Song) 王曾 Wang Ceng
歸田錄 二卷 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
碧雲 (碧雲騢) 一卷 Biyun (Biyunxia) (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
儒林公議 二卷 Rulin gongyi (Song) 田況 Tian Kuang
東齋記事 五卷
補遺 一卷
Dongzhai jishi
Buyi
(Song) 范鎮 Fan Zhen
第七冊
隆平集 二十卷 Longpingji (Song) 曾鞏 Zeng Gong
東都事略 一百三十卷 Dongdu shilüe (Song) 王稱 Wang Cheng
第八冊
湘山野錄 三卷
續錄 一卷
Xiangshan yelu
Xulu
(Song) 釋文瑩 Monk Wenying
玉壺清話 (玉壺野史) 十卷 Yuhu qinghua (Yuhu yeshi) (Song) 釋文瑩 Monk Wenying
蘇黃門龍川略志 十卷
別志 二卷
Suhuangmen Longchuan lüezhi
Biezhi
(Song) 蘇轍 Su Zhe
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
避暑錄話 二卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
澠水燕談錄 十卷 Shengshui yantan lu (Song) 王辟之 Wang Bizhi
東軒筆錄 十五卷 Dongxuan bilu (Song) 魏泰 Wei Tai
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 王囗 Wang N
孫公談圃 三卷 Sungong tanpu (Song) 孫升 Sun Sheng
清虛雜著 三卷:
補闕 一卷
Qingxu zazhu:
Buque
(Song) 王鞏 Wang Gong
聞見近錄 一卷 Wenjian jinlu
甲申雜記 一卷 Jiashen zaji
隨手雜錄 一卷 Suishou zalu
珍席放談 二卷 Zhenxi fangtan (Song) 高晦叟 Gao Huisou
錢氏私志 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢愐 Qian Mian
桐陰舊話 一卷 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
萬柳溪邊舊話 一卷 Wanliu xibian jiuhua (Song) 尤玘 You Qi
聞見雜錄 一卷 Wenjian zalu (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
行營雜錄 一卷 Xingying zalu (Song) 趙葵 Zhao Kui
高齋漫錄 一卷 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
談淵 一卷 Tanyuan (Song) 王陶 Wang Tao
涑水紀聞 十六卷
補遺 一卷
Sushui jiwen
Buyi
(Song) 司馬光 Sima Guang
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
第九冊
河南邵氏聞見前錄 (聞見錄) 二十卷 Henan Shaoshi wenjian qianlu (Wenjianlu) (Song) 邵伯溫 Shao Bowen
河南邵氏聞見後錄 (聞見後錄) 三十卷 Henan Shaoshi wenjian houlu (Wenjian houlu) (Song) 邵博 Shao Bo
鐵圍山叢談 六卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡標絛 Cai Tiao
卻掃編 三卷 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
楓窗小牘 二卷 Fengchuang xiaodu (Song) 袁褧 Yuan Jiong; 袁頤 Yuan Yi (suppl.)
閑燕常談 一卷 Xianyan changtan (Song) 董棻 Dong Fen
清夜錄 一卷 Qingyelu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
默記 三卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
揮麈前錄 (揮麈錄) 四卷
後錄 十一卷
三錄 三卷
餘話 二卷
Huichen qianlu (Huichenlu)
Houlu
Sanlu
Yuhua
(Song) 王明清 Wang Mingqing
建炎以來朝野雜記 甲集 二十卷
乙集 二十卷
逸文 一卷
Jianyan yilai chaoye zaji Jiaji
Yiji
Yiwen
(Song) 李心傳 Li Xinchuan; (Rep) 張鈞衡 Zhang Junheng (suppl.)
第十冊
玉照新志 六卷 Yuzhao xinzhi (Song) 王明清 Wang Mingqing
投轄錄 一卷 Touxialu (Song) 王明清 Wang Mingqing
四朝聞見錄 五卷
附錄 一卷
Sichao wenjian lu
Fulu
(Song) 葉紹翁 Ye Shaoweng
朝野遺記 一卷 Chaoye yiji (Song) NN
白獺髓 一卷 Baitasui (Song) 張仲文 Zhang Zhongwen
退齋筆錄 一卷 Tuizhai bilu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
錢塘遺事 十卷 Qiantang yishi (Yuan) 劉一清 Liu Yiqing
三朝野史 一卷 Sanchao yeshi (Yuan) 吳萊 Wu Lai
燼餘錄 二卷 Jinyulu (Yuan) 徐大焯 Xu Dachao
焚椒錄 一卷 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
遼小史 一卷 Liao xiaoshi (Ming) 楊循吉 Zhao Xunji
燕北錄 一卷 Yanbeilu (Song) 王易 Wang Yi
大金弔伐錄 四卷 Da-Qing diaofa lu (Jurchen-Jin) NN
南征錄匯 一卷 Nanzheng luhui (Jurchen-Jin) 李天民 Li Tianmin (comp.)
青宮譯語 Qinggong yiyu (Jurchen-Jin) 王成棣 Wang Chengli
宋俘記 一卷 Songfuji (Jurchen-Jin) 可恭 Ke Gong
虜廷事實 一卷 Luting shishi (Song) 文惟簡 Wen Weijian
北風揚沙錄 一卷 Beifeng yangsha lu (Song) 陳準 Chen Zhun
松漠紀聞 一卷
續 一卷
補遺 一卷
Songmo jiwen
Xu
Buyi
(Song) 洪皓 Hong Hao
南遷錄 一卷 Nanqianlu (Jurchen-Jin) 張師顏 Zhang Shiyan
汝南遺事 四卷 Runan yishi (Yuan) 王鶚 Wang E
歸潛志 十四卷
附錄 一卷
Guiqianzhi
Fulu
(Yuan) 劉祁 Liu Qi
金小史 八卷 Jin xiaoshi (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
大金國志 四十卷 Da-Jin guo zhi (Song) 宇文懋 Yuwen Mao (?)
第十一冊
西夏事略 一卷 Xixia shilüe (Song) 王稱 Wang Cheng
西夏書事 四十二卷 Xixia shushi (Qing) 吳廣成 Wu Guangcheng
西夏紀 二十八卷 Xixia ji (Rep) 戴錫章 Da Xizhang
第十二冊
蒙韃備錄 一卷 Mengda beilu (Song) 孟珙 Meng Gong
黑韃事略 一卷
(附)校勘記 一卷
Heida shilüe
app. Jiaokanji
(Song) 彭大雅 Peng Daya; (Song) 徐霆 Xu Ting (comm.); (Rep) 胡思敬 Hu Sijing (comm.)
元朝秘史 (蒙古秘史) 十五卷 Yuanchao mishi (Menggu mishi) (Yuan) NN
聖武親征錄 校注 一卷 Shengwu qinzheng lu jiaozhu (Yuan) NN; (Rep) 王國維 Wang Guowei (comm.)
平宋錄 三卷 Pingsonglu (Yuan) 劉敏中 Liu Minzhong
元朝征緬錄 一卷 Yuanchao zheng Mian lu (Yuan) NN
招捕總錄 一卷 Zhaobu zonglu (Yuan) NN
庚申外史 二卷 Gengshen waishi (Ming) 權衡 Quan Heng
庚申君遺事 一卷 Gengshen jun yishi (Qing) 萬斯同 Wan Sitong (comp.)
隆平紀事 一卷 Longping jishi (Qing) 史冊 Shi Ce
保越錄 一卷 Baoyuelu (Yuan) 徐勉之 Xu Mianzhi
山居新話 一卷 Shanju xinhua (Yuan) 楊瑀 Yang Yu
遂昌雜錄 一卷 Suichang zalu (Yuan) 鄭元[\u793b右] Zheng Yuanyou
樂郊私語 一卷 Yuejiao siyu (Yuan) 姚桐壽 Yao Tongshou
解酲語 一卷 Jiechengyu (Yuan) 李材 Li Cai
元氏掖庭記 一卷 Yuanshi yeting ji (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
明史竊 一百五卷(卷八、九、十、十四原缺) Mingshi qie (Ming) 尹守衡 Yin Shouheng
第十三冊
明史紀事本末 八十卷 Mingshi jishi benmo (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
第十四冊
皇明紀要 八卷 Huang-Ming jiyao (Ming) 陳建 Chen Jian
明史紀事 不分卷 Mingshi jishi (Ming) 蔣棻 Jiang Fen
明紀史闕 不分卷 Mingji shique (Ming) 張岱 Zhang Dai
全邊略記 十二卷 Quanbian lüeji (Ming) 方孔炤 Fang Kongzhao
第十五至十七冊
罪惟錄 九十卷 Zuiweilu (Qing) 查繼佐 Cha Jizuo
東山國語 不分卷 Dongshanguo yu (Qing) 查繼佐 Cha Jizuo
第十八冊
憲章錄 四十七卷 Xianzhanglu (Ming) 薛應旗 Xue Yingqi
明史鈔略 殘七卷 Mingshi chaolüe (Qing) 莊廷鑨 Zhuang Tinglong
國初群雄事略 十二卷 Guochu qunxiong shilüe (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi
第十九至二十一冊
明書 一百七十一卷 Mingshu (Qing) 傅維麟 Fu Weilin
第二十二冊
潛庵先生擬明史稿 二十卷 (Qing) 湯斌
逐鹿記 一卷 Zhuluji (Ming) 王禕 Wang Yi
壟起雜事 一卷 Longqi zashi (Ming) 楊儀 Yang Yi
椒宮舊事 一卷 Jiaogong jiushi (Ming) 王達 Wang Da
陳張事略 一卷 Chen Zhang shilüe (Ming) 吳國倫 Wu Guolun
明氏實錄 一卷 Mingshi shilu (Ming) 楊學可 Yang Xueke
金姬傳 一卷
(附)金姬傳別記 一卷
Jin Ji zhuan
app. Jin Ji zhuan bieji
(Ming) 楊儀 Yang Yi
洞庭集 四卷 Tongtingji (Ming) 孫宜 Sun Yi
翦勝野聞 一卷 Jiansheng yewen (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
在田錄 一卷 Zaitianlu (Ming) 張定 Zhang Ding
天潢玉牒 一卷 Tianhuang yudie (Ming) 解縉 Xie Jin
龍興慈記 一卷 Longxing ciji (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
國初禮賢錄 一卷 Guochu lixian lu (Ming) NN
平吳錄 一卷 Pingwulu (Ming) 吳寬 Wu Kuan
平漢錄 一卷 Pinghanlu (Ming) 童承敘 Tong Chengxu
平胡錄 一卷 Pinghulu (Ming) 陸深 Lu Shen
北平錄 一卷 Beipinglu (Ming) NN
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黃標 Huang Biao
平蜀記 一卷 Pingshuji (Ming) NN
洪武聖政記 一卷 Hongwu shengzheng ji (Ming) 宋濂 Song Liao
聖君初政記 一卷 Shengjun chuzheng ji (Ming) 沈文 Shen Wen
國初事跡 一卷 Guochu shiji (Ming) 劉辰 Liu Chen
革除遺事 六卷 Gechu yishi (Ming) 黃佐 Huang Zuo
第二十三冊
革除逸史 二卷 Gechu yishi (Ming) 朱睦楔 Zhu Muxie
姜氏秘史 五卷
(附)校勘記 一卷
Jiangshi mishi
app. Jiaokanji
(Ming) 姜清 Jiang Qing; (Rep) 胡思敬 Hu Sijing (comm.)
革朝遺忠錄 二卷 Gechao yizhong lu (Ming) 郁袞 Yu Gun
建文年譜 二卷
(附)甲申秋杪山僧問答
Jianwen nianpu
app. Jiashen qiu miao shan seng wen da
(Ming) 趙士喆 Zhao Shizhe
建譜志餘 一卷 Jianpu zhiyu (Qing) 趙宿膺 Zhao Suying
建文皇帝事跡備遺錄 一卷 Jianwen huangdi shiji beiyi lu (Ming) 大岳山人 Dayue shanren
革除建文皇帝紀 一卷 Gechu Jianwen huangji ji (Ming) 徐德英 Xu Deying
致身錄 一卷 Zhishenji (Ming) 史仲彬 Shi Zhongbin
東朝記 一卷 Dongmiaoji (Ming) 王泌 Wang Bi
建文遜國記 Jianwen xunguo ji (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
奉天刑賞錄 一卷 Fengtian xingshang lu (Ming) 袁褧 Yuan Jiong
前北征錄 一卷 Qian beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
後北征錄 一卷 Hou beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征記 一卷 Beizhengji (Ming) 楊榮 Yang Rong
平定交南錄 一卷 Pingding Jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
仁廟聖政記 二卷 Renmiao shengzheng ji (Ming) NN
正統臨戎錄 一卷 Zhengtong linrong lu (Ming) NN
正統北狩事跡 一卷 Zhengtong beishou shiji (Ming) NN
否泰錄 一卷 Pitailu (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
北征事跡 一卷 Beizheng shiji (Ming) 袁彬 Yuan Bin; 尹直 Yin Zhi (rec.)
北使錄 一卷 Beishilu (Ming) 李實 Li Shi
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊瑄 Yang Xuan
天順日錄 一卷 Tianshun rilu (Ming) 李賢 Li Xian
西征石城記 一卷 Xizheng Shicheng ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
撫安東夷記 一卷 Fu'an dongyi ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
平夷賦 一卷 Pingyifu (Ming) 趙輔 Zhao Fu
興復哈密記 一卷 Xingfu Hami ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
東征紀行錄 一卷 Dongzheng jixing lu (Ming) NN
治世餘聞錄 八卷 Zhishi yuwen lu (Ming) 陳洪謨 Chen Hongmo
平番始末 一卷 Ping Fan shimo (Ming) 許進 Xu Jin
繼世紀聞 一卷 Jishi jiwen (Ming) 陳洪謨 Chen Hongmo
備遺錄 一卷 Beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
武宗外紀 一卷 Wuzong waiji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
西征日錄 一卷 Xizheng rilu (Ming) 楊一清 Yang Yiqing
平濠記 一卷 Pinghaoji (Ming) 錢德洪 Qian Dehong
江海殲渠記 一卷 Jianghai jianqu ji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
炎徼紀聞 一卷 Yanjiao jiwen (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
廣右戰功 一卷 Guangyou zhangong (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
西番事跡 一卷 Xifan shiji (Ming) 王瓊 Wang Qing
北虜事跡 一卷 Beinu shiji (Ming) 王瓊 Wang Qiong
茂邊紀事 一卷 Maobian jishi (Ming) 朱紈 Zhu Wan
遼紀 一卷 Liaoji (Ming) 田汝成 Tian Ruchen
遼事述 不分卷 Liaoshishu ()
第二十四冊
三朝遼事實錄 十七卷 Sanchao Liaoshi shilu (Ming) 王在晉 Wang Zaijin
聖駕南巡日錄 一卷 Sheng jia nanxun rilu (Ming) 陸深 Lu Shen
大駕北還錄 一卷 Dajia beihuan lu (Ming) 陸深 Lu Shen
兵部問寧夏案 一卷 Bingbu wen Ningxia an (Ming) NN
平粵錄 一卷 Pingyuelu (Ming) 談愷 Tan Kai
備倭記 二卷 Beiwoji (Ming) 卜大同 Bu Datong
明倭寇始末 一卷 Ming wokou shimo (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
嘉靖東南平倭通錄 一卷 Jiajing dongnan ping wo tonglu (Ming) 徐學聚 Xu Xueju (comp.)
倭志 一卷 Wozhi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
倭變事略 四卷 Wobian shilüe (Ming) 釆九德 Cai Jiude
汪直傳 一卷 Wang Zhi zhuan (Ming) NN
徐海本末 一卷 Xuhai benmo (Ming) 茅坤 Mao Kun
倭奴遺事 一卷 Wonu yishi (Ming) 鍾薇 Zhong Wei
倭情考略 一卷 Woqing kaolüe (Ming) 郭光復 Guo Guangfu; 郭師古 Guo Shigu (rev.)
靖海紀略 一卷 Jinghai jilüe (Ming) 鄭茂 Zheng Mao
崔鳴吾紀事 一卷 Cui Mingyu jishi (Ming) 崔嘉祥 Cui Jiaxiang
鐘秉文烏槎幕府記 一卷 Zhong Bingwen Niaocha mufu ji (Ming) 鍾兆斗 Zhong Zhaodou
海寇議 一卷 Haikouyi (Ming) 萬表 Wan Biao
海寇後編 一卷 Haikou houbian (Ming) 茅坤 Mao Kun
第二十五冊
吳淞甲乙倭變志 二卷 Wusong Jiayi wobian zhi (Ming) 張鼐 Zhang Nai
金山倭變小志 一卷 Jinshan wobian xiaozhi (Qing) 玉壘山人 Yulei shanren
檇李記 一卷 Suiliji (Ming) 王樵 Wang Qiao
虔臺倭纂 二卷 Qiantai wozuan (Ming) 謝杰 Xie Jie
名臣寧攘要編: Mingchen ningrang yaobian: (Ming) 項德楨 Xiang Dezhen (comp.)
龍憑紀略 一卷 Longping jilüe (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
藤峽紀聞 一卷 Tengxia jiwen (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
大寧考 一卷 Daningkao (Ming) 楊守謙 Yang Shouqian
大同平叛志 一卷 Datong pingpan zhi (Ming) 尹畊 Yin Geng
藤峽紀略 一卷 Tengxia jilüe (Ming) 尹畊 Yin Geng
南太紀略 一卷 Nantai jilüe (Ming) 尹畊 Yin Geng
款塞始末 一卷 Kuansai shimo (Ming) 劉應箕 Liu Yingji
伏戎紀事 一卷 Furong jishi (Ming) 高拱 Gao Gong
雲中降虜傳 一卷 Yunzhong jianglu zhuan (Ming) 劉紹恤 Liu Shaoxu
平番紀事 一卷 Pingfan jishi (Ming) 劉伯燮 Liu Boxie
綏交記 一卷 Suijiaoji (Ming) 楊寅秋 Yang Yinqiu
紀剿 一卷 Jichao (Ming) 茅坤 Mao Kun
防邊紀事 一卷 Fangbain jishi (Ming) 高拱 Gong Gao
撻虜紀事 一卷 Talu jishi (Ming) 高拱 Gao Gong
靖夷紀事 一卷 Jingyi jishi (Ming) 高拱 Gao Gong
綏廣紀事 一卷 Suiguang jishi (Ming) 高拱 Gao Gong
病榻遺言 一卷 Bingta yiyan (Ming) 高拱 Gao Gong
錦衣志 一卷 Jinyizhi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
星變志 一卷 Xingbianzhi (Ming) 抱甓外史 Baopi waishi
張司馬定浙二亂志 一卷 Zhang Sima ding Zhe liang luan zhi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
征東實紀 一卷 Zhengdong shiji (Ming) 錢世楨 Qian Shizhen
剿奴議撮 一卷 Chaonu yicuo (Ming) 于燕芳 Yu Yanfang
遼夷略 一卷 Liaoyilüe (Ming) 張鼐 Zhang Nai
建州考 一卷 Jianzhoukao (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
存是錄 一卷 Cunshilu (Ming) 姚宗典 Yao Zongdian
天變邸抄 一卷 Tianbian dichao (Ming) NN
東事書 一卷 Dongshishu (Ming) 郭淳 Guo Chun
攻渝紀事 一卷 Gongyu jishi (Ming) 徐如珂 Xu Ruke
念陽徐公定蜀記 一卷 Nian Yang Xugong ding Shu ji (Ming) 文震孟 Wen Zhenmeng
平蜀紀事 一卷 Pingshu jishi (Qing) 虞山逸民 Yushan yimin (錢謙益 Qian Qianyi)
明季水西紀略 一卷 Mingji shuixi jilüe (Qing) 李珍 Li Zhen
皇明嘉隆兩朝聞見紀 十二卷 Huang-Ming Jia-Long liangchao wenjian ji (Ming) 沈朝陽 Shen Chaoyang
第二十六冊
萬曆武功錄 十四卷 Wanli wugong lu (Ming) 瞿九思 Qu Jiusi
萬曆三大征考 不分卷 Wanli san da zheng kao (Ming) 茅坤 Mao Kun
輶軒紀事 一卷 Youxuan jishi (Ming) 姜曰廣 Jiang Yueguang
庚申紀事 一卷 Gengshen jishi (Ming) 張潑 Zhang Po
第二十七冊
兩朝平攘錄 五卷 Liangchao pingrang lu (Ming) 諸葛元聲 Zhuge Yuansheng
酌中志 二十四卷 Zhuozhongzhi (Ming) 劉若愚 Liu Ruoyu
四朝大政錄 二卷 Sichao dazheng lu (Ming) 劉心學 Liu Xinxue
三朝大議錄 一卷 Sanchao dayi lu (Ming) 顧苓 Gu Ling
邊事小紀 四卷 Bianshi xiaoji (Ming) 周文郁 Zhou Wenyu
詔獄慘言 一卷 Zhaoyu canyan (Ming) 燕客 Yan Ke
丙寅北行日譜 一卷 Bingyin beixing ripu (Ming) 朱祖文 Zhu Zuwen
乙丙紀事 一卷 Yibing jishi (Qing) 孫奇逢 Sun Qifeng
全吳紀略 一卷 Quan Wu jileü (Ming) 楊廷樞 Yang Tingshu
人變述略 一卷 Renbian shulüe (Ming) 黃煜 Huang Yu
徐巡按揭帖 一卷 Xu xun'an jietie (Ming) 徐吉 Xu Ji
李仲達被逮紀略 一卷 Li Zhongda beidai jilüe (Ming) 蔡士順 Cai Shishun
隨筆漫記 一卷 Suibi manji (Ming) 唐昌世 Tang Changshi
恩恤諸公志略 二卷 Enxu zhugong zhilüe (Ming) 孫慎行 Sun Shenxing
熹朝忠節死臣列傳 一卷 Xichao zhongjie sichen liezhuan (Ming) 吳應箕 Wu Yingji
東林事略 三卷 Donglin jilüe (Ming) 吳應箕 Wu Yingji
碧血錄 二卷 Bixuelu (Ming) 黃煜 Huang Yu
周端孝先生血疏貼黃冊 一卷 Zhou Duanxiao xiansheng xieshu tiehuang ce (Ming) 周茂蘭 Zhog Molan
東林始末 一卷 Donglin shimo (Ming) 蔣平階 Jiang Pingjie
復社紀事 一卷 Fushe jishi (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
社事始末 一卷 Sheshi shimo (Qing) 杜登春 Du Dengchun
明季復社紀略 四卷 Mingji Fushe jilüe (Qing) 陸世儀 Lu Shiyi
民鈔董宦事實 一卷 Minchao dong huan shishi (Ming) NN
第二十八冊
今史 九卷 Jinshi (Ming) NN
崇禎長編 二卷 Chongzhen changbian (Ming) NN
崇禎遺錄 一卷 Chongzhen yilu (Ming) 王世德 Wang Shide
思陵勤政紀 一卷 Siling qinzheng ji (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
燼宮遺錄 二卷 Jingong yilu (Ming) NN
靖海紀略 四卷 Jinghai jilüe (Ming) 曹履泰 Cai Lütai
東江遺事 二卷 Dongjiang yishi (Qing) 吳騫 Wu Jian (comp.)
孫高陽前後督師略跋 一卷 Sun Gaoyang qianhou dushi lüeba (Ming) 蔡鼎 Cai Ding
孫愷陽先生殉城論 一卷 Sun Kaiyang xiansheng xuncheng lun (Ming) 蔡鼎 Cai Ding
袁督師計斬毛文龍始末 一卷 Yuan Dushi jizhan Mao Wenlong shimo (Qing) 李清 Li Qing
荊溪盧司馬殉忠實錄 一卷 Jingxi Lu Sima xunzhong shilu (Ming) 許德士 Xu Deshi
劉公旦先生死義記 一卷 Liu Dongdan xiansheng siyi ji (Ming) 吳下逸民 Wuxia yimin
平叛記 二卷 Pingpanji (Qing) 毛霦 Mao Bin
東陽兵變 一卷 Dongyang bingbian (Ming) NN
將亡妖孽 一卷 Jiangwang yaonie (Qing) 戴笠 Dai Li
延綏鎮志李自成傳 一卷 Yansui zhenzhi Li Zicheng zhuan (Qing) 譚吉璁 Tang Jicong
懷陵流寇始終錄 十八卷 Huailing liukou shizhong lu (Qing) 戴笠 Dai Li
甲申剩事 一卷 Jiashen shengshi (Qing) 戴笠 Dai Li
第二十九冊
綏寇紀略 十二卷
補遺 三卷
Suikou jilüe
Buyi
(Qing) 吳偉業 Wei Weiye
平寇志 十二卷 Pingkouji (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
虎口餘生記 一卷 Hukou yusheng ji (Ming) 邊大綬 Bian Dashou
崇禎癸未榆林城守紀略 一卷 Chongzhen guiwei Yulin shoucheng jilüe (Qing) 戴名世 Dao Mingshi
從戎始末 一卷
兵燹瑣記 一卷
Congrong shimo
Bingxian suoji
(Ming) 張道濬 Zhang Daojun
守汴日志 一卷 Shoubian rizhi (Qing) 李光壂 Li Guangdian
汴圍濕襟錄 一卷 Bianwei xianjin lu (Ming) 白愚 Bai Yu
大梁守城記 Daliang shoucheng ji (Qing) 周在浚 Zhou Zaijun
存漢錄 一卷 Cunhanlu (Ming) 高斗樞 Gao Doushu
歷年城守記 一卷 Linian shoucheng ji (Qing) 王度 Wang Du
偽官據城記 一卷 Weiguan jucheng ji (Qing) 王度 Wang Du
荒書 一卷
(附)校記 一卷
Huangshu
app. Jiaoji
(Qing) 費密 Fei Mi; (Rep) 唐鴻學 Tang Hongxue (comm.)
蜀難敘略 一卷 Shunan xulüe (Qing) 沈荀蔚 Shen Xunwei
蜀碧 四卷 Shubi (Qing) 彭遵泗 Peng Zunsi
蜀警錄 (蜀亂) Shujinglu (Shuluan) (Qing) 歐陽直公 Ouyang Zhigong
蜀龜鑒 七卷 Shuguijian (Qing) 劉景伯 Liu Jingbo
流賊張獻忠陷廬州記 一卷 Liuzei Zhang Xianzhong xian Luzhou ji (Ming) 余瑞紫 Yu Ruizi
第三十冊
灔澦囊 五卷 Yanyunang (Qing) 李馥榮 Li Furong
明末清初雅安受害記 一卷 Mingmo Qingchu Ya'an shouhai ji (Qing) 李蕃 Li Fan
客滇述 一卷 Kedianshu (Ming) 顧山貞 Gu Shanzhen
孑遺錄 一卷 Jieyilu (Qing) 戴名世 Dai Mingshi
甲申紀事 十三卷 Jiashen jishi (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong (comp.)
再生記略 一卷 Zaisheng jilüe (Qing) 陳濟生 Chen Jisheng
遇變紀略 一卷 Yubian jilüe (Ming) 聾道人 Long daoren (徐應芬 Xu Yingfen)
崇禎甲申燕都紀變實錄 一卷 Chongzhen jiashen Yandu jibian shilu (Ming) 錢邦芑 Qian Bangqi
甲申三月忠逆諸臣紀事 一卷 Jiashen sanyue zhongni zhucheng jishi (Ming) 錢邦芑 Qian Bangqi
國變難臣鈔 一卷 Guobian nanchen chao (Ming) NN
中州戰略 不分卷 Zhongzhou zhanlüe (Ming) 高謙 Gao Qian
圍城日錄 不分卷 Weicheng rilu (Ming) 徐從治 Xu Congzhi
甲申傳信錄 十卷 Jiashen chuanxin lu (Ming) 錢{(聘-耳)+只} Qian Xin
滄州紀事 一卷 Cangzhou jishi (Qing) 程正揆 Cheng Zhengkui
崇禎甲申保定城守紀略 一卷 Chongzhen jiashen Baoding chengshou jilüe (Qing) 戴名世 Dai Mingshi
董心葵事記 一卷 Dong Xinkui shiji (Ming) NN
馘闖小史 六卷 Guochuang xiaoshi (Qing) 葫蘆道人 Hulu daoren
甲乙事案 二卷 Jiayi shi'an (Ming) 文秉 Wen Bing
先撥志始 二卷 Xianbo zhishi (Ming) 文秉 Wen Bing
第三十一冊
啟禎兩朝剝復錄 三卷 Qi-Zhen liangchao bofu lu (Ming) 吳應箕 Wu Yingji
三朝野紀 七卷(原缺卷五、六) Sanchao yeji (Ming) 李遜之 Li Xunzhi (comp.)
山中聞見錄 十一卷 Shanzhong jianwen lu (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
過江七事 一卷 Guojiang qishi (Ming) 陳貞慧 Chen Zhenhui
說略 一卷 Shuolüe (Ming) 黃尊素 Huang Zunsu
遺事瑣談 六卷
附紀 一卷
Yishi suotan
Fuji
(Qing) 沈頤仙 Shen Yixian
啟禎野乘 十六卷 Qi-Zhen yesheng (Ming) 鄒漪 Zou Yi
鹿樵紀聞 三卷 Luqiao jiwen (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
幸存錄 二卷 Xincunlu (Ming) 夏允彝 Xia Yunyi
續幸存錄 一卷 Xu xingcunlu (Ming) 夏完淳 Xia Wanchun
汰存錄 一卷 Taicunlu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
第三十二冊
三垣筆記 三卷
補遺 三卷
附識 三卷
(附)識補遺 一卷
Sanyuan biji
Buyi
Fushi
app. Shi buyi
(Qing) 李清 Li Qing
明季實錄 一卷 Mingji shilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
明季遺聞 一卷 Mingji yiwen (Qing) 鄒漪 Zou Yi
行朝錄 Xingchaolu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
隆武紀年 一卷 Longwu jinian
贛州失事記 一卷 Ganzhou shishi ji
紹武爭立紀 一卷 Shaowu zhengli ji
魯紀年 二卷 Lu jinian
舟山興廢 一卷 Zhoushan xingfei
日本乞師紀 一卷 Riben qishi ji
四明山寨紀 一卷 Siming shanzhai ji
永歷紀年 一卷 Yongli jinian
沙定洲紀亂 一卷 Shadingzhou jiluan
滇考 一卷 Diankao
賜姓始末 一卷 Cixing shimo
鄭成功傳 一卷 Zheng Chenggong zhuan (Qing) 黃宗羲 Huagn Zongxi
海外慟哭記 一卷 Haiwai dongku ji (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
東南紀事 十二卷 Dongnan jishi (Qing) 邵廷採 Shao Tingcai
西南紀事 十二卷 Xinan jishi (Qing) 邵廷採 Shao Tingcai
所知錄 三卷 Suozhilu (Qing) 錢澄之 Qian Chengzhi
聖安本紀 六卷 Sheng'an benji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
弘光實錄鈔 四卷 Hongguang shilu chao (Qing) 古藏室史臣 Gucangshi shicheng (黃宗羲 Huagn Zongxi)
第三十三冊
金陵野鈔 一卷 Jinling yechao (Qing) 顧苓 Gu Ling
福王登極實錄 一卷 Fuwang dengji shilu (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
金陵紀略 一卷
(附)南征記 一卷
Jinling shilüe
app. Nanzhengji
(Qing) NN
懿安事略 一卷 Yi'an shilüe (Qing) 賀宿 He Su
弘光朝偽東宮偽后及黨禍紀略 一卷 Hongguang chao wei Donggong wei hou ji danghuo jilüe (Qing) 戴名世 Dai Mingshi
使臣碧血 一卷 Shichen bixue (Ming) 錢{(聘-耳)+只} Qian Xin
北使紀略 一卷 Beishi jilüe (Ming) 陳洪范 Chen Hongfan
揚州變略 一卷 Yangzhou bianlüe (Ming)NN
揚州十日記 一卷 Yangzhou shiri ji (Qing) 王秀楚 Wang Xiuchu
弘光乙酉揚州城守紀略 一卷 Hongguang yiyou Yangzhou shoucheng jilüe (Qing) 戴名世 Dai Mingshi
京口變略 一卷 Jingkou bianlüe (Ming) NN
維揚殉節紀略 一卷
首 一卷
Weiyang xunjie jilüe
Shou
(Ming) 史得威 Shi Dewei
潯陽紀事 一卷 Xunyang jishi (Ming) 袁繼咸 Yuan Jixian
青磷屑 二卷 Qinglinxiao (Ming) 應喜臣 Ying Xichen
滿清入關暴政 之一 一卷 Man-Qing ruguan baozheng 2 (Qing) 韓菼 Han Tan
滿清入關暴政 之二 一卷 Man-Qing ruguan baozheng 2 (Qing) 韓菼 Han Tan
江南聞見錄 一卷 Jiangnan wenjian lu (Ming) NN
江陰城守紀 二卷 Jiangyin shoucheng ji (Qing) 韓菼 Han Tan
江陰守城記 一卷 Jiangyin shoucheng ji (Qing) 許重熙 Xu Zhongxi
江上孤忠錄 一卷 Jiangshang guzhong lu (Qing) 黃明曦 Huang Mingxi; 黃懷孝 Huang Huaixiao 龔丙吉 Gong Bingji (rev.)
江上遺聞 一卷 Jiangshang yiwen (Qing) 沈濤 Shen Tao
平吳事略 一卷 Ping Wu shilüe (Qing) 南園嘯客 Nanyuan suke
嘉定縣乙酉紀事 一卷 Jiading xian yiyou jishi (Qing) 朱子素 Zhu Zisu
孤忠後錄 一卷 Guzhong houlu (Qing) 祝純嘏 Zhu Chungu
臨安旬制記 三卷
附錄 一卷
Lin'an xunzhi ji
Fulu
(Qing) 張道 Zhang Dao; 羅榘 Luo Ju (app.)
海東逸史 十八卷 Haidong yishi (Qing) 翁洲老民 Wengzhou laomin
魯春秋 一卷 Lu chunqiu (Qing) 查繼佐 Cha Jizuo
浙東紀略 一卷 Zhedong jilüe (Qing) 徐芳烈 Xu Fanglie
甲行日注 八卷 Jiaxing rizhu (Ming) 葉紹袁 Ye Shaoyuan
彷指南錄 一卷 Fangzhi nanlu (Ming) 康范生 Kang Fansheng
閩游月記 二卷 Runyou yueji (Ming) 華廷獻 Hua Tingxian
航澥遺聞 一卷 Hangxie yiwen (Ming) 汪光復 Wang Guangfu
風倒梧桐記 二卷 Fengdao wutong ji (Ming) 何是非 He Shifei
江變紀略 二卷 Jiangbian jilüe (Qing) 徐世溥 Xue Shipu
兩粵夢游記 一卷 Liang-Yue mengyou ji (Ming) 馬光 Ma Guang
粵中偶記 一卷 Yuezhong ouji (Ming) 華復蠡 Hua Fuli
入長沙記 一卷 Ru Changsha ji (Qing) 丁大任 Ding Daren
四王合傳 一卷 Siwang hezhuan (Qing) NN
明亡述略 一卷 Mingwang shulüe (Qing) 鎖綠山人 Suolü shanren
永歷紀事 一卷 Yongli jishi (Qing) 丁大任 Ding Daren
攻渝諸將小傳 一卷
(附)西征雜記 一卷
Gong Yu zhujiang xiaozhuan
app. Xizheng zaji
(Ming) 徐如珂 Xu Ruke
聖安紀事 二卷 Sheng'an jishi (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
北征紀略 一卷 Beizheng jilüe (Ming) 張煌言 Zhang Huangyan
第三十四冊
粵游見聞 一卷 Yueyou jianwen (Ming) 瞿共美 Qu Gongmei
東明聞見錄 一卷 Dongming jianwen lu (Ming) 瞿共美 Qu Gongmei
粵行紀事 三卷 Yuexing jishi (Qing) 瞿昌文 Qu Changwen
兩廣紀略 一卷 Liang-Guang jilüe (Ming) 華復蠡 Hua Fuli
天南紀事 二卷 Tiannan jishi (Ming) NN
北征得失紀略 一卷 Beizheng deshi jilüe (Ming) 張煌言 Zhang Huangyan
前車野語 一卷 Qianjun yeyu (Ming) NN
安南供役紀事 一卷 Annan gongyi jishi (Ming) 朱之瑜 Zhu Zhiyu
餘生錄 一卷 Yushenglu (Qing) 張茂滋 Zhang Maozi
思文大紀 八卷 Siwen daji (Qing) NN
隆武遺事 一卷 Longwu yishi (Qing) NN
湖西遺事 一卷 Huxi yishi (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
虔臺節略 一卷 Qiantai jielüe (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
永歷實錄 二十六卷(原缺卷十六) Yongli shilu (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
劫灰錄 一卷 Quehuilu (Qing) 珠江寓舫 Zhujiang yufang
見聞隨筆 二卷 Jianwen suibi (Qing) 馮甦 Feng Su
庚寅始安事略 一卷 Gengyin shi'an shilüe (Qing) 瞿玄錫 Qu Xuanxi
行在陽秋 二卷 Xingzai yangqiu (Ming) 劉湘客 Liu Xiangke (or [Qing] 戴笠 Dai Li)
殘明紀事 一卷 Canming jishi (Qing) NN
安龍逸史 二卷 Anlong yishi (Qing) 屈大均 Qu Dajun
三湘從事錄 一卷 Sanxiang congshi lu (Ming) 蒙正發 Meng Zhengfa; 金永森 Jin Yongsen (comm.)
安龍紀事 一卷 Anlong jishi (Ming) 江之春 Jiang Zhichun
楊監筆記 一卷 Yang Jian biji (Ming) 楊德澤 Yang Deze
也是錄 (永歷帝入緬本末) 一卷 Yeshilu (Yongli di ru Mian benmo) (Ming) 自非逸史 Zifei yishi (鄧凱 Deng Kai)
求野錄 一卷 Qiuyelu (Ming) 客溪樵隱 Kexi qiaoyin (鄧凱 Deng Kai)
臺灣外記 三十卷 Taiwan waiji (Qing) 江日升 Jiang Risheng
海寇記 一卷 Haikouji (Qing) 洪若皋 Hong Ruogao
第三十五冊
南明野史 三卷 Nanming yeshi (Qing) 南沙三餘氏 Nansha sanyu shi
南疆逸史勘本 五十八卷 Nanjiang yishi kanben (Qing) 溫睿臨 Wen Junlin; 李瑤 Li Yao (rev.)
皇明末造錄 二卷 Huang-Ming mozao lu (Qing) 金鐘 Jin Zhong
梅花嶺遺事 一卷 Meihualing yishi ()
翊運錄 一卷 Yiyunlu (Ming) 劉基 Liu Ji
鳳凰臺記事 一卷 Fenghuangtai jishi (Ming) 馬生龍 Ma Shenglong
彭文憲公筆記 二卷 Peng Wenxiangong biji (Ming) 彭時 Peng Shi
謇齋瑣綴錄 一卷 Jianzhai suochui lu (Ming) 尹直 Yin Zhi
遵聞錄 一卷 Zunwenlu (Ming) 梁億 Liang Yi
近峰記略 一卷 Jinfeng jilüe (Ming) 皇甫庸 Huangfu Yong
第三十六冊
明季北略 二十四卷 Mingji beilüe (Qing) 計六奇 Ji Liuqi
明季南略 十八卷 Mingji nanlüe (Qing) 計六奇 Ji Liuqi
復齋日記 一卷 Fuzhai riji (Ming) 許浩 Xu Hao
第三十七冊
雙槐歲鈔 十卷 Shuanghuai cuichao (Ming) 黃瑜 Huang Yu
賢識錄 一卷 Xianshilu (Ming) 陸釴 Lu Yi
青溪暇筆摘抄 一卷 Qingxi xiabi zhaichao (Ming) 姚福 Yao Fu
篷窗類記 五卷 Pengchuang leiji (Ming) 黃暐 Huang Wei
醫閭漫記 一卷 Yilü manji (Ming) 賀欽 He Qin
震澤紀聞 一卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
野記 四卷 Yeji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
枝山前聞 一卷 Zhishan qianwen (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
征藩功次 一卷 Zhengfan gongci (Ming) 王守仁 Wang Shouren
寓圃雜記 十卷 Yupu zaji (Ming) 王錡 Wang Qi
漫記 一卷 Manji (Ming) 崔銑 Cui Xian
後渠雜識 一卷 Houqu zashi (Ming) 崔銑 Cui Xian
沂陽日記 一卷 Yiyang riji (Ming) NN
徐襄陽西園雜記 二卷 Xu Xiangyang xiyuan zaji (Ming) 徐咸 Xu Xian
吾學編餘 一卷 Wuxuebian yu (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
孤樹裒談 一卷 Gushu poutan (Ming) 李默 Li Mi
磯園稗史 三卷 Jiyuan baishi (Ming) 孫繼芳 Sun Jifang
明良記 四卷 Mingliangji (Ming) 楊儀 Yang Yi
庭聞述略 一卷 Tingwen shulüe (Ming) 王文錄 Wang Wenlu
蒹葭堂雜著摘抄 一卷 Jianjiatang zazhu zhaichao (Ming) 陸楫 Lu Ji
滄江野史 一卷 Cangjiang yeshi (Ming) NN
窺天外乘 一卷 Kuitian waisheng (Ming) 王世懋 Wang Shimao
賓退錄 四卷 Bintuilu (Ming) 趙善政 Zhao Shanzheng
留青日劄 一卷 Liuqing rizha (Ming) 田藝蘅 Tain Yiheng
見聞錄 八卷 Jianwenlu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
損齋備忘錄 一卷 Sunzhai beiwang lu (Ming) 梅純 Mei Chun
玉堂薈記 二卷 Yutang huiji (Ming) 楊士聰 Yang Shicong
天香閣隨筆 二卷 Tianxiangge suibi (Ming) 李介 Li Jie
書事七則 一卷 Shushi qize (Qing) 陳貞慧 Chen Zhenhui
謏聞續筆 四卷 Soujian xubi (Qing) NN
纖言 三卷 Xianyan (Qing) 陸圻 Lu Qi
秋鐙錄 一卷 Qiudenglu XX (Qing) 沈元欽 Shen Yuanqin
研堂見聞雜記 一卷 Yantang jianwen zaji (Qing) 王家禎 Wang Jiazhen
後鑒錄 七卷 Houjianlu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
第三十八冊
萬曆野獲編 三十卷
(附)補遺
Wanli yehuo bian
app. Buyi
(Ming) 沈德符 Shen Defu
國朝當機錄 三卷 Guochao dangji lu (Ming) 黃正賓 Huang Zhengbin
霜猿集 二卷 Shuangyuanji (Ming) 華陽道隱 Huayang daoyin
第三十九冊
明宮史 八卷 Ming gongshi (Ming) 劉若愚 Liu Ruoyu
皇明帝后紀略 一卷 Huang-Ming dihou jilüe (Ming) NN
十二帝紀論 一卷 Shier di jilun (Ming) 李維楨 Li Weizhen
經筵故事 一卷 Jingyan gushi (Ming) NN
經筵日講始末 一卷 Jingyan rijiang shimo (Ming) NN
東宮講讀 一卷 Donggong jiangdu (Ming) NN
高廟看書 一卷 Gaomiao kanshu (Ming) NN
永樂帝以後諸帝燕對 一卷 Yongle di yihou zhudi yandui (Ming) NN
承天大志——大狩記 一卷 Chengtian dazhi: Dashouji (Ming) NN
燕對錄抄略 一卷 Yanduilu chaolüe (Ming) NN
林居漫錄抄略 一卷 Linju manlu chaolüe (Ming) 伍袁萃 Wu Yuancui
清朝前紀 一卷
(附)王杲紀 一卷
Qingchao qianji
app. Wang Gao ji
()
建州私志 三卷 Jianzhou sizhi (Qing) 海濱野史 Haiban yeshi
能一編 二卷
首 一卷
Nengyibian
Shou
(Qing) 金安清 Jin Anqing
開國龍興記 一卷 Kaiguo longxing ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
綏服內蒙古記 一卷 Suifu Nei Menggu ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
綏服外蒙古記 一卷 Suifu Wai Menggu ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
征撫朝鮮記 一卷 Zhengfu Chaoxian ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
牧齋遺事 一卷 Muzhai yishi (Qing) NN
錢氏家變錄 一卷 Qianshi jiabian lu (Qing) 錢孺飴 Qian Ruyi
順治鎮江防御海寇記 一卷 Shunzhi zhenjiang fangyu haikou ji (Qing) 陳慶年 Chen Qingnian
丁酉北闈大獄記略 一卷 Dingyou beiwei dayu jilüe (Qing) 信天翁 Xintianweng
辛丑紀聞 一卷 Xinchou jiwen (Qing) NN
哭廟紀略 一卷 Kumiao jilüe (Qing) NN
莊氏史案 一卷 Zhuangshi shi'an (Qing) NN
秋思草堂遺集老父雲游始末記 一卷
尊前話舊 一卷
Qiuxicaotang yiji laofu yunyou shimo ji
Zunqian huajiu
(Qing) 陸莘行 Lu Xingxing
書湖州莊氏史獄 一卷 Shu Huzhou Zhuangshi shiyu (Qing) 翁廣平 Weng Guangping
范氏記私史事 一卷 Fanshi jisi shishi (Qing) 范韓 Fan Han
指嚴筆記 不分卷: Zhiyan biji: (Rep) 許國英 Xu Guoying
百尺樓 Baichilou ()
陸沈集 Lu Shen ji ()
紅花鋪 Honghuapu
大獄記 一卷
(附)龍川先生詩鈔 一卷
私史獄 一卷
Dayuji
app. Longshan xiansheng shichao
Sishiyu
(Qing) 黃人 Huang Ren (comp.)
圓明園恭紀 一卷 Yuanmingyuan gongji (Qing) 黃凱鈞 Huang Kaijun
康雍乾間文字之獄 一卷 Kang-Yong-Qian jian wenzi zhi yu ()
記桐城方戴兩家書案 一卷 Ji Tongcheng Fang Dai liang jia shu'an (Qing) NN
骨董禍 一卷 Gudonghuo ()
桂藩事略 不分卷: Guifan shilüe: ()
吳逆取亡錄 一卷 Wu ni quwang lu ()
吳三桂借兵記 一卷 Wu Sangui jiebing ji ()
提牢瑣記 一卷 Tilao suoji (Qing) 濮文暹 Pu Wenxuan
庭聞錄 六卷 Tingwenlu (Qing) 劉健 Liu Jian
平定耿逆記 一卷 Pingding Geng ni ji (Qing) 李之芳 Li Zhifang
閩難記 一卷 Minnanji (Qing) 洪若皋 Hong Ruogao
閩中紀略 一卷 Minzhong jilüe (Qing) 許旭 Xu Xu
平閩記 十三卷 Pingminji (Qing) 楊捷 Yang Jie
第四十冊
寧海將軍固山貝子功績錄 一卷 Ninghai jiangjun gushan beizi gongji lu (Qing) NN
胤禎外傳 一卷 Yinzhen waizhuan (Rep) 胡朴安 Hu Pu'an
發史 一卷 Fashi (Rep) 胡朴安 Hu Pu'an
多鐸妃劉氏外傳 一卷 Duoduo Fei Liushi waizhuan (Rep) 胡朴安 Hu Pu'an
董妃行狀 一卷 Dong Fei xingzhuang (Qing) 愛新覺羅玄燁 Aisin Gioro Xuanye (Emperor Qing Shizu 清世祖)
董小宛別傳 一卷 Dong Xiaowan biezhuan ()
漢人不服滿人表 一卷 Hanren bufu Manren biao (Rep) 胡朴安 Hu Pu'an
綏服紀略 一卷 Suifu jilüe (Qing) 松筠 Song Yun
金川紀略 二卷 (四卷) Jinchuan jilüe (Qing) 程穆衡 Cheng Muheng
金川妖姬志 一卷 Jinchuan yaoji zhi (Rep) 許國英 Xu Guoying
平苗記 一卷 Pingmiaoji (Qing) 劉應中 Liu Yingzhong
塞北紀程 一卷 Saibei jicheng (Qing) 馬思哈 Ma Siha
征準噶爾記 一卷 Zheng Zhunga'r ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
西征紀略 一卷 Xizheng jilüe (Qing) 殷化行 Yin Huaxing
從西紀略 一卷 Congxi jilüe (Qing) 范昭逵 Fan Zhaoda
苗防論 一卷 Miaofanglun (Qing) 魏源 Wei Yuan
苗疆師旅考 一卷 Miaojiang shilü kao (Qing) 嚴如熤 Yan Ruyi
撫綏西藏記 一卷 Fusui Xizang ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
西藏後記 一卷 Xizang houji (Qing) 魏源 Wei Yuan
平臺紀略 一卷 Ping Tai jilüe (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
東征集 六卷 Dongzhengji (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
記朱一貴之亂 一卷 Ji Zhu Yigui zhi luan ()
永憲錄 一卷 Yongxianlu (Qing) 蕭奭齡 Xiao Shiling
綏服厄魯特蒙古記 一卷 Suifu Elute Menggu ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
兩征厄魯特記 一卷 Xizheng Elute ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
西征記 一卷 Xizhengji (Qing) 毛振{宣+毛} Mao Zhenxuan
西南夷改流記 一卷 Xinan yi gailiu ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
烏蒙秘聞 一卷 Wumeng miwen ()
平定兩金川述略 一卷 Pingding Liang Jinchuan shulüe (Qing) 趙翼 Zhao Yi
蜀徼紀聞 一卷 Shujiao jiwen (Qing) 王昶 Wang Chang
征烏梁海述略 一卷 Zheng Wulianghai shulüe (Qing) 何秋濤 He Qiutao
蕩平準部記 一卷 Dangping Zhunbu ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
勘定回疆記 一卷 Kanding huijiang ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
綏服西屬國記 一卷 Suifu xi shuguo ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
哈薩克述略 一卷 Hasake shulüe (Qing) 何秋濤 He Qiutao
新疆後事記 一卷 Xinjiang houshi ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
從征緬甸日記 一卷 Congzheng Miandian riji (Qing) 周裕 Zhou Yu
征緬紀略 一卷 Zheng Mian jilüe (Qing) 王昶 Wang Chang
征緬紀聞 一卷 Zheng Mian jiwen (Qing) 王昶 Wang Chang
征緬甸記 一卷 Zheng Miandian ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
平回紀略 一卷 Pinghui jilüe (Qing) NN
臺灣小志 一卷 Taiwan xiaozhi (Qing) 龔柴 Gong Chai
平定臺灣述略 一卷 Pingding Taiwan shilüe (Qing) 趙翼 Zhao Yi
皇朝武功紀盛 四卷 Huangchao wugong jisheng (Qing) 趙翼 Zhao Yi
東瀛紀事 一卷 Dongying jishi (Qing) 楊廷理 Yang Tingli
征撫安南記 一卷 Zhengfu Annan ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
從征安南記 一卷 Congzheng Annan ji (Qing) NN
征安南紀略 一卷 Zheng Annan jilüe (Qing) 師范 Shi Fan
征廓爾喀記 一卷 Zheng Kuo'erka ji (Qing) 魏源 Wei Yuan
妖婦齊王氏傳 一卷 Yaofu qi wang shi zhuan (Qing) NN
戡靖教匪述編 (大清教匪全傳) 十二卷 Kanjing jiaofei shubian (Da-Qing jiaofei quanzhuan) (Qing) 石香居士 Shixiang jushi (comp.)
于役迤南記 二卷 Yu yi yi nan ji (Qing) 江濬源 Jiang Junyuan
殛珅志略 一卷 Ji Shen zhilüe (Qing) NN
平海紀略 一卷 Pinghai jilüe (Qing) 溫承志 Wen Chengzhi
靖逆記 二卷 Jingniji (Qing) 證諦山人 Zhengdi shanren
鴉片事略 二卷 Yapian shilüe (Qing) 李圭 Li Gui
京口僨城錄 一卷 Jingkou fencheng lu (Qing) 法芝瑞 Fa Zhirui
鎮城竹枝詞 一卷 Zhencheng zhuzhi ci (Qing) NN
草間日記 一卷 Caojian riji (Qing) 朱士雲 Zhu Shiyun
夷患備嘗記 一卷
事略附記 一卷
Yihuan beichang ji
Shilüe fuji
(Qing) 曹晟 Cao Sheng
出圍城記 一卷 Chu weicheng ji (Qing) 甦庵道人 Su'an daoren
咄咄吟 二卷
附錄 一卷
Duoduoyin
Fulu
(Qing) 貝青喬 Bei Qingqiao
襄理軍務紀略 四卷 Xiangli junwu jilüe (Qing) NN
英吉利廣東入城始末 一卷 Yingjili Guangdong rucheng shimo (Qing) 七弦河上釣叟 Qixian heshang diaosou
葉名琛廣州之變 一卷 Ye Mingchen Guangzhou zhi bian ()
征信錄 二卷 Zhengxinlu (Qing) 汪箴 Wang Zhen
咸同將相瑣聞 一卷 Xiantong jiangxiang suowen ()
第四十一冊
紅亂紀事草 一卷 Hongluan jishi cao (Qing) 曹晟 Cao Sheng
蒙寇志略 Mengkou zhilüe (Qing) 胡壽昌 Hu Shouchang
援守井研記略 一卷 Yuanshou jingyan jilüe (Qing) 董貽清 Dong Yiqing
平定瑤匪紀略 二卷 Pingding Yaofei jilüe (Qing) 周宜亮 Zhou Yiliang
援黔錄 十二卷 Yuanqianlu (Qing) NN
覺夢錄 一卷 Juemenglu (Qing) 曹晟 Cao Sheng
梟林小史 一卷 Xionglin xiaoshi (Qing) 黃本銓 Huang Benquan
太平天國軼聞 Taiping tianguo yiwen ()
太平天國野史 Taiping tianguo yeshi () 王文濡 Wang Wenxu
太平天國宮闈秘史 Taiping tianguo gongwei mishi () 孫士晦 Sun Shihui
蕩平發逆記 二十二卷
圖 一卷
Dangping fani ji
Tu
(Qing) 古瀛蓼花洲主人 Gu yingliao huazhou zhuren (comp.)
彝軍紀略 一卷
附錄 一卷
遺文 一卷
Yijun jilüe
Fulu
Yiwen
(Qing) 彭洵 Peng Xun, 羅元黼 Luo Yuanfu (comp.)
第四十二冊
淮軍平捻記 十二卷 Huaijun ping Nian ji (Qing) 周世澄 Zhou Shicheng
山東軍興紀略 二十二卷 第四十三冊
咸同貴州軍事史五編 Xian-Tong Guizhou junshi shi wubian (Rep) 凌惕安 Ling Ti'an
同治蜀軍平黔記 一卷 Tong-Zhi Shujun ping Qian ji (Qing) 陳慶年 Chen Qingnian
獨山平匪記 一卷 Dushan pingfei ji (Qing) 韓超 Han Chao
遵義平匪日記 一卷 Zunyi pingfei riji (Qing) 韓超 Han Chao
苗變紀事 一卷 Miaobian jishi (Qing) 韓超 Han Chao
咸同廣陵史稿 二卷
首 一卷
外編 一卷
Xian-Tong Guangling shigao
Shou
Waiji
(Qing) NN
戡定新疆記 八卷 Kanding Xinjiang ji (Qing) 魏光燾 Wei Guangtao
中西紀事本末 二十四卷 Zhong-Xi jishi benmo (Qing) 夏燮 Xia Xie
第四十四冊
湘軍志 十六卷 Xiangjunzhi (Rep) 王愷運 Wang Kaiyun
湘軍記 二十卷 Xiangjunji (Qing) 王定安 Wang Ding'an
賊情匯纂 十二卷 Zeiqing huizuan (Qing) 張德堅 Zhang Dejian
太平天國戰記 一卷 Taiping tianguo zhanji (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
洪楊遺事 一卷 Hong Yang yishi (Rep) 謝興堯 Xie Xingyao
第四十五冊
霆軍紀略 十六卷 Tingjun jilüe (Qing) 陳昌 Chen Chang
從戎紀略 一卷
附錄 一卷
Congrong jilüe
Fulu
(Qing) 朱洪章 Zhu Hongzhang
弢園筆乘 一卷 Taoyuan bicheng (Qing) 王韜 Wang Tao
洪楊軼聞 一卷 Hong Yang yiwen ()
洪福異聞 一卷 Hong Fu yiwen ()
蘭陵女俠 一卷 Lanling nüxia ()
太平詩史 一卷 Taiping shishi (Rep) 謝興堯 Xie Xingyao (comp.)
武川寇難詩草 一卷
(附)討賊檄
Wu-Chuan kounan shicao
app. Taozeixi
(Qing) 何德潤 He Derun
武昌紀事 二卷
附錄 一卷
Wuchang jishi
Fulu
(Qing) 陳徽言 Chen Huiyan
癸丑中州罹兵紀略 一卷 Guichou Zhongzhou libing jilüe (Qing) 陳善鈞 Chen Shanjun
金陵癸甲紀事略 二卷
粵逆名目略 一卷
Jinling guishen jishi lüe
Yueni mingmu lüe
(Qing) 謝介鶴 Xie Jiehe
金陵癸甲摭談補 一卷 Jinling kuishen zhitan bu (Qing) 沈雋曦 Shen Juanxi
金陵紀事雜詠 一卷 Jinliing jishi zayong (Qing) 吳家楨 Wu Jiazhen
從軍紀事 一卷 Congjun jishi (Qing) 卞乃譝 Bian Naisheng
揚州御寇錄 三卷 Yangzhou yukou lu (Qing) 倪在田 Ni Zaitian
粵氛紀事 十三卷 Yuefen jishi (Qing) 謝山居士 Xieshan jushi
盾鼻隨聞錄 八卷 Dunbi suiwen lu (Qing) 汪堃 Wang Kun
江南春夢庵筆記 一卷 Jiangnan Chunmeng'an biji (Qing) 沈懋良 Shen Maoliang
發逆初記 一卷 Fani chuji (Qing) 明心道人 Mingxin daoren
洋兵紀略 一卷 Yangbing jilüe (Qing) 董恂 Dong Xun
武昌兵燹紀略 一卷 Wuchang bingxian jilüe (Qing) NN
金陵省難紀略 一卷
(附)賊據城後大略
Jinling shengnan jilüe
Zeiju chenghou dalüe
(Qing) 張汝南 Zhang Runan
金陵癸甲新樂府 一卷
(附)城外新樂府
Jinling guishen xin yuefu
app. Chengwai xin yuefu
(Qing) 馬壽齡 Ma Shouling
金陵被難記 一卷 Jinliing beinan ji (Qing) NN
張繼庚遺稿 一卷 Zhang Jigeng yigao (Qing) 張繼庚 Zhang Jigeng
鏡山野史 一卷 Zhongshan yeshi (Qing) 李汝昭 Li Ruzhao
金壇見聞記 二卷 Jintan jianwen ji (Qing) 強汝詢 Qiang Ruxun
常熟記變始末 二卷 Changshu jibian shimo (Qing) 譚文壽 Tan Wenshou
蘇臺麋鹿記 二卷 Sutai milu ji (Qing) 潘種瑞 Pan Zhongrui
東南紀略 一卷 Dongnan jilüe (Qing) NN
第四十六冊
金陵兵事匯略 四卷 Jinling bingshi huilüe (Qing) 李圭 Li Gui
鳳鶴實錄 一卷 Fenghe shilu (Qing) 胡潛甫 Hu Qianfu
鳳鶴小草 一卷 Fenghe xiaocao (Qing) 胡潛甫 Hu Qianfu
蒙難述抄 一卷 Mengnan shuchao (Qing) 周邦福 Zhou Bangfu
遭亂紀略 一卷 Caoluan jilüe (Qing) 解漣 Jie Lian
六合紀事 四卷(第三卷刪) Liuhe jishi (Qing) 周長森 Zhou Changsen
粵匪陷臨清紀略 一卷 Yuefei xian Linqing jilüe (Qing) 馬振文 Ma Zhenwen
紀(無錫)縣城失守克復本末 四卷 Ji (Wuxi) xiancheng shishou kefu benmo (Qing) 施建烈 Shi Jianlie
吳清卿太史日記 不分卷 Wu Qingqing taishi riji (Qing) 吳大澂 Wu Dacheng
海虞賊亂志 一卷 Haiyu zeiluan zhi (Qing) 顧汝鈺 Gu Ruyu
守虞日記 不分卷 Shouyu riji (Qing) 譚噓雲 Tan Xuyun
庚申江陰東南常熟西北鄉日記 不分卷 Gengshen Jiangyin dongnan changshu xibei xiang riji (Qing) 徐日襄 Xu Rixiang
諸王自述 不分卷 Zhuwang zishu ()
粵匪起手根由 一卷 Yuefei qishou genyou () 向達 Xiang Da (comm.)
大事記 一卷 Dashiji () 王重民 Wang Zhongmin (comp.)
粵匪大略 一卷 Yuefei dalüe (Qing) NN
遐邇貫珍所載有關太平天國史料 不分卷 Xiaer guanzhen zuo zai youguan Taiping tianguo shiliao () 王重民 Wang Zhongmin (comp.)
小滄桑記 一卷 Xiaocang sangji (Qing) 姚濟 Yao Ji
談浙 四卷 Tanzhe (Qing) 許瑤光 Xu Yaoguang
花溪日記 二卷 Huaxi riji (Qing) 馮囗囗 Feng NN
虎穴生還記 一卷 Huxue shenghuan ji (Qing) 顧深 Gu Shen
湘變紀略 一卷 Xiangbian jilüe (Qing) 姚諶 Yao Chen
夏蟲自語 一卷 Xiachong ziyu (Qing) 楊德榮 Yang Derong
虎口日記 一卷 Hukou riji (Qing) 魯叔容 Cao Shurong
寇汀紀略 一卷 Kouding jilüe (Qing) 曹大觀 Cao Daguan
餘冬瑣錄 二卷 Yudong suolu (Qing) 徐堅 Xu Jian
平定教匪紀事 一卷 Pingding jiaofei jishi (Qing) 勒保 Leboo
金壇圍城紀事詩 一卷 Jintan weicheng jishi shi (Qing) 于桓 Yu Huan
庚申避亂實錄 (庚申避亂日記) 一卷 Gengshen biluan shilu (Gengshen biluan riji) (Qing) 趙烈文 Zhao Liewen
劫餘雜識 一卷 Queyu zashi (Qing) 李光霽 Li Guangji
星周紀事 二卷 Xingzhou jishi (Qing) 王萃元 Wang Cuiyuan
平浙紀略 十六卷 Pingzhe jilüe (Qing) 秦緗業 Qin Xiangye, 陳鐘英 Chen Zhongying
兩浙庚辛紀略 一卷 Liang-Zhe gengxin jilüe (Qing) 陳學繩 Chen Xuesheng
庚申浙變記 一卷 Gengshen Zhebian ji (Qing) 繆德{艹/弇} Miao De'an
轉徙餘生記 一卷 (Qing) 許奉恩 Xu Feng'en; 丁丙 Ding Bing (rec.)
杭城再陷紀實 一卷 Hangcheng zaixian jishi (Qing) 華學烈 Hua Xuelie
思痛記 二卷 Sitongji (Qing) 李圭 Li Gui
難中記 Nanzhongji (Qing) 張爾嘉 Zhang Erjia
殉烈記 Xunlieji (Qing) 張光烈 Zhang Guanglie; 丁丙 Ding Bing (rec.)
杭城紀難詩 Hangcheng jinan shi (Qing) 陸以湉 Lu Yitian
蒿目集 Gaomuji (Qing) 許瑤光 Xu Yaoguang
杭城辛酉紀事詩 一卷 Hangcheng xinyou jishi shi (Qing) 張蔭榘 Zhang Yinju, 吳淦 Wu Gan
杭城紀難詩編 一卷 Hangcheng jinan shibian (Qing) 王震元 Wang Zhenyuan (comp.)
粵逆陷寧始末記 四卷 Yueni xian Ning shimo ji (Qing) 陳錫麒 Chen Xiqi
儉德齋隨筆 一卷 Jiandezhai suibi (Qing) 胡長齡 Hu Changling
越州紀略 一卷 Yuezhou jilüe (Qing) NN
守撫紀略 一卷 Shoufu jilüe (Qing) 鍾峻 Zhong Jun
張汶祥記 一卷 Zhang Wen xiangji ()
中俄伊犁交涉始末 一卷 Zhong-E Yili jiaoshe shimo (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
咸同以來中俄交涉記 三卷 Xian-Tong yilai Zhong-E jiaoshe ji (Qing) 江標 Jiang Biao
德宗承統私記 一卷 Dezong chengtong siji (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
清光緒帝外傳 一卷 Qing Guangxu di waizhuan (Rep) 惲毓鼎 Yun Yuding
清廷戊戌朝變記 一卷
附錄 一卷
Qingting wuxu chaobian ji
Fulu
(Qing) NN
西行瑣錄 一卷 Xixing suolu (Germany) 福克 Fuke
第四十七冊
光緒大事匯鑒 十二卷 Guangxu dashi huijian (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin
清宮禁二年記 不分卷 Qinggong jin er nian ji (Rep) 德菱 Deling
克復諒山大略 一卷 Kefu Liangshan dalüe (Qing) NN
浙東籌防錄 四卷 Zhedong choufang lu (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
中法兵事本末 一卷 Zhong-Fa bingshi benmo ()
東方兵事紀略 六卷(第六卷原注未刻) Dongfang bingshi jilüe (Qing) 姚錫光 Yao Xiguang
中日兵事本末 一卷 Zhong-Ri bingshi benmo (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
中日議和紀略 一卷 Zhong-Ri yihe jilüe (Qing) NN
割臺記 一卷 Getaiji (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
戊戌履霜錄 四卷 Wuxu lüshuang lu (Rep) 胡思敬 Hu Sijing
戊壬錄 二卷 Wurenlu (Rep) 宋玉卿 Song Yuqing
戊戌政變始末 一卷 Wuxu zhengbian shimo ()
景善日記 一卷 Jingshan riji (Qing) 景善 Jingshan
庚子拳變始末紀 一卷 Gengzi juanbian shimo ji ()
拳匪聞見錄 一卷 Juanfei wenjian lu (Qing) 管鶴 Guan He
都門紀變百詠 一卷 Dumen jibian baiyong (Qing) 復儂氏 Master Funong; 杞廬氏 Master Qilu
西巡回鑾始末記 六卷 Xixun huiluan shimo ji (Qing) NN
庚子西行記事 一卷 Gengzi xixing jishi (Rep) 震鈞 Zhen Jun (唐晏 Tang Yan)
庚子詩鑒 七卷 Gengzi shijian (Rep) 龍顧山人 Longgu shanren (郭則澐 Guo Zeyun)
拳變系日要錄 一卷 Juanbian xiri yaolu () 陳陸 Chen Lu
第四十八冊
西巡大事記 十一卷
首 一卷
Xixun dashi ji (Qing) 王弢夫 Wang Taofu
庚子國變記 一卷 Gengzi guobian ji (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
拳變餘聞 一卷 Juanbian yuwen (Rep) 羅惇{日/融} Luo Dunrong
拳匪紀略 前編 二卷
正編 八卷
後編 二卷
Juanfei jilüe Qianbian
Zhengbian
Houbian
(Qing) 僑析生 Qiao Xisheng
瓦德西拳亂筆記 一卷 Wadexi [i.e. Waldersee] juanluan biji (Rep) 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
庚子北京事變紀略 一卷 Gengzi Beijing shibian jilüe (Qing) 鹿完天 Lu Wantian
平原拳匪紀事 一卷 Pingyuan juanfei jishi (Qing) 蔣楷 Jiang Kai
畿南濟變紀略 一卷 Jinan jibian jilüe (Qing) 劉春堂 Liu Chuntang
永清庚辛紀略 一卷 (Qing) 高紹陳 Gao Shaocheng
李文忠公事略 一卷 Li Wenzhonggong shilüe ()
張文襄幕府紀聞 二卷 Zhang Wenxiang mufu jiwen (Rep) 辜鴻銘 Gu Hongming
張文襄公事略 一卷 Zhang Wenxianggong shilüe ()
慈禧及光緒賓天厄 一卷 Cixi ji Guangxu bintian e ()
慶親王外傳 一卷 Qing Qinwang waizhuan (Qing) NN (transl.)
新燕語 二卷 Xinyanyu (Rep) 雷震 Lei Zhen
宣統大事鑒 一卷 Xuantong dashi jian (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin
清末實錄 一卷 Qingmo shilu (Rep) NN
暗殺史 一卷 Anshashi (Rep) 一廠 Yichang
華僑革命史 一卷 Huaqiao geming shi (Rep) 陳文圖 Chen Wentu
辛亥四川路事紀略 一卷 Xinhai Sichuan lushi jilüe (Rep) 誦清堂主人 Songqingtang zhuren (comp.)
鐵路國有案 一卷 Tielu guoyou an (Rep) NN
辛亥武昌首義紀 二卷 Xinhai Wuchang shouyi ji () 李廉方 Li Lianfang
第四十九冊
湘漢百事 二卷 Xiang-Han baishi (Rep) 金城 Jin Cheng
三江筆記 二卷 Sanjiang biji (Rep) 三江游客 Sanjiang youke
中國革命日記 二卷 Zhongguo geming riji (Rep) NN
各省獨立史別裁 一卷 Gesheng duli shi biecai (Rep) 曹榮 Cao Rong
南北春秋 二卷 Nanbei chunqiu (Rep) 天嘏 Tian Gu
陽九述略 一卷 Yangjiu shulüe (Ming) 朱之瑜 Zhu Zhiyu
海濱外史 三卷 Haibin waishi (Qing) 陳維安 Chen Wei'an
西清筆記 二卷 Xiqing biji (Qing) 沈初 Shen Chu
管見所及 一卷
補遺 一卷
Guanjian suoji
Buyi
(Qing) 奕賡 Yigeng (Igeng)
嘯亭雜錄 十卷
續錄 三卷
Xiaoting zalu
Xulu
(Qing) 昭[木連] Zhaolian (Jaoliyan)
楊忠武公記事錄 一卷 Yang Zhongwugong jishi lu (Qing) 楊遇春 Yang Yuchun
舟車聞見錄 二卷
雜錄續集 一卷
續錄三集 一卷
Zhouche wenjian lu
Zalu xuji
Xuji sanji
(Qing) 江藩 Jiang Fan
熙朝新語 十六卷 Xichao xinyu (Qing) 徐錫麟 Xu Xilin; 錢泳 Qian Yong
金壺浪墨 八卷 Jinhu langmo (Qing) 黃鈞宰 Huang Junzai
金壺遯墨 五卷 Jinhu dunmo (Qing) 黃鈞宰 Huang Junzai
瓮牖餘談 八卷 Wenghu yutan (Qing) 王韜 Wang Tao
庸庵文九則 不分卷: Yong'an wen jiuze: (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
科爾沁忠親王死事略 Ke'r Zhong Qinwang sishi lüe
書科爾沁忠親王大沽之敗 Shu Ke'rqin Zhong Qinwang Dagu zhi bai
書桐城程忠烈公遺事 Shu Tongcheng Cheng Zhongliegong yishi
敘曾文正公幕府賓僚 Xu Zeng Wenzhenggong mufu binliao
書陳玉成苗沛霖二賊伏誅事 Shu Chen Yucheng Miao Peilin erzei fuzhu shi
書劇寇石達開就禽事 Shu ju kou Shi Katai jiuqin shi
書昆明何帥失陷蘇常事 Shu Kunming He Shuai shixian Su Chang shi
書兩總督何桂清之獄 Shu liang zonghe He-Guiqing zhi yu
書霆軍銘軍尹隆河之役 Shu Tingjun mingjun Yilong he zhi yi
書合肥伯相李公用滬平吳 Shu Hefei Boxiang Li Gong yong Hu ping Wu
書欒城唐公祠 Shu Liancheng Tanggongci
歸廬談往錄 二卷 Guilu tanwang lu (Qing) 徐宗亮 Xu Zongliang
鵝山文摘鈔 一卷 Eshan wen zhaichao (Qing) 趙增瑀 Zhao Cengyu
丘逢甲傳 一卷 Qiu Fengjia zhuan (Rep) NN
慧因室雜綴 一卷 Huiyinshi zachui ()
知過軒隨錄 一卷 Zhiguoxuan suilui (Qing) 文廷式 Wen Tingshi
弢園紀事 二卷 Taoyuan jishi (Qing) 史念祖 Shi Nianzu
滿清紀事 一卷 Man-Qing jishi (Rep) NN
蕉窗雨話九則 一卷: Jiaochuang yuhua jiuze:
記乾隆間吏部郎中郝雲士諂事和珅事 Ji Qianlong jian Libu langzhong Hao Yunshi xian shi Heshen shi
記杜文秀踞大理事 Ji Du Wenxiu ju Dali shi
記石達開老鴉被擒異聞 Ji Shi Dakai laoya beiqin yiwen
記董宛欲從張申伯不果事 Ji Dong Wan yu cong Zhang Shenbo bu guo shi
記張申伯為太平天國朝解元事 Ji Zhang Shenbo wei Taiping tianguo chao jie yuan shi
記王漁洋宋牧仲逸事 Ji Wang Yuxiang Song Muzhong yishi
記說降洪承疇事 Ji shuo jiang hong cheng chou shi
記岳大將軍平青海事 Ji Yue Dajiang jun ping Qinghai shi
記準噶爾與俄人戰事 Ji Zhunga'r yu Eren zhanshi ()
清代名人趣史 一卷 Qingdai mingren qushi ()
棲霞閣野乘 二卷 Qixiage yecheng ()
第五十冊
庸閑齋筆記 八卷 Yongxianzhai biji (Qing) 陳其元 Chen Yuanqi
陽秋剩筆 一卷 Yangqiu shengbi ()
啁啾漫記 一卷 Zhoujiu manji ()
圓明園總管世家 一卷 Yuanmingyuan zongguan shijia ()
春冰室野乘 三卷 Chunbingshi yecheng (Rep) 李岳瑞 Li Yuerui
悔逸齋筆乘 一卷 Huiyizhai bicheng ()
滿清興亡史 不分卷 Man-Qing xingwang shi (Rep) 漢史氏 Hanshi
都門識小錄 一卷 Dumen shi xiaolu (Rep) 蔣芷儕 Jiang Zhichai
九朝新語 十六卷
十朝新語外編 一卷
Jiuchao xinyu
Shichao xinyu waibian
(Rep) 胡思敬 Hu Sijing
國聞備乘 四卷 Guowen beicheng (Rep) 胡思敬 Hu Sijing
十葉野聞 不分卷 Shiye yewen (Rep) 許國英 Xu Guoying
滿清外史 二卷 Man-Qing waishi (Rep) 天嘏 Tian Gu
所聞錄 一卷 Suowenlu (Rep) 蘇民 Sumin
變異錄 一卷 Bianyilu (Rep) 天嘏 Tian Gu
異辭錄 四卷 Yicilu (Rep) 劉體仁 Liu Tiren
清宮瑣聞 一卷 Qinggong suowen (Rep) NN
名人軼事 一卷 Mingren yishi (Rep) NN
檮杌近志 一卷 Taowu jinzhi (Rep) NN
外交小史 一卷 Waijiao xiaoshi (Rep) NN
秦環樓談錄 一卷 Qinhuanlou tanlu (Rep) NN
小奢摩館脞錄 一卷 Xiaoshemoguan cuolu (Rep) NN
清代之竹頭木屑 一卷 Qingdai zhi zhutou muxiao (Rep) NN
清稗瑣綴 一卷 Qingbai suochui (Rep) NN
述庵秘錄 一卷 Shu'an milu (Rep) 王無生 Wang Wusheng
貪官污吏外傳 一卷 Tanguan wuli waizhuan (Rep) NN
奴才小史 一卷 Nucai xiaoshi (Rep) 老吏 Laoli
Table 2. The series Zhongguo yeshi jicheng xubian 中國野史集成續編
(PRC) 《中國野史集成》編輯委員會 Zhongguo yeshi jicheng bianji weiyuanhui, 四川大學圖書館 Sichuan Daxue Tushuguan (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
第一冊
路史 前紀 九卷
後紀 十五卷
餘論 十卷
發揮 六卷
國名記 十一卷
Lushi Qianji
Houji
Yulun
Fahui
Guomingji
(Song) 羅泌 Luo Bi; 羅蘋 Luo Ping (comm.)
拾遣記 十卷 Shiyiji (Jin) 王嘉 Wang Jia
三墳 (古三墳) 一卷 Sanfen (Gusanfen) (Jin) 阮咸 Ruan Xian (comm.)
穆天子傳 六卷 Mu Tianzi zhuan () NN; (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
華陽國志 十二卷 Huayang guo zhi (Jin) 常璩 Chang Ju
華陽國志校勘 Huayang guo zhi jiaokan () 顧尚之 Gu Shangzhi (comp.)
趙后外傳 (趙飛燕外傳) 一卷 Zhao Hou waizhuan (Zhao Feiyan waizhuan) (Han) 伶玄 Ling Xuan (?)
漢武故事 一卷 Han Wu gushi (Han) 班固 Ban Gu (?)
第二冊
續後漢書 四十四卷
義例 一卷
音義 四卷
Xu houhanshu
Yili
Yinyi
(Song) 蕭常 Xiao Chang
西魏書 二十四卷
敘錄 一卷
Xiweishu
Xulu
(Qing) 謝啟昆 Xie Qikun
南詔野史 二卷 Nanzhao yeshi (Ming) 楊慎 Yang Shen (comp.)
西京雜記 一卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin
海山記 一卷 Haishanji () NN
迷樓記 一卷 Milouji () NN
開河記 一卷 Kaiheji () NN
翰林壁記 一卷 Hanlin biji (Tang) 丁居晦 Ding Juhui
御史臺記 一卷 Yushitai ji () NN
上庠錄 一卷 Shangxianglu (Song) 呂榮義 Lü Rongyi
南漢春秋 十三卷 Nanhan chunqiu (Qing) 劉應麒 Liu Yingqi, 劉熊湘 Liu Xiongxiang (comm.)
南漢書 十八卷 Nanhanshu (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
南漢書考異 十八卷 Nanhanshu kaoyi (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
南漢文字略 四卷 Nanhan wenzi lüe (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
南漢叢錄 二卷 Nanhan conglu (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
第三冊
燕翼詒謀錄 五卷 Yanyi yimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
宋西事案 二卷 Song-Xi shi'an (Ming) 祁承㸁 Qi Chenghan
南宋書 六十八卷 Nansongshu (Ming) 錢士升 Qian Shisheng
青溪寇軌 一卷 Qingxi kougui (Song) 方勺 Fang Shao
玉堂逢辰錄 一卷 Yutang fengzhen lu (Song) 錢惟演 Qian Weiyan
太清樓侍宴記 一卷 Taiqinglou shiyan ji (Song) 蔡京 Cai Jing
保和殿曲宴記 一卷 Baohedian quyan ji (Song) 蔡京 Cai Jing
延福宮曲宴記 一卷 Yanfugong quyan ji (Song) 李邦彥 Li Bangyan
使高麗錄 一卷 Shi Gaoli lu (Song) 徐競 Xu Jing
避亂錄 一卷 Biluanlu (Song) 王明清 Wang Mingqing
熙豐日歷 一卷 Xifeng rili (Song) 王明清 Wang Mingqing
蜀道征討比事 一卷 Shudao zhengtao bishi (Song) 袁申儒 Yuan Shenru
中興小紀 四十卷 Zhongxing xiaoji (Song) 熊克 Xiong Ke
第四至五冊
三朝北盟會編 二百五十卷 Sanchao beimeng huibian (Song) 徐夢莘 Xu Mengxin
第六冊
偽豫傳 一卷 Weiyuzhuan (Song) 楊堯弼 Yang Yaobi (楊克弼 Yang Kebi)
吳武安公功績記 一卷 Wu Wu'angong gongji ji (Song) NN
舊聞證誤 五卷 Jiuwen zhengwu (Song) 李心傳 Li Xinchuan
忠文王紀事實錄 五卷 Zhongwenwang jishi shilu (Song) 謝起岩 Xie Qiyan
順昌戰勝破賊錄 一卷 Xunchang zhansheng pozei lu (Song) 楊汝翼 Yang Ruyi
皇太后回鑾事實 一卷 Huang taihou huiluan shishi (Song) 萬俟卨 Wan Sixie
金國文具錄 一卷 Jinguo wenju lu (Song) 洪皓 Hong Hao
煬王江上錄 一卷 Yangwang jiangshang lu (Jurchen-Jin) NN
使金錄 一卷 Shijinlu (Song) 程卓 Cheng Zhuo
北邊備對 一卷 Beibian beidui (Song) 程大昌 Cheng Dachang
北轅錄 一卷 Beiyuanlu (Song) 周輝 Zhou Hui
高昌行紀 一卷 Gaochang xingji (Song) 王延德 Wang Yande
陷虜記 一卷 Xianluji (Song) 胡嬌 Hu Jiao
宋季忠義錄 十六卷
附錄 一卷
補錄 一卷
Songji zhongyi lu
Fulu
Bulu
(Qing) 萬斯同 Wan Sitong (comp.)
宋遣民錄 十五卷 Song yimin lu (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng (comp.)
墨客揮犀 十卷 Moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
續墨客揮犀 十卷 Xu moke huixi (Song) 彭乘 Peng Cheng
清尊錄 一卷 Qingzunlu (Song) 廉宣 Lian Xuan
昨夢錄 一卷 Zuomenglu (Song) 康譽之 Kang Yuzhi
漫笑錄 一卷 Manxiaolu (Song) 徐慥 Xu Zao
軒渠錄 一卷 Xuanjulu (Song) 呂居仁 Lü Juren
蒴堂野史 一卷 Shuotang yeshi (Song) 林子中 Lin Zizhong
貴耳錄 一卷 Gui'erlu (Song) 張端義 Zhang Duanyi
啽囈集 一卷 Anyiji (Song) 宋無 Song Wu
陶朱新錄 一卷 Taozhu xinlu (Song) 馬純 Ma Chun
南游記舊 一卷 nanyou jijiu (Song) 曾紆 Zeng Yu
燕北雜記 一卷 Yanbei zaji (Song) 武硅 Wu Gui
話腴 (藏一話腴) 一卷 Huayu (Cangyi huayu) (Song) 陳郁 Chen Yu
愧郯錄 十五卷 Kuitanlu (Song) 岳珂 Yue Ke
南宋六陵遣事 一卷
(附)庚申君遣事
Nansong liuling yishi
app. Gengshenjun yishi
(Qing) 萬斯同 Wan Sitong (comp.)
諧史 一巷 Xieshi (Song) 沈彷 Shen Fang
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Liu Yu
天南行記 一卷 Tiannan xingji (Yuan) 徐明善 Xu Mingshan
北巡私記 一卷 Beixun siji (Yuan) 劉佶 Liu Ji
拊掌錄 一卷 Fuzhanglu (Yuan) 元懷 Yuan Huai
東園友聞 一卷 Dongyuan youwen (Yuan) NN
稗史集傳 一卷 Baishi jizhuan (Yuan) 徐顯 Xu Xian
第七冊
皇明大政記 三十六卷 Huang-Ming dazheng ji (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
皇明大訓記 十六卷 Huang-Ming daxun ji (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
第八冊
皇明大事記 五十卷(卷四十三、四十五、四十八原未刻) Huang-Ming dashi ji (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
第九冊
皇明開國臣傳 十三卷 Huang-Ming kaiguo chenzhuan (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
皇明遜國臣傳 五卷
首 一卷
Huang-Ming xunguo chenzhuan
Shou
(Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen (comp.)
皇明通紀述遺 十二卷 Huang-Ming tongji shuyi (Ming) 卜世昌 Bu Shichang, 屠衡 Du Heng
明朝小史 十八卷 Mingchao xiaoshi (Ming) 呂毖 Lü Bi (comp.)
第十冊
皇明通紀集要 六十卷 Huang-Ming tongji jiyao (Ming) 陳建 Chen Jian, 江旭奇 Jiang Xuqi (suppl.)
皇明續紀 三卷 Huang-Ming xuji (Ming) 卜大有 Bu Daoyou, 卜世昌 Bu Shichang (comm.)
皇明政要 二十卷
末 一卷
Huang-Ming zhengyao
Mo
(Ming) 婁性 Lou Xing
第十一至十四冊
弇山堂別集 一百卷 Yanshantang bieji (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
國史唯疑 十二卷 (Ming) 黃景昉 Huang Jingfang
皇明臣略纂聞 十二卷 Huang-Ming chenlüe zuanwen (Ming) 瞿汝說 Qu Rushuo (comp.)
名山藏 一百九卷七 Mingshanzang (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
二申野錄 八卷 Ershen yelu (Qing) 孫之騄 Sun Zhilu
皇明小史摘抄 二卷
(附)建文遣事一卷
Huang-Ming xiaoshi zhaichao
app. Jianwen yishi
(Ming) NN
第十五冊
昭代武功編 十卷 Zhaodai wugong bian (Ming) 范景文 Fan Jingwen
今言 四卷 Jinyan (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
皇明繩武編擬續大學衍義 三十四卷 Huang-Ming shengwu bianni xu daxue yanyi (Ming) 吳瑞登 Wu Ruideng
壬午功臣爵賞錄 一卷
壬午功賞別錄 一卷
Renwu gongchen jueshang lu
Renwu gongshang bielu
(Ming) 都穆 Du Mu
鴻猷錄 十六卷 Hongqiulu (Ming) 高岱 Gao Dai
第十六冊
明事斷略 一卷 SMingshi duanlüe ()
統肇基錄 一卷 Tongzhao jilu (Ming) 夏原吉 Xia Yuanji
皇朝本記 一卷 Huangchao benji (Ming) NN
渤泥入貢記 一卷 Boni rugong ji (Ming) 宋濂 Song Lian
滇南慟哭記 一卷 Diannan dongku ji (Ming) 王紳 Wang Shen
雲南機務抄黃 一卷 Yunnan jiwu chaohuang (Ming) 張允 Zhang Yun (comp.)
遇恩錄 一卷 Yu'enlu (Ming) 劉仲景 Liu Zhongjing
奉天靖難記 四卷 Fengtian jingnan ji (Ming) NN
建文朝野匯編 二十卷 Jianwen chaoye huibian (Ming) 屠叔方 Tu Shufang (comp.)
革朝志 十卷 Gechaozhi (Ming) 許相卿 Xu Xiangqing
建文書法擬前編 一卷
正編 二卷
附編 二卷
Jianwen shufa ni qianbian
Zhengbian
Fubian
(Ming) 朱鷺 Zhu Lu
安楚錄 十卷 Anchulu (Ming) 秦金 Qin Jin
第十七冊
從亡隨筆 一卷 Congwang suibi (Ming) 錢士升 Qian Shisheng
遜國記 一卷 Xunguoji (Ming) NN
拊膝錄 一卷 Fuqilu (Ming) 劉琳 Liu Lin; 錢士升 Qian Shiheng (rev.)
建文帝後紀 一卷 Jianwendi houji (Qing) 邵遠平 Shao Yuanping
黃陳冤報錄 一卷 Huang Chen yuanbao lu (Ming) NN
擁絮迂談 一卷 Yongxu yutan (Ming) 朱鷺 Zhu Lu
平蠻錄 一卷 Pingmanlu (Ming) 王軾 Wang Shi
朝鮮紀事 一卷 Chaoxian jishi (Ming) 倪謙 Ni Qian
秘錄 一卷 Milu (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
制府雜錄 一卷 Zhifu zalu (Ming) 楊一清 Yang Yiqing
兩朝憲章錄 二十卷 Liangchao xianzheng lu (Ming) 吳瑞登 Wu Ruideng
世廟識餘錄 二十六卷 Shimiao shi yulu (Ming) 徐學謨 Xu Xuemo (comp.)
嘉靖大政類編 二卷 Jiajing dazheng leibian (Ming) 黃鳳翔 Huang Fengxiang
雲中事記 一卷 Yunzhong shiji (Ming) 蘇佑 Su You
雲中紀變 一卷 Yunzhong jibian (Ming) 孫允中 Sun Yunzhong
北虜紀略 一卷 Beilu jilüe (Ming) 汪道昆 Wang Daokun
交黎剿平事略 四卷 Jiaoli jiaoping shilüe (Ming) 歐陽必進 Ouyang Bijin, 方民悅 Feng Minyue (comp.)
西征記 一卷 Xizhengji (Ming) 宗臣 Zong Chen
倭患考原 一卷
恤援朝鮮倭患考 一卷
Wohuan kaoyuan
Xuyuan Chaoxian Wohuan kao
(Ming) 黃俁卿 Huang Wuqing
遼邸記聞 一卷 Liaodi jiwen (Ming) 錢希言 Qian Xiyan
西南紀事 六卷 Xinan jishi (Ming) 郭應聘 Guo Yingpin
江陵紀事 一卷 Jiangling jishi (Ming) NN
甲乙剩言 Jiayi shengyan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
召對錄 一卷 Zhaoduilu (Ming) 申時行 Shen Shixing
挺擊始末 一卷 Tingji shimo (Ming) 陸夢龍 Lu Menglong
閑思往事 不分卷 Xiansi wangshi (Ming) 曹珖 Cao Guang
第十八冊
皇明肅皇外史 四十六卷 Huang-Ming Suhuang waishi (Ming) 范守己 Fan Shouji
皇明馭倭錄 九卷
附略 二卷
寄語略 一卷
Huang-Mingn yu Wo lu
Fulüe
Jiyulüe
(Ming) 王士騏 Wang Shiqi (comp.)
安南來威圖冊 三卷
輯略 三卷
Annan leiwei tuce
Jilüe
(Ming) 馮時煬 Feng Shiyang, 梁天錫 Liang Tianxi, 江美中 Jiang Meizhong (comp.)
平蠻全錄 十五卷 Pingman quanlu (Ming) 曾省吾 Zeng Shengwu
嘉靖倭亂備抄 不分卷 Jiajing woluan beichao (Ming) NN
第十九冊
平播全書 十五卷 Pingbo quanshu (Ming) 李化龍 Li Hualong
定陵注略 十卷 Dingling zhulüe (Ming) 文秉 Wen Bing
粵劍編 四卷 Yuejianbian (Ming) 王臨亨 Wang Linheng
泰昌朝日錄 一卷 Taichang chao rilu (Ming) 楊惟休 Yang Weixiu
泰昌朝記事 一卷 Taichang chao jishi (Ming) 李遜之 Li Xunzhi
第二十冊
萬曆三十一年癸卯楚事妖書始末 不分卷 Wanli sanshiyi nian guimao Chushi yaoshu shimo (Ming) NN
三朝要典 三十四卷 Sanchao yaodian (Ming) 顧秉謙 Gu Bingqian
蘧編 二十卷 Qubian (Ming) 葉向高 Ye Xianggao
虐政集 一卷
邪氛集 一卷
倒戈集 一卷
Xuezhengji
Xiefenji
Daogeji
(Ming) NN
酌中志餘 二卷 Zhuozhong zhiyu (Ming) NN
欽定逆案 一卷 Qingding ni'an (Ming) 韓爌 Han Guang etc.
第二十一冊
聖朝新政要略 十卷
訪單 一卷
附錄 一卷
Shengchao xinzheng yaolüe
Fangdan
Fulu
() 外史氏 Waishi (comp.)
督師紀略 十三卷 Dushi jilüe (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
蜀事紀略 一卷 Shushi jilüe (Ming) 朱燮元 Zhu Xieyuan
甲乙記政錄 一卷 Jia-yi jizhenglu (Ming) 徐肇基 Xu Zhaoji
續丙記政錄 一卷 Xu bing jizhenglu (Ming) 徐肇基 Xu Zhaoji
續丁記政錄 一卷 Xu ding jizhenglu (Ming) 徐肇基 Xu Zhaoji
新政 一卷 Xinzheng (Ming) 徐肇基 Xu Zhaoji
袁督師事跡 一卷 Yuan Dushi shiji NN
東莞袁督師遣事 一卷 Dongwan Yuan Dushi yishi (Qing) 張江裁 Zhang Jiangcai (comp.)
烈皇小識 六卷 Liehuang xiaoshi (Ming) 文秉 Wen Bing
東江始末 一卷 Dongjiang shimo (Ming) 柏起宗 Bo Qizong
流寇長編 二十卷 Liukou changbian (Qing) 戴笠 Dai Li
第二十二冊
頌天臚筆 二十四卷 Songtian lubi (Ming) 金日升 Jin Risheng (comp.)
燕都日記 一卷 Yandu riji (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong; (Qing) 莫厘山人 Moli shanren (suppl.)
柳如是事輯 一卷 Liuru shishi ji () 雪苑懷圃居士 Xueyuan huaipu juren
虞淵沉 不分卷 Yuyuanchen (Qing) 吳偉業 Wu Weiye
鄭華亭考選處分始末 不分卷 Zheng Huating kaoxuan chufen shimo (Ming) NN
朝野公言 不分卷 Chaoye gongyan (Ming) NN
守鄖紀略 一卷
(附)大梁守城記 一卷
Shouyun jilüe
Daliang shoucheng ji
(Ming) 高斗樞 Gao Doushu
明季甲乙兩年匯略 三卷 Mingji jiayi liangnian huilüe (Qing) 許重熙 Xu Zhongxi
南都死難紀略 一卷 Nandu xinan jilüe (Qing) 顧苓 Gu Ling
談往 三卷 Tanwang () 花村看行侍者 Huacun kanxing shizhe
蜀破鏡 五卷 Shupojing (Qing) 孫鎮 Sun Zhen
第二十三冊
南渡錄 五卷 Nandulu (Qing) 李清 Li Qing
遜國正氣紀 八卷 Xunguo zhengqi ji (Ming) 曹參芳 Cao Canfang
三峰傳稿 一卷 Sanfeng chuangao (Qing) 萬應隆 Wan Yinglong
崇禎朝記事 四卷 Chongzhen chao jishi (Qing) 李遜之 Li Xunzhi
明遺民錄 四十八卷 Ming yimin lu () 民史氏 Minshi
勝朝粵東遺民錄 四卷
附錄 一卷
Shengchao Yuedong yimin lu
Fulu
(Qing) 真逸 Zhen Yi (comp.)
南天痕 二十六卷 Nantianhen (Qing) 凌雪 Ling Xue
第二十四冊
小腆紀傳 六十五卷 Xiaotian jizhuan (Qing) 徐燕 Xu Yan
小腆紀傳補遺 五卷 Xiaotian jifu buyi (Qing) 徐燕 Xu Yan
小腆紀年附考 二十卷 Xiaotian jinian fukao (Qing) 徐蕭 Xu Xiao
第二十五冊
續明紀事本末 十八卷 Xu Ming jishi benmo (Qing) 倪在田 Ni Zaitian
勝朝彤史拾遺記 六卷 Shengchao tongshi yishi ji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
海上見聞錄定本 二卷 Haishang jianwen lu dingben (Qing) 阮曼錫 Ruan Manxi
閩海紀略 二卷 Minhai jilüe (Qing) 佚名
嶺海焚餘 三卷 Linghai fenyu (Ming) 金堡 Jin Bao
從征實錄 一卷 Congzheng shilu (Ming) 楊英 Yang Ying
魯之春秋 二十四卷 Lu zhi chunqiu (Qing) 李聿求 Li Yuqiu
三藩紀事本末 四卷 Sanfan jishi benmo (Qing) 楊陸榮 Yang Lurong
靖海志 四卷 Jinghaizhi (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
臺灣鄭氏始末 六卷 Taiwan Zhengshi shimo (Qing) 沈雲 Shen Yun, 沈垚 Shen Yao
靖海紀事 二卷 Jinghai jishi (Qing) 施琅 Shi Lang
第二十六冊
勝朝殉揚錄 三卷 Shengchao xunyang lu (Qing) 劉寶楠 Liu Binnan
續編綏寇紀略 五卷 Xubian Suikou jilüe (Qing) 葉夢珠 Ye Mengzhu (comp.)
夷俗記 二卷 Yisuji (Ming) 蕭大宇 Xiao Dayu
鳳凰臺紀事 一卷 Fenghuangtai jishi (Ming) 馬生龍 Ma Shenglong
立齋閑錄 四卷 Lizhai xianlu (Ming) 宋端儀 Song Duanyi
雲蕉館紀談 一卷 Yunjiaoguan jitan (Ming) 孔邇 Kong Er
願豐堂漫書 一卷 Yuanfengtang manshu (Ming) 陸深 Lu Shen
觚不觚錄 一卷 Gubugu lu (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
皇朝盛事 一卷 Huangchao shengshi (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
鳳洲雜編 六卷 Fengzhou zabian (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
守溪長語 一卷 Shouxi changyu (Ming) 王鏊 Wang Ao
古忀雜錄 一卷 Guxiang zalu (Ming) 李賢 Li Xian
兩湖麈談錄 一卷 Lianghu chentan lu (Ming) 許浩 Xu Hao
莘野纂聞 一卷 Xinye zuanwen (Ming) 伍餘福 Wu Yufu
駒陰冗記 一卷 Juyin rongji (Ming) 闌莊 Lan Zhuang
客座新聞 一卷 Kezuo xinwen (Ming) 沈周 Shen Zhou
南翁夢錄 一卷 Nanweng lumeng (Ming) 黎澄 Li Cheng
公餘日錄 一卷 Gongyu rilu (Ming) 湯沐 Tang Mu
聞雁齋筆談 一卷 Wenyanzhai bitan (Ming) 張大復 Zhang Dafu
三餘贅筆 一卷 Sanyu zhuibi (Ming) 都印 Du Yin
懸笥瑣探 一卷 Xuansi suotan (Ming) 劉昌 Liu Chang
鄭桐庵筆記 一卷 Zhengtong'an biji (Ming) 鄭敷教 Zheng Fujiao
蘇談 一卷 Sutan (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
病逸漫記 一卷 Bingyi manji (Ming) 陸釴 Lu Yi
吳中故語 一卷 Wuzhong guyu (Ming) 楊循吉 Yang Xunji
庚巳編 十卷 Gengsibian (Ming) 陸粲 Lu Can
說聽 二卷 Shuoting (Ming) 陸粲 Lu Can
續巳編 一卷 Xusibian (Ming) 郎瑛 Lang Ying
長安客話 一卷 Chang'an ketan (Ming) 蔣一葵 Jiang Yikui
快雪堂漫錄 一卷 Kuaixuetang manlu (Ming) 馮夢楨 Feng Mengzhen
雲夢藥溪談 一卷 Yunmeng yaoxi tan (Ming) 文翔鳳 Weng Xiangfeng
中洲野錄 一卷 Zhongzhou yelu (Ming) 程文憲 Chen Wenxian
郁岡齋筆麈 一卷 Yugangzhai bichen (Ming) 王肯堂 Wang Kentang
識小編 一卷 Shixiaobian (Ming) 周賓所 Zhou Binsuo
西樵野記 一卷 Xiqiao yeji (Ming) 侯甸 Hou Dian
雙溪雜記 一卷 Shuangxi zaji (Ming) 王瓊 Wang Qiong
二酉委譚摘錄 一卷 Eryou weitan zhaichao (Ming) 王世懋 Wan Shimao
百可漫志 一卷 Baike manzhi (Ming) 陳鼐 Chen Nai
耳新 十卷(存八卷) Erxin (Ming) 鄭仲夔 Zheng Zhongkui
吳乘竊筆 一卷 Wucheng qiebi (Ming) 許元溥 Xu Yuanpu
荷插叢談 四卷 Hecha congtan (Qing) 林時對 Lin Shidui
熙朝紀政 六卷 Xichao jizheng (Qing) 王慶雲 Wang Qingyun
嘯海成都筆記 二卷
續編 二卷
Suhai Chengdu biji
Xubian
(Rep) 汪海如 Wang Hairu
第二十七冊
國朝掌故輯要 二十四卷 Guochao zhanggu jiyao (Qing) 林熙春 Li Xichun (comp.)
皇朝瑣屑錄 四十四卷 Huangchao suoxie lu (Qing) 鍾琦 Zhong Qi
金壇獄案 一卷 Jintan yu'an (Qing) 計六奇 Ji Liuqi
過墟志 一卷 Guoxuzhi (Qing) 墅西逸叟 Shuxi yisou
戴重事錄 一卷 Daizhong shilu (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
東塘日扎 一卷 Dongtang rizha (Qing) 朱子素 Zhu Zisu
五藩檮乘 二卷 Wufan taocheng (Qing) 巫峽逸人 Wuxia yiren
安南使事紀要 四卷 Annan shishi jiyao (Qing) 李仙根 Li Xiangen
盾墨 四卷 Dunmo (Qing) 湯彝 Tang Yi
平定羅剎方略 四卷 Pingding Luosha fanglüe (Qing) NN
乾隆英使覲見記 二卷 Qianlong Yingshi qinjian ji (GB) George Macartney; 劉復 Liu Fu (transl.)
第二十八冊
防浦紀略 五卷
附錄一卷
Fangpu jilüe
Fulu
(Qing) 周士拔 Zho Shiba
嘉慶東巡紀事 三卷 Jiaqing dongxun jishi (Qing) NN
夷氛聞記 五卷 Yifen wenji (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
夷艘入寇記 二卷 Yusou rukou ji (Qing) NN
撫夷日記 不分卷 Fuyi riji (Qing) 張喜 Zhang Xi
防海紀略 二卷 Fanghai jilüe (Qing) 王之春 Wang Zhichun
記馮中丞事 一卷 Ji Feng Zhongcheng shi 葉昌熾 Ye Changchi
清代野記 二卷 Qingdai yeji 坐觀老人 Zuoguan laoren
太平天國史事日志 二卷 Taiping tianguo shishi rizhi () NN
粵匪紀略 不分卷 Yuefei jilüe (Qing) 蕭盛遠 Xiao Shengyuan
豫軍紀略 十二卷 Yujun jilüe (Qing) 尹耕雲 Yin Gengyun (comp.)
第二十九冊
中興名臣事略 八卷 Zhongxing mingchen shilüe (Qing) 朱孔彰 Zhu Kongzhang
驢背集 四卷 Lübeiji 胡思敬 Hu Sijing
庚申北略 一卷 Gengshen beilüe 葉昌熾 Ye Changchi
李揚材事略 一卷 Li Yangcai shilüe 葉昌熾 Ye Changchi
常勝軍案略 一卷 Changshengjun anlüe (Qing) 謝元壽 Xie Yuanshou (comp.)
記咸豐三年上海縣城被擾事實 一卷 Ji Xianfeng sannian Shanghai xiancheng beirao shishi 葉昌熾 Ye Changchi
湖北兵事述略 一卷 Hubei bingshi shulüe (Qing) 莊受祺 Zhuang Shouqi
貞豐里庚甲見聞錄 二卷 Zhenfeng li gengjia jianwen lu (Qing) 陶煦 Tao Xu
張忠愍公行略 一卷 Zhang Zhongmingong xinglüe 葉昌熾 Ye Changchi
諸暨包村殉難筆記 一卷 Zhuji baocun xunnan biji 葉昌熾 Ye Changchi
清提督黃公嘯山事略 一卷 Qing tidu Huang Gong Xiaoshan shilüe (Qing) 黃潤泉 Huang Runquan
江蘇減賦記 不分卷 Jiangsu jianfu ji (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
上海守城記 不分卷 Shanghai shoucheng ji (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
滬城會防記 不分卷 Hucheng huifang lu (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
續郡志記兵 不分卷 Xu junzhi jibing (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
耒陽紀聞 不分卷 Leiyang jiwen (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
皖水迎師記 不分卷 Wanshui yingshi ji (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
上海紀事 不分卷 Shanghai jishi (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
記奇女畢韜文事 一卷 Ji qinü bitao wenshi 葉昌熾 Ye Changchi
玉池老人自敘 一卷
首 一卷
Yuchi laoren zixu
Shou
(Qing) 郭嵩燾 Guo Songtao
淄川靖逆記 一卷 Zichuan jingni ji (Qing) 張錫綸 Zhang Xilun
三朝聞見錄 一卷 Sanchao wenjian lu 朱孔彰 Zhu Kongzhang, 朱師轍 Zhu Shizhe
吳柳堂侍御師事略 一卷 Wuliutang shi yushi shilüe 葉昌熾 Ye Changchi
華洋戰書初編 不分卷 Hua-Yang zhanshu chubian (Qing) 留心時事人 Liuxin shishi ren (comp.)
東行初錄 一卷 Dongxing chulu (Qing) 馬建忠 Ma Zhongjian
東行續錄 一卷 Dongxing xulu (Qing) 馬建忠 Ma Zhongjian
東行三錄 一卷 Dongxing sanlu (Qing) 馬建忠 Ma Jianzhong
臺陽瑣記 一卷
(附)臺南北紀程
Taiyang suoji
app. Tai nanbei jicheng
葉昌熾 Ye Changchi
中日議和紀略 不分卷 Zhong-Ri yihe jilüe (Qing) NN
戡定渦陽土匪紀略 一卷
(附)紀肅清劉匪疙瘩本末
Kanding Woyang tufei jilüe
app. Ji Su qing Liu fei geda benmo
葉昌熾 Ye Changchi
戊戌政變記 九卷 Wuxu zhengbian ji 梁啟超 Liang Qichao
海龍戰守事跡 六卷 Hailong zhanshou shiji (Qing) 凌阿 Ling'a (comp.)
庚子傳信錄 不分卷 Gengzi chuanxin lu (Japan) 李秉信 Li Bingxin
榆關紀事 不分卷 Yuguan jishi 鄒渭三 Zou Weisan
燕晉弭兵記 不分卷 Yan-Jin mibing ji 陳守謙 Chen Shouqian
庚子使館被圍記 六十一章 Gengzi shiguan beiwei ji (GB) Putnam Weale (i.e. Bertram Lenox Simpson); 陳冷汰 Chen Lengtai, 陳論先 Chen Lunxian (transl.)
慈禧外紀 二十八章 (GB) John Otway Percy Bland, Edmund Backhouse; 陳冷汰 Chen Lengtai, 陳論先 Chen Lunxian (transl.)
第三十冊
庚子海外紀事 四卷 Gengzi haiwai jishi 呂海寰 Lü Haihuan
庚辛提牢筆記 一卷 Gengxin tilao biji (Qing) 白曾煒 Bai Cenghui
庚辛之際月表 不分卷 Gengxin zhi ji yuebiao 王鏡航 Wang Jinghang (comp.)
記中國自明代以來與西洋交涉大略 一卷 Ji Zhongguo zi Mingdai yilai yu Xiyang jiaoshe dalüe 葉昌熾 Ye Changchi
述豪杰事跡應泰西駱任庭問世故 一卷 Shu haojie shiji ying Taixi Luo Renting wenshi gu 葉昌熾 Ye Changchi
閩游略記 一卷 Minyou lüeji 葉昌熾 Ye Changchi
掘塔記 一卷 Juetaji 葉昌熾 Ye Changchi
漕運昔聞 一卷 Caoyun xiwen 葉昌熾 Ye Changchi
蜀中先烈備征錄 五卷
(附)編文錄詩錄一卷
Shuzhong xianlie beizheng lu
app. Bianwenlu shilu
()
蘄春紀略 不分卷 Jichun jilüe (Qing) 羅緗 Luo Xiang
蜀辛 二卷 Shuxin 秦楠 Qin Nan
辛亥殉難記 六卷
附 一卷
Xinhai xunnan ji
Fu
吳自修 Wu Zixiu
辛亥革命北方實錄 不分卷 Xinhai geming beifang shilu 胡鄂公 Hu Egong
辛壬春秋 四十八卷 Xinren chunqiu (Rep) 尚秉和 Shang Binghe (comp.)
護國川軍戰記 不分卷 Huguo chuanjun zhanji () 劉存厚 Liu Cunhou
Sources:
Preface of Zhongguo yeshi jicheng 中國野史集成.
Miao Yue 缪钺, Hu Zhaoxi 胡昭曦 (1994). "Lun yeshi. Zhongguo yeshi jicheng xuyan 论野史——《中国野史集成》序言", Sichuan Tushuguan xuebao 四川图书馆学报, 1994 (2): 1-4.