ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qinzaotang siku quanshu huiyao 摛藻堂四庫全書薈要

Aug 19, 2021 © Ulrich Theobald

Qinzaotang siku quanshu huiyao 摛藻堂四庫全書薈要 is a short version of the large imperial series Siku quanshu 四庫全書 that was compiled on imperial order under the supervision of Yu Minzhong 于敏中 (1714-1779) and Wang Jihua 王際華 (1717-1776) and completed in 1778 with the original title (Qinding) Siku quanshu huiyao (欽定)四庫全書薈要. It includes 464 texts, out of the more than 3,400 texts included in the Siku quanshu.

The series of collectanea (congshu 叢書) was produced in two copies, one stored in the Weiyu Library 味腴書室 of Changchunyuan Garden 長春園 on the east side of Yuanmingyuan Garden 圓明園 and destroyed in 1860 during the British-French conquest of Beijing, and a second one stored in Qinzaotang Hall 摛藻堂 of the Yuhuayuan Garden 御花園 in the Imperial Palace. The latter survives and is therefore commonly called Qinzaotang siku quanshu huiyao 摛藻堂四庫全書薈要.

Like the Siku quanshu, the Huiyao is also accompanied by two descriptive catalogue, namely a zongmu 總目, and a tiyao 提要. In the Siku quanshu, however, these are unified as zongmu tiyao, where basic information of texts (size, arrangement, author, basic editions) and textual descriptions of individual books are found in one coherent catalogue.

The categories more or less imitated that the Siku quanshu, but not all sub-categories were adapted, and some changes were made in the designations. There are, for instance, no Buddhist writings (shijia lei 釋家類) included. The Chunqiu fanlu 春秋繁露 was not classified as a sub-classic in the section of the Spring and Autumn Annals (Chunqiu lei 春秋類), but as a Confucian text (rujia lei 儒家類), and the Shanghaijing 山海經 was classified as a geographical text (dili 地理類), and not – as in the Siku quanshu – as a collection of stories (xiaoshuojia lei 小說家類). The category of coalition advisors (zonghengjia lei 縱橫家類) was entirely new, as well as separate categories for commentaries on the Lunyu 論語 and Mengzi 孟子, which were – in the Siku quanshu – seen as part of the Four Books (Sishu lei 四書類).

Table 1. The series Qinzaotang siku quanshu huiyao 摛藻堂四庫全書薈要
(Qing) Yu Minzhong 于敏中 et al. (comp.)
1773 manuscript edition
書名, length in juan Title Author(s)

經部 Classics Section

易類 Yi lei Commentaries on the Book of Changes
周易經傳注疏 十三卷
(附)略例 一卷
Zhouyi jingzhuan zhushu
Lüeli
(Wei) 王弼 Wang Bi; (Jin) 韓康伯 Han Kangbo (注 comm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.)
周易口義 十五卷 Zhouyi kouyi (Song) 胡瑗 Hu Yuan (narr.); 倪天隱 Ni Tianyi (rec.)
橫渠易說 三卷 Hengqu Yishuo (Song) 張載 Zhang Zai
易璇璣 三卷 Yi xuanji (Song) 吳沆 Wu Hang
東坡易傳 九卷 Dongpo Yizhuan (Song) 蘇軾 Su Shi
紫巖易傳 十卷 Ziyan Yizhuan (Song) 張浚 Zhang Jun
漢上易傳 十五卷 Hanshang Yizhuan (Song) 朱震 Zhu Zhen
周易義海撮要 十二卷 Zhouyi yihai cuoyao (Song) 李衡 Li Heng (comp.)
易小傳 六卷 Yi xiaozhuan (Song) 沈該 Shen Gai
周易玩辭 十六卷 Zhouyi wanci (Song) 項安世 Xiang Anshi
大易粹言 七十三卷
首 一卷
Dayi cuiyan
Shou
(Song) 方聞一 Fang Wenyi
復齋易說 六卷 Fuzhai Yishuo (Song) 趙彥肅 Zhao Yansu
周易本義 四卷 Zhouyi benyi (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Song) 成矩 Cheng Ju (comp.)
朱文公易說 三十三卷 Zhu Wengong Yishuo (Song) 朱鑑 Zhu Jian (comp.)
童溪易傳 三十卷 Tongxi Yizhuan (Song) 王宗傳 Wang Zongchuan
周易輯聞 六卷 Zhouyi jiwen (Song) 趙汝楳 Zhao Rumei
周易裨傳 二卷 Zhouyi pizhuan (Song) 林至 Lin Zhi
易象意言 一卷 Yixiang yiyan (Song) 蔡淵 Cai Yuan
周易鄭注 三卷 Zhouyi Zheng zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.)
東谷易翼傳 二卷 Donggu Yiyizhuan (Song) 鄭汝諧 Zheng Ruxie
郭氏傳家易說 十一卷 Guoshi chuanjia Yishuo (Song) 郭雍 Guo Yong
周易傳義
附錄 十四卷
Zhouyi zhuanyi
Fulu
(Song) 董楷 Dong Kai
丙子學易編 一卷 Bingzi xue Yi bian (Song) 李心傳 Li Chuanxin
易學啟蒙通釋 二卷 Yixue qimeng tongshi (Song) 胡方平 Hu Fangping
三易備遺 十卷 Sanyi beiyi (Song) 朱元昇 Zhu Yuansheng
俞氏易集說 十三卷 Yushi Yi jishuo (Yuan) 俞琰 Yu Yan
學易記 九卷 Xue Yi ji (Yuan) 李簡 Li Jian
易纂言 十二卷 Yi zuanyan (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
周易本義通釋 十二卷 Zhouyi benyi tongshi (Yuan) 胡炳文 Hu Bingwen
周易本義
附錄纂注 十五卷
Zhouyi benyi
Fulu zuanzhu
(Yuan) 胡一桂 Hu Yigui
周易啓蒙翼傳 四卷 Zhouyi qimeng yizhuan (Yuan) 胡一桂 Hu Yigui
大易輯說 十卷 Dayi jishuo (Yuan) 王申子 Wang Shenzi
周易本義集成 十二卷 Zhouyi benyi jicheng (Yuan) 熊良輔 Xiong Liangfu
周易會通 十四卷 Zhouyi huitong (Yuan) 董真卿 Dong Zhenqing
日講易經解義 十八卷 Rijiang Yijing jieyi (Qing) 牛鈕 Nionio et al.
(御纂)周易折中 二十二卷 (Yuzuan) Zhouyi zhezhong (Qing) 李光地 Li Guangdi et al.
(御纂)周易述義 十卷 (Yuzuan) Zhouyi shuyi (Qing) 傅恆 Fuheng et al.
易數鈎隱圖 三卷
遺論九事 一卷
Yishu gouyin tu
Yilun jiu shi
(Song) 劉牧 Liu Mu
易象圖說內篇 三卷
外篇 三卷
Yixiang tushuo neipian
Waipian
(Yuan) 張理 Zhang Li
大易象數鈎深圖 三卷 Dayi xiangshu goushen tu (Yuan) 張理 Zhang Li
易圖通變 五卷 Yitu tongbian (Song) 雷思齊 Lei Siqi
易緯乾坤鑒度 十二卷 Yiwei qiankun jingdu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
書類 Commentaries on the Book of Documents
尙書注疏 十九卷 Shangshu zhushu (Han) 孔安國 Kong Anguo (transm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.)
尙書全解 四十卷 Shangshu quanjie (Song) 林之奇 Lin Zhiqi
東坡書傳 二十卷 Dongpo Shuzhuan (Song) 蘇軾 Su Shi
(增修)東萊書說 三十五卷 (Zengxiu) Donglai Shushuo (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian; 時瀾增 Shi Lan (rev.)
尙書說 七卷 Shangshu shuo (Song) 黃度 Huang Du
書經集傳 六卷 Shujing jizhuan (Song) 蔡沈 Cai Shen
尙書詳解 十三卷 Shangshu xiangjie (Song) 胡士行 Hu Shixing
尙書句解 十三卷 Shangshu goujie (Yuan) 朱祖義 Zhu Zuyi
書集傳纂疏 六卷 Shuji zhuan zuanshu (Yuan) 陳櫟 Chen Li
書纂言 四卷 Shu zuanyan (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
書傳輯錄纂注 六卷 Shuzhuan jilu zuanzhu (Yuan) 董鼎 Dong Ding
尙書纂傳 四十六卷 Shangshu zuanzhuan (Yuan) 王天與 Wang Tianyu
日講書經解義 十三卷 Rijiang shujing jieyi (Qing) 庫勒納 Kurene et al.
(欽定)書經傳說彙纂 二十一卷
首 二卷
(Qinding) Shu jingzhuan shuo huizuan
Shou
(Qing) 王頊齡 Wang Xuling et al.
禹貢指南 四卷 Yugong zhinan (Song) 毛晃 Mao Huang
禹貢山川地理圖 二卷 Yugong shanchuan dili tu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduan (Song) 傅寅 Fu Yin
詩類 Commentaries on the Book of Songs
毛詩注疏 三十卷 Maoshi zhushu (Han) 毛亨 Mao Heng (transm.); (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (箋 comm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.)
毛詩指說 一卷 Maoshi zhishuo (Tang) 成伯瑜 Cheng Boyu
毛詩本義 十六卷 Maoshi benyi (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
毛詩李黃集解 四十二卷 Maoshi Li Huang jijie (Song) 李樗 Li Chu, 黃櫄 Huang Chun
詩總聞 二十卷 Shi zongwen (Song) 王質 Wang Zhi
詩補傳 三十卷 Shi buzhuan (Song) 范處義 Fan Chuyi
呂氏家塾讀詩記 三十二卷 Lüshi jiashu du Shi ji (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
詩經集傳 八卷 Shijing jizhuan (Song) 朱熹 Zhu Xi
詩傳遺說 六卷 Shizhuan yishuo (Song) 朱鑑 Zhu Jian (comp.)
詩緝 三十六卷 Shiji (Song) 嚴粲 Yan Can
詩經疑問 七卷 Shijing yiwen (Yuan) 朱倬 Zhu Zhuo
詩解頤 四卷 Shi jieyi (Ming) 朱善 Zhu Shan
(欽定)詩經傳說彙纂 二十一卷
首 二卷
(Qinding) Shi jingzhuan shuo huizuan
Shou
(Qing) 王鴻緒 Wang Hongxu et al.
(御纂)詩義折中 二十卷 (Yuzuan) Shiyi zhezhong (Qing) 傅恆 Fuheng et al.
詩地理考 六卷 Shi dili kao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
詩集傳名物鈔 八卷 Shi jizhuan mingwu chao (Yuan) 許謙 Xu Qian
陸氏詩疏廣要 二卷 Lushi shishu guangyao (Ming) 毛晉 Mao Jin
春秋類 Commentaries on the Spring and Autumn Annals
春秋左氏傳注疏 六十卷 Chunqiu Zuoshizhuan zhushu (Jin) 杜預 Du Yu (注 comm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.)
春秋左氏傳說 二十卷 Chuniu Zuoshizhuan shuo (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
春秋左氏傳事類始末 五卷 Chunqiu Zhuoshizhuan shilei shimo (Song) 章冲 Zhang Chong
春秋公羊傳注疏 二十八卷 Chunqiu Gongyangzhuan zhushu (Han) 何休 He Xiu (解詁 comm.); (Tang) 徐彥 (疏 comm.)
春秋穀梁傳注疏 二十卷 Chunqiu Guliangzhuan zhushu (Jin) 范甯 Fan Ning (集解 comm.); (Tang) 楊士勛 Yang Shixun (疏 comm.)
春秋尊王發微 十二卷 Chunqiu zunwang fawei (Song) 孫復 Sun Fu
春秋劉氏傳 十五卷 Chunqiu Liushi zhuan (Song) 劉敞 Liu Chang
春秋權衡 十七卷 Chunqiu quanheng (Song) 劉敞 Liu Chang
蘇氏春秋集解 十二卷 Sushi Chunqiu jijie (Song) 蘇轍 Su Zhe
葉氏春秋傳 二十卷 Yeshi Chunqiu zhuan (Song) 葉夢得 Ye Mengde
春秋辨疑 四卷 Chunqiu bianyi (Song) 蕭楚 Xiao Chu
春秋本例 二十卷 Chunqiu benli (Song) 崔子方 Cui Zifang
春秋臣傳 三十卷 Chuqiu chenzhuan (Song) 王當 Wang Dang
春秋集解 三十卷 Chunqiu jijie (Song) 呂本中 Lü Benzhong
春秋胡氏傳 三十卷 Chunqiu Hushi zhuan (Song) 胡安國 Hu Anguo
陳氏春秋後傳 十二卷 Chenshi Chunqiu houzhuan (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
春秋提綱 十卷 Chunqiu tigang (Song) 陳則通 Chen Zetong
春秋張氏集註 十一卷
綱領 一卷
Chunqiu Zhangshi jizhu
Gangling
(Song) 張洽 Zhang Qia
春秋通說 十三卷 Chunqiu tongshuo (Song) 黃仲炎 Huang Zhongyan
春秋經筌 十六卷 Chunqiu jingquan (Song) 趙鵬飛 Zhao Pengfei
春秋或問 二十卷
(附)春秋五論 一卷
Chunqiu huowen
(app.) Chunqiu wulun
(Song) 呂大圭 Lü Dagui
春秋詳說 三十卷 Chunqiu xiangshuo (Song) 家鉉翁 Jia Xuanweng
讀春秋編 十二卷 Du Chunqiu bian (Song) 陳深 Chen Shen
春秋本義 三十卷 Chunqiu benyi (Yuan) 程端學 Cheng Duanxue
春秋集傳釋義大成 十二卷 Chunqiu jizhuan shiyi dacheng (Yuan) 俞皐 Yu Hao
春秋諸傳會通 二十四卷 Chunqiu zhuzhuan huitong (Yuan) 李廉 Li Lian
春秋闕疑 四十五卷 Chunqiu queyi (Yuan) 鄭玉 Zheng Yu
春秋屬辭 十五卷 Chunqiu shuci (Yuan) 趙汸 Zhao Fang
趙氏春秋集傳 十五卷 Zhaoshi Chunqiu jizhuan (Yuan) 趙汸 Zhao Fang
日講春秋解義 六十四卷 Rijiang Chunqiu jieyi (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu; 清世宗 Emperor Shizong (rev.)
(欽定)春秋傳說彙纂 三十八卷
首 二卷
(Qinding) Chunqiu zhuan shuo huizuan
Shou
(Qing) 清康熙三十八年敕 1699 imp. ord.
(御纂)春秋直解 十二卷 (Yuzuan) Chunqiu zhijie (Qing) 傅恆 Fuheng et al.
春秋王霸列國世紀編 三卷 Chunqiu wang ba lieguo shiji bian (Song) 李琪 Li Qi
春秋春王正月考 二卷 Chunqiu chun wang zhengyue kao (Ming) 張以寧 Zhang Yining
禮類 Commentaries on the ritual classics
周禮注疏 四十二卷 Zhouli zhushu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 賈公彥 Jia Gongyan (疏 comm.)
周禮訂義 八十卷 Zhouli dingyi (Song) 王與之 Wang Yuzhi
禮經會元 四卷 Lijing huiyuan (Song) 葉時 Ye Shi
太平經國之書 十一卷
首 一卷
Taiping jingguo zhi shu
Shou
(Song) 鄭伯謙 Zheng Boqian
考王記解 二卷 Kao wangji jie (Song) 林希逸 Lin Xiyi
儀禮注疏 十七卷 Yili zhushu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang)賈 公彥 Jia Gongyan (疏 comm.)
儀禮集說 十七卷 Yili jishuo (Yuan) 敖繼公 Ao Jigong
經禮補逸 九卷 Jingli buyi (Yuan) 汪克寬 Wang Kekuan
儀禮鄭注句讀 十七卷 Yili Zhengzhu judu (Qing) 張爾歧 Zhang Erqi
禮記注疏 六十三卷 Liji zhushu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (注 comm.); (Tang) 孔穎達 Kong Yingda (疏 comm.)
禮記集說 一百六十卷 Liji jishuo (Song) 衞湜 Wei Shi
陳氏禮記集說 十卷 Chenshi Liji jishuo (Yuan) 陳澔 Chen Hao
日講禮記解義 六十四卷 Rijiang Liji jieyi (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
(欽定)周官義疏 四十八卷
首 一卷
(Qinding) Zhouli yishu
Shou
(Qing) 清乾隆十三年敕 1748 imp. ord.
(欽定)儀禮義疏 四十八卷
首 二卷
(Qinding) Yili yishu
Shou
(Qing) 清乾隆十三年敕 1748 imp. ord.
(欽定)禮記義疏 八十二卷
首 一卷
(Qinding) Liji yishu
Shou
(Qing) 清乾隆十三年敕 1748 imp. ord.
三禮圖 二十卷 Sanlitu (Song) 聶崇義 Nie Chongyi
大學衍義 四十三卷 Daxue yanyi (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
大學衍義補 一百六十卷 Daxue yanyi bu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
孝經類 Commentaries on the Book of Filial Piety
(御定)孝經註 一卷 (Yuding) Xiaojing zhu (Tang) 唐玄宗 Emperor Xuanzong (注 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.)
(御纂)孝經集註 一卷 (Yuzuan) Xiaojing jizhu (Qing) 清世祖 Emperor Shizu
孝經注疏 九卷 Xiaojing zhushu (Qing) 清世宗 Emperor Shizong
(御定)孝經衍義 一百卷 (Yuding) Xiaojing yanyi (Qing) 葉方藹 Ye Fang'ai; (Qing) 張英 Zhang Ying et al.
論語類 Commentaries on the Confucian Analects
論語注疏 二十卷 Lunyu zhushu (Wei) 何晏 He Yan (集解 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.)
論語解 十卷 Lunyu jie (Song) 張栻 Zhang Shi
論語集說 十卷 Lunyu jishuo (Song) 蔡節 Cai Jie
孟子類 Commentaries on Master Meng
孟子注疏 十四卷 Mengzi zhushu (Han) 趙岐 Zhao Qi (注 comm.); (Song) 孫奭 Sun Shi (音義併疏 phon. comm.)
孟子說 七卷 Mengzi shuo (Song) 張栻 Zhang Shi
孟子集疏 十四卷 Mengzi jishu (Song) 蔡模 Cai Mo
孟子傳 二十九卷 Mengzi zhuan (Song) 張九成 Zhang Jiucheng
四書類 Commentaries on the Four Books
四書集註章句 十九卷 Sishu jizhu zhangju (Song) 朱熹 Zhu Xi
四書集編 二十六卷 Sishu jibian (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
四書纂疏 二十六卷 Sishu zuanshu (Song) 趙順孫 Zhao Shunsun
四書通 二十六卷 Sishutong (Yuan) 胡炳文 Hu Bingwen
四書通證 六卷 Sishu tongzheng (Yuan) 張存中 Zhang Cunzhong
四書通旨 六卷 Sishu tongzhi (Yuan) 朱公遷 Zhu Gongqian
四書纂箋 二十八卷 Sishu zuanjian (Yuan) 詹道傳 Zhan Daozhuan
四書辨疑 十五卷 Sishu bianyi (Yuan) 陳天祥 Chen Tianxiang
日講四書解義 二十六卷 Rijiang Sishu jieyi (Qing) 庫勒納 Kurene et al.
經解類 Commentaries on the Classics Canon
經典釋文 三十卷 Jingdian shiwen (Tang) 陸德明 Lu Deming
五經文字 三卷 Wujing wenzi (Tang) 張參 Zhang Can
九經字樣 一卷 Jiujing ziyang (Tang) 唐玄度 Tang Xuandu
羣經音辨 七卷 Qunjing yinbian (Song) 賈昌朝 Jia Changchao
六經奧論 六卷 Liujing aolun (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
六經正誤 六卷 Liujing zhengwu (Song) 毛居正 Mao Juzheng
經說 七卷 Jingshuo (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
十一經問對 五卷 Shiyijing wendui (Yuan) 何異孫 He Yisun
五經蠡測 六卷 Wujing lize (Ming) 蔣悌生 Jiang Tisheng
小學類 Lexicography
爾雅注疏 十一卷 Erya zhushu (Jin) 郭璞 Guo Pu (注 comm.); (Song) 邢昺 Xing Bing (疏 comm.)
爾雅翼 三十二卷 Eryayi (Song) 羅願 Luo Yuan
釋名 八卷 Shiming (Han) 劉熙 Liu Xi
廣雅 十卷 Guangya (Sanguo) 張揖 Zhang Ji
埤雅 二十卷 Piya (Song) 陸佃 Lu Dian
說文解字 三十卷 Shuowen jiezi (Han) 許慎 Xu Shen; (Song) 徐鉉 Xu Xuan et al. (comm.)
玉篇 三十卷 Yupian (Liang) 顧野王 Gu Yewang; (Tang) 孫强增 Sun Qiangzeng; (Song) 陳彭年 Chen Pengnian (rev.)
漢隸字源 六卷 Hanli ziyuan (Song) 婁機 Lou Ji
(御定)康熙字典 三十六卷 (Yuding) Kangxi zidian (Qing) 張玉書 Zhang Yushu et al.
(御製增訂)清文鑑 三十二卷
補編 四卷
總綱 八卷
(Yuzhi zengding) Qingwenjian
Bubian
Zonggang
(Qing) 傅恆 Fuheng et al.
廣韻 五卷 Guangyun (Song) 陳彭年 Chen Pengnian et al.
集韻 十卷 Jiyun (Song) 丁度 Ding Du et al.
古今韻會舉要 三十卷 Gujin yunhui juyao (Yuan) 熊忠 Xiong Zhong
(御定)音韻闡微 十八卷 (Qinding) Yinyun chanwei (Qing) 李光地 Li Guangdi et al.
(欽定)同文韻統 六卷 (Qinding) Tongwen yuntong (Qing) 允祿 Yūn Lu et al.

史部 Historiography Section

正史類 Official Dynastic Histories
史記 一百三十卷 Shiji (Han) 司馬遷 Sima Qian; (Song) 裴駟 Pei Si (集解 comm.);(Tang) 司馬貞 Sima Zhen (索隱 comm.); (Tang) 張守節 Zhang Shoujie (正義 comm.)
漢書 一百二十卷 Hanshu (Han) 班固 Ban Gu; (Tang) 劉師古 Yan Shigu (comm.)
後漢書 一百二十卷 Houhanshu (Liu-Song) 范曄 Fan Ye;(Tang) 李賢 Li Xian (comm.); (Jin) 司馬彪 Sima Biao (suppl. 續志); (Liang) 劉昭 Liu Zhao (comm.)
三國志 六十五卷 Sanguozhi (Jin) 陳壽 Chen Shou; (Liu-Song) 裴松之 Pei Songzhi (comm.)
晉書 一百三十卷 Jinshu (Tang) 唐太宗 Emperor Taizong
宋書 一百卷 Songshu (Liang) 沈約 Shen Yue
南齊書 五十九卷 Nanqishu (Liang) 蕭子顯 Xiao Zixian
梁書 五十六卷 Liangshu (Tang) 姚思廉 Yao Silian
陳書 三十六卷 Chenshu (Tang) 姚思廉 Yao Silian
魏書 一百十四卷 Weishu (Northern Qi) 魏收 Wei Shou
北齊書 五十卷 Beiqishu (Tang) 李百藥 Li Baiyao
周書 五十卷 Zhoushu (Tang) 令狐德棻 Linghu Defen et al.
隋書 八十五卷 Suishu (Tang) 魏徵 Wei Zheng et al.
南史 八十卷 Nanshi (Tang) 李延壽 Li Yanshou
北史 一百卷 Beishi (Tang) 李延壽 Li Yanshou
舊唐書 二百卷 Jiutangshu (Later Jin) 劉昫 Li Xu et al.
唐書 (新唐書) 二百二十五卷
(附)釋音 二十五卷
Tangshu (Xintangshu)
app. Shiyin
(Song) 歐陽修 Ouyang Jiu, 宋祁 Song Qi
舊五代史 一百五十卷 Jiu Wudaishi (Song) 張居正 Zhang Juzheng et al.
五代史 (新五代史) 七十四卷 Wudaishi (Xin Wudaishi) (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu; 徐無黨 Xu Wudang (comm.)
宋史 四百九十六卷 Songshi (Yuan) 托克托(脫脫) Toqtoɣa et al.
遼史 一百十五卷 Liaoshi (Yuan) 托克托(脫脫) Toqtoɣa et al.
金史 一百卅五卷 Jinshi (Yuan) 托克托(脫脫) Toqtoɣa et al.
元史 二百十卷 Yuanshi (Ming) 宋濂 Song Lian, 王禕 Wang Wei, et al.
(欽定)明史 三百三十二卷 (Qinding) Mingshi (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu et al.
編年類 Annals and Chronicles
前漢紀 三十卷 Qianhanji (Han) 荀悅 Xun Yue
後漢紀 三十卷 Houhanji (Jin) 袁宏 Yuan Hong
資治通鑑 二百九十四卷 Zizhi tongjian (Song) 司馬光 Sima Guang; (Yuan) 胡三省 Hu Sansheng (comm.)
(御批)通鑑綱目前編 二十二卷 (Yupi) Tongjiang gangmu qianbian (Song) 金履祥 Jin Lüxiang
(御批) 通鑑綱目 五十九卷 (Yupi) Tongjian gangmu (Song) 朱熹 Zhu Xi
(御批) 續資治通鑑綱目 二十七卷 (Yupi) Xu zizhi tongjian gangmu (Ming) 商輅 Shang Lu et al.
(御批) 歷代通鑑輯覽 一百十六卷
(附)唐桂二王本末 四卷
(Yupi) Lidai tongjian jilan
(app.) Tang Gui er wang benmo
(Qing) 清乾隆三十二年敕 1767 imp. ord.
時令類 Edicts Concerning the Seasons
(御定)月令輯要 二十四卷
圖說 一卷
(Yuding) Yueling jiyao
Tushuo
(Qing) 李光地 Li Guangdi et al.
地理類 Geography
山海經 十八卷 Shanhaijing (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
水經注 四十卷 Shuijingzhu (Northern Wei) 酈道元 Li Daoyuan
春明夢餘錄 七十卷 Chunmingmeng yulu (Qing) 孫承澤 Sun Chengze
(欽定)西域同文志 二十四卷 (Qinding) Xiyu tongwen zhi (Qing) 傅恆 Fuheng et al.
皇清職貢圖 九卷 Huang-Qing zhigong tu (Qing) 傅恆 Fuheng et al.
詔令類 Edicts and Decrees
太祖高皇帝聖訓 四卷 Taizu Gao Huangdi shengxun (Qing) 清康熙二十五年敕修 1686 imp. ord., rev.
太宗文皇帝聖訓 六卷 Taizu Wen Huangdi shengxun (Qing) 清順治中敕修 Shunzhi reign-period
世祖章皇帝聖訓 六卷 Shizu Zhang Huangdi shengxun (Qing) 清康熙二十六年敕修 1687 imp. ord., rev.
聖祖仁皇帝聖訓 六十卷 Shengzu Ren Huangdi shengxun (Qing) 清雍正九年敕修 1731 imp. ord.
聖祖仁皇帝庭訓格言 一卷 Shengzu Ren Huangdi tingxun geyan (Qing) 清世宗 Emperor Shizong
聖諭廣訓 一卷 Shengyu guangxun (Qing) 清世宗 Emperor Shizong
世宗憲皇帝聖訓 三十六卷 Shizong Xian Huangdi shengxun (Qing) 清乾隆五年敕修 1740 imp. ord., rev.
硃批諭旨 三百六十卷 Zhupi yuzhi (Qing) 清世宗 Emperor Shizong
法制類 Administrative Regulations
(欽定)大清會典 一百卷 (Qinding) Da-Qing huidian (Qing) 清乾隆廿九年敕 1764 imp. ord.
(欽定)大清通禮 五十卷 (Qinding) Da-Qing tongli (Qing) 來保 Laiboo et al.
皇朝禮器圖式 廿八卷 Huangchao liqi tushi (Qing) 清乾隆廿四年敕 1759 imp. ord.
國朝宮史 三十六卷 Guochao gongshi (Qing) 于敏中 Yu Minzhong et al.
別史類 Alternative Histories
國語 二十一卷 Guoyu (Wu) 韋昭 Wei Zhao (comm.)
吳越春秋 六卷 Wu-Yue chunqiu (Han) 趙曄 Zhao Ye; (Song) 徐天祜 Xu Tiangu (comm.)
十六國春秋 一百卷 Shiliuguo chunqiu (Northern Wei) 崔鴻 Cui Hong
十國春秋 一百十四卷 Shiguo chunqiu (Qing) 吳任臣 Wu Renchen
貞觀政要 十卷 Zhenguan zhengyao (Tang) 吳兢 Wu Jing
通鑑紀事本末 四十二卷 Tongjian jishi benmo (Song) 袁樞 Yuan Shu
宋史紀事本末 二十八卷 Songshi jishi benmo (Ming) 馮琦 Feng Qi; 陳邦瞻 Chen Bangzhan (suppl.)
元史紀事本末 四卷 Yuanshi jishi benmo (Ming) 陳邦瞻 Chen Bangzhan
明史紀事本末 八十卷 Mingshi jishi benmo (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
通志 二百卷 Tongzhi (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
故事類 Ancient Administrative Regulations
通典 二百卷 Tongdian (Tang) 杜佑 Du You
文獻通考 三百四十八卷 Wenxian tongkao (Song) 馬端臨 Ma Duanlin
史評類 Historical Critique
唐鑑 二十四卷 Tangjian (Song) 范祖禹 Fan Zuyu
評鑑闡要 十二卷 Ping Jian chanyao (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu; 劉統勳 Liu Tongxun et al. (comp.)
目錄類 Bibliographies and Catalogues
直齋書錄解題 二十二卷 Zhizhai shulu jieti (Song) 陳振孫 Chen Zhensun
經義考 三百卷 Jingjikao (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
(欽定)天祿琳琅書目 十卷 (Qinding) Tianlu linlang shumu (Qing) 清乾隆四十年敕 1775 imp. ord.
西清古鑑 四十卷 Xiqing gujian (Qing) 清乾隆十四年敕 1749 imp. ord.
錢錄 十六卷 Qianlu (Qing) 清乾隆十五年敕 1750 imp. ord.
帝王經世圖譜 十六卷 Diwang jingshi tupu (Song) 唐仲友 Tang Zhongyou

子部 Masters and Philosophers Section

儒家類 Confucian Treatises
家語 十卷 Jiayu (Kongzi jiayu 孔子家語) (Wei) 王肅 Wang Su (comm.)
荀子 二十卷 Xunzi (Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.)
春秋繁露 十七卷 Chunqiu fanlu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
鹽鐵論 十二卷 Yantielun (Han) 桓寬 Huan Kuan; (Ming) 張之象 Zhang Zhixiang (comm.)
說苑 二十卷 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
揚子法言 十卷 Yangzi fayan (Han) 揚雄 Yang Xiong;(Song) 司馬光 Sima Guang (comm.)
太玄經 十卷 Taixuanjing (Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 范望 Fan Wang (comm.)
白虎通義 二卷 Baihu tongyi (Han) 班固 Ban Gu
中論 二卷 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
孔叢子 三卷 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu
傅子 一卷 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
中說 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong; (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
帝範 四卷 Difan (Tang) 唐太宗 Emperor Taizu
帝學 八卷 Dixue (Song) 范祖禹 Fan Zuyu
(御製)資政要覽 三卷
後序 一卷
(Yuzhi) Zizheng yaolan
Houxu
(Qing) 清世祖 Emperor Shizu
(御纂)性理精義 十二卷 (Yuzuan) Xingli jingyi (Qing) 李光地 Li Guangdi et al.
(御纂)朱子全書 六十六卷 (Yuzuan) Zhuzi quanshu (Qing) 李光地 Li Guangdi et al. (comp.)
(御定)小學集註 六卷 (Yuding) Xiaoxue jizhu (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Ming) 陳選 Chen Xuan (comm.)
(欽定)執中成憲 八卷 (Qinding) Zhizhong chengxian (Qing) 清雍正六年敕 1728 imp. ord.
日知薈說 四卷 Rizhi huiyao (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
法家類 Legalist Treatises
管子 二十四卷 Guanzi (Zhou) 管仲 Guan Zhong
韓非子 二十卷 Hanfeizi (Zhou) 韓非 Han Fei
縱橫類 Strategist Treatises
戰國策 十卷 Zhanguoce (Song) 鮑彪 Bao Biao (comm.)
兵家類 Military Treatises
虎鈐經 二十卷 Huqianjing (Song) 許洞 Xu Dong
醫家類 Medical Treatises
內經素問 二十四卷 Neijing suwen (Tang) 王冰 Wang Bing (comm.)
扁鵲鍼灸神應玉龍經 一卷 Bian Que Zhenjiu shenying yulong jing (Yuan) 王國瑞 Wang Guoduan
難經本義 二卷 Nanjing benyi (Yuan) 滑壽 Hua Shou (comm.)
(御定)醫宗金鑑 九十卷 (Yuding) Yizong jinjian (Qing) 吳謙 Wu Qian et al. (comp.)
農家類 Agricultural Treatises
齊民要術 十卷 Qimin yaoshu (Northern Wei) 賈思勰 Jia Sixie
農桑輯要 七卷 Nongsang jiyao (Yuan) 司農司 Sinong Si
(御定)廣羣芳譜 一百卷 (Yuding) Guang qunfangpu (Qing) 汪灏 Wang Hao et al.
(欽定)授時通考 七十八卷 (Qinding) Shoushi tongkao (Qing) 清乾隆二年敕 1737 imp. ord.
數術類 Treatises on Numerology, Astronomy and Arithmetics
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
周易參同契通真義 三卷 Zhouyi cantong qi tongzhen yi (Later Shu) 彭曉 Peng Xiao
周髀算經 二卷
音義 一卷
Zhoubi suanjing
Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang (comm.);(Song) 李籍 Li Ji
五經算術 二卷 Wujing suanshu (Northern Zhou) 甄鸞述 Zhen Luan (narr.); (Tang) 李淳風 Li Chunfeng et al. (comm.)
新儀象法要 三卷 Xin yixiang fayao (Song) 蘇頌 Su Song
測圓海鏡分類釋術 十卷 Ceyuan haijing fenlei shishu (Yuan) 李冶 Li Ye
(御製)曆象考成 四十二卷 (Yuzhi) Lixiang kaocheng (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
(御製)律呂正義 五卷 (Yuzhi) Lülü zhengyi (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
(御製)數理精蘊 五十三卷 (Yuzhi) Shuli jingyun (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
(御製)曆象考成後編 十卷 (Yuzhi) Lixiang kaocheng houbian (Qing) 清乾隆二年敕 1737 imp. ord.
(欽定)儀象考成 三十卷
首 二卷
(Qinding) Yixiang kaocheng
Shou
(Qing) 清乾隆九年敕 1744 imp. ord.
(御製)律呂正義後編 一百二十卷 (Yuzhi) Lülü zhengyi houbian (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
墨家類 Mohist Treatises
墨子 十五卷 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di
晏子春秋 八卷 Yanzi chunqiu (Zhou) 晏嬰 Yan Ying
道家類 Daoist Treatises
老子道德經 二卷 Laozi Daodejing (Zhou) 李耳 Li Er; (Wei) 王弼 Wang Bi (comm.)
(御定)道德經 二卷 (Yuding) Daodejing (Qing) 清世祖 Emperor Shizu
莊子 十卷 Zhuangzi (Zhou) 莊周 Zhuang Zhou; (Jin) 郭象 Guo Xiang (comm.).
列子 八卷 Liezi (Zhou) 列禦寇 Liu Yukou
關尹子 一卷 Guanyinzi (Zhou) 尹喜 Yin Xi
文子 二卷 Wenzi (Zhou) 辛鈃 Xin Xing
鶡冠子 三卷 Heguanzi (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
抱朴子內外篇 八卷 Baopuzi nei-waipian (Jin) 葛洪 Ge Hong
雜家類 Miscellaneous Treatises
淮南鴻烈解 (淮南子) 二十一卷 Huainan honglie jie (Huainanzi) (Han) 劉安 Liu An; 高誘 Gao You (comm.)
論衡 三十卷 Lunheng (Han) 王充 Wang Chong
潛夫論 十卷 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
博物志 十卷 Bowuzhi (Jin) 張華 Zhang Hua; (Song) 周日用 Zhou Riyong, 盧口 Lu Kou (comm.)
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
小說家類 Novellas
拾遺記 十卷 Shiyiji (Former Qin) 王嘉 Wang Jia; (Liang) 蕭綺錄 Xiao Qilu
述異記 二卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
世說新語 三卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing; (Liang) 劉孝標 Liu Xiaobiao (comm.)
西陽雜俎 二十卷 續集十卷 Youyang zazu (Tang) 段成式 Duan Chengshi
唐摭言 十五卷 Tangzhiyan (Southern Han) 王定保 Wang Dingbao
北夢瑣言 二十卷 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangxian
老學庵筆記 十卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
考證類 Historical Critique
新唐書糾繆 二十卷 Xintangshu jiumiu (Song) 吳縝 Wu Zhen
困學紀聞 二十卷 Kunxue jiwen (Song) 王應麟 Wang Yinglin
雜藝類 Miscellaneous Skills
(御定)佩文齋書畫譜 一百卷 (Yuding) Peiwenzhai shuhua pu (Qing) 孫岳頒 Sun Yueban et al.
(欽定)淳化閣帖釋文 十卷 (Qinding) Chunhuage tie shiwen (Qing9 清乾隆三十四年敕 1769 imp. ord.
墨法集要 一卷 Mofa jiyao (Ming) 沈繼孫 Shen Jisun
武英殿聚珍版程式 一卷 Wuyingding juzhenban chengshi (Qing) 金簡 Gingiyan
類書類 Encyclopaedias
(御定)淵鑑類函 四百五十卷 (Yuding) Yuanjian leihan (Qing) 清康熙四十九年敕 1710 imp. ord.
(御定)駢字類編 二百四十卷 (Yuding) Pianzi leibian (Qing) 清康熙五十八年敕 1719 imp. ord.
(御定)分類字錦 六十四卷 (Yuding) Fenlei zijin (Qing) 清康熙六十年敕 1721 imp. ord.
(御定)子史精華 一百六十卷 (Yuding) Zishi jinghua (Qing) 清康熙六十年敕 1721 imp. ord.
(御定)佩文韻府 一百六卷 (Yuding) Peiwen yunfu (Qing) 清康熙五十年敕 1711 imp. ord.
(御定)韻府拾遺 一百六卷 (Yuding) Yunfu shiyi (Qing) 清康熙五十五年敕 1716 imp. ord.
(欽定)叶韻彙輯 五十八卷 (Qinding) Yeyun huiji (Qing) 梁詩正 Liang Shizheng et al.

集部 Belles-lettres Section

別集類 Collections of Individual Writers
聖祖仁皇帝御製文集 一百七十六卷 Shengzu Ren Huangdi yuzhi wenji (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu
世宗憲皇帝御製文集 三十卷 Shizong Xian Huangdi yuzhi wenji (Qing) 清世宗 Emperor Shizong
樂善堂全集定本 三十卷 Leshantang quanji dingben (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
高宗御製文初集 三十卷 Gaozong yuzhi wen chuji (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
高宗御製詩初集 四十四卷 Gaozong yuzhi shi chuji (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
高宗御製詩二集 九十卷 Gaozong yuzhi shi erji (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
高宗御製詩三集 一百卷 Gaozong yuzhih shi sanji (Qing) 清高宗 Emperor Gaozong
徐孝穆集 六卷 Xu Xiaomu ji (Chen) 徐陵 Chen Ling
庾子山集注 十六卷
首 二卷
Yu Zishan jizhu
Shou
(Northern Zhou) 庾信 Yu Xin; (Qing) 倪璠 Ni Fan (comm.)
曲江集 二十卷 Qujiang ji (Tang) 張九齡 Zhang Jiuling
王子安集 十六卷 Wang Zi'an ji (Tang) 王勃 Wang Bo
盈川集 十卷 Yinchuan ji (Tang) 楊炯 Yang Jiong
盧昇之集 七卷 Lu Shengzhi ji (Tang) 盧照鄰 Lu Zhaolin
駱承集 四卷 Luo Cheng ji (Tang) 駱賓王 Luo Binwang
陳拾遺集 十卷 Chen shiyi ji (Tang) 陳子昂 Chen Zi'ang
王右丞詩集 十四卷
外編, 附錄 三卷
Wang Youcheng shi ji
Waiji, fulu
(Tang) 王維 Wang Wei; (Ming) 顧起經 Gu Qijing (comm.)
李太白集分類補註 三十卷 Li Taibai ji fenlei buzhu (Tang) 李白 Li Bai; (Song) 楊齊賢 Yang Qixian (comm.); (Yuan) 蕭士贇 Xiao Shibin (suppl.)
千家注杜工部詩集 二十二卷 Qianjia zhu Du Gongbu shiji (Tang) 杜甫 Du Fu; (Yuan) 高楚芳 Gao Chufang (comp., comm.)
次山集 十二卷 Cishan ji (Tang) 元結 Yuan Jie
權文公集 十卷 Quan Wengong ji (Tang) 權德輿 Quan Deyu
昆陵集 二十卷 Kunling ji (Tang) 獨孤及 Dugu Ji
柳河東集 四十五卷
外集 二卷
補遺 一卷
Liu Hedong ji
Waiji
Buyi
(Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan; (Song) 韓醇 Han Chun (comm.)
五百家注昌黎文集 四十卷 Wubaijia zhu Changli wenji (Tang) 韓愈 Han Yu; (Song) 魏仲舉 Wei Zhongju (comp.)
劉賓客文集 四十卷 Liu Binke wenji (Tang) 劉禹錫 Liu Yuxi
元氏長慶集 六十卷
補遺 六卷
Yuanshi Changqing ji
Buyi
(Tang) 元稹 Yuan Zhen
白氏長慶集 七十一卷 Baishi Changqing ji (Tang) 白居易 Bai Juyi
樊川集 二十卷
外集 一卷
別集 一卷
Fanchuan ji
Waiji
Bieji
(Tang) 杜牧 Du Mu
會昌一品集 二十卷 Huichang yipin ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
李衛公集別集 十卷
外集 四卷
附錄 一卷
Li Weigong ji bieji
Waiji
Fulu
(Tang) 李德裕 Li Deyu
李義山文集箋注 十卷 Li Yishan wenji jianzhu (Tang) 李商隱 Li Shangyin; (Qing) 徐樹穀 Xu Shugu (comm.); 徐炯 Xu Jiong (comm.)
李義山詩集注 三卷 Li Yishan shi jizhu (Tang) 李商隱 Li Shangyin; (Qing) 朱鶴齡 Zhu Heling (comm.)
甫里集 二十卷 Fuli ji (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
騎省集 三十卷 Qisheng ji (Song) 徐鉉 Xu Xuan
小畜集 三十卷 Xiaochu ji (Song) 王禹偁 Wang Yucheng
武夷新集 二十卷 Wuyi xinji (Song) 楊億 Yang Yi
安陽集 五十卷 Anyang ji (Song) 韓琦 Han Qi
范文正集 二十卷
別集 四卷
補編 一卷
奏議 二卷
尺牘 三卷
Fan Wenzheng ji
Biejie
Bubian
Zouyi
Chidu
(Song) 范仲淹 Fan Zhongyan
武溪集 二十卷 Wuxi ji (Song) 余靖 Yu Jing
清獻集 十卷 Qinxian ji (Song) 趙抃 Zhao Bian
文忠集 一百五十三卷 Wenzhong ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
宛陵集 六十卷 Wanling ji (Song) 梅堯臣 Mei Yaochen
端明集 四十卷 Duanming ji (Song) 蔡襄 Cai Xiang
嘉祐集 十六卷
附錄 二卷
Jiayou ji
Fulu
(Song) 蘇洵 Su Xun
元豐類藁 五十卷 Yuanfeng leigao (Song) 曾鞏 Zeng Gong
傳家集 八十卷 Chuanjia ji (Song) 司馬光 Sima Guang
臨川文集 一百卷 Linchuan wenji (Song) 王安石 Wang Anshi
丹淵集 四十卷
拾遺 二卷
Danyuan ji
Shiyi
(Song) 文同 Wen Tong
東坡全集 一百十五卷 Dongpo quanji (Song) 蘇軾 Su Shi
施注蘇詩 四十二卷
續補遺 二卷
Shi zhu Su shi
Xu buyi
(Song) 蘇軾 Su Shi; 施元之 Shi Yuanzhi (comm.); (Qing) 邵長蘅 Shao Changheng;(Qing) 馮景 Feng Jing(comm.)
欒城集 五十卷
後集 二十四卷
三集 十卷
應詔集 十二卷
Luancheng ji
Houji
Sanji
Yingzhao ji
(Song) 蘇轍 Su Zhe
青山集 三十卷 Qingshan ji (Song) 郭祥正 Guo Xiangzheng
山谷集 三十卷
外集 十四卷
別集 二十卷
詞 一卷
譜 三十卷
年譜 三十卷
Shangu ji
Waiji
Bieji
Ci
Pu
Nianpu
(Song) 黄庭堅 Huang Tingjian; (Song) 黄㽦 Huang Xun (biogr.)
伐檀集 二卷 Fatan ji (Song) 黃庶 Huang Shu
淮海集 四十卷
後集 六卷
長短句 三卷
Huaihai ji
Houji
Changduanju
(Song) 秦觀 Qin Guan
雞肋集 七十卷 Jile ji (Song) 晁補之 Chao Buzhi
景迂生集 二十卷 Jingyusheng ji (Song) 晁說之 Chao Yuezhi
後山集 二十四卷 Houshan ji (Song) 陳師道 Chen Shidao
竹友集 十卷 Zhuyou ji (Song) 謝薖 Xie Ke
簡齋集 十五卷 Jianzhai ji (Song) 陳與義 Chen Yuyi
石湖詩集 三十四卷 Shihu shiji (Song) 范成大 Fan Chengda
渭南文集 五十卷 Weinan wenji (Song) 陸游 Lu You
劍南詩稿 八十五卷 Jiannan shigao (Song) 陸游 Lu You
放翁逸稿 二卷 Fangweng yigao (Song) 陸游 Lu You; (Ming) 毛晉 Mao Jin (comp.)
誠齋集 一百三十二卷
附錄 一卷
Chengzhai ji
Fulu
(Song) 楊萬里 Yang Wanli
于湖集 四十卷 Yuhu ji (Song) 張孝祥 Zhang Xiaoxiang
盤洲文集 八十卷 Panzhou wenji (Song) 洪适 Hong Kuo
梅溪集 五十四卷 Meixi ji (Song) 王十朋 Wang Shipeng
止齋集 五十二卷 Zhizhai ji (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
龍川集 三十卷 Longchuan ji (Song) 陳亮 Chen Liang
陵陽集 二十四卷 Lingyang ji (Song) 牟巘 Mou Xian
四明文獻集 五卷 Sijing wenxian ji (Song) 王應麟 Wang Yingling
滹南集 四十六卷 Hunan ji (Jurchen-Jin) 王若虚 Wang Ruoxu
滏水集 二十卷 Fushui ji (Jurchen-Jin) 趙秉文 Zhao Bingwen
遺山集 四十卷 Yishan ji (Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen
湛然居士集 十四卷 Zhanran Jushi ji (Yuan) 耶律楚材 Yelü Chucai
陵川集 三十九卷
附錄 一卷
Lingchuan ji
(Yuan) 郝經 Hao Jing
秋澗集 一百卷 Qiujian ji (Yuan) 王惲 Wang Yun
靜修集 二十五卷
續集 三卷
Jingxiu ji
Xuji
(Yuan) 劉因 Liu Yin
松雪齋集 十卷
外集 一卷
Songxuezhai ji
Waiji
(Yuan) 趙孟頫 Zhao Mengfu
石田文集 十五卷 Shitian wenji (Yuan) 馬祖常 Ma Zuchang
圭塘小稿 十三卷
別集 二卷
續集 一卷
附錄 一卷
Guitang xiaogao
Bieji
Xuji
Fulu
(Yuan) 許有壬 Xu Youren
道園學古錄 五十卷 Daoyuan xuegu lu (Yuan) 虞集 Yu Ji
道園遺稿 六卷 Daoyuan yigao (Yuan) 虞集 Yu Ji
仲弘集 八卷 Zhonghong ji (Yuan) 楊載 Yang Zai
文安集 十四卷 Wen'an ji (Yuan) 揭傒斯 Jie Xisi
文獻集 十卷 Wenxian ji (Yuan) 黄溍 Huang Jin
淵穎集 十二卷
附錄 一卷
Yuanying ji
Fulu
(Yuan) 吳萊 Wu Lai
待制集 二十卷 Daizhi ji (Yuan) 柳貫 Liu Guan
禮部集 二十卷 Libu ji (Yuan) 吳師道 Wu Shidao
圭齋文集 十五卷
附錄 一卷
Guizhai wenji
Fulu
(Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
雁門集 四卷 Yanmen ji (Yuan) 薩都拉 Sa Dula
金臺集 二卷 Jintai ji (Yuan) 納延 Nayan
安雅堂集 十三卷 Anyantang ji (Yuan) 陳旅 Chen Lü
玩齋集 十卷
拾遺一卷
Wanzhai ji
Shiyi
(Yuan) 貢師泰 Gong Shitai
鐵崖古樂府 十卷
樂府補 六卷
Tieya gu yuefu
Yuefu bu
(Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
復古詩集 六卷 Fugu shiji (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
麗則遺音 四卷 Lize yiyin (Yuan) 楊維楨 Yang Weizhen
清閟閣集 十二卷 Qingbige ji (Yuan) 倪瓚 Ni Zan
誠意伯文集 二十卷 Chengyibo wenji (Ming) 劉基 Liu Ji
文憲集 三十二卷 Wenxian ji (Ming) 宋濂 Song Lian
大全集 十八卷 Daquan ji (Ming) 高啓 Gao Qi
懷麓堂集 一百卷 Huailutang ji (Ming) 李東陽 Li Dongyang
家藏集 七十七卷 Jiacang ji (Ming) 吳寬 Wu Kuan
石田詩選 十卷 Shitian shixuan (Ming) 沈周 Shen Zhou
震澤集 三十六卷 Zhenze ji (Ming) 王鏊 Wang Ao
王文成全書 三十八卷 Wang Wencheng quanshu (Ming) 王守仁 Wang Shouren
空同集 六十六卷 Kongtong ji (Ming) 李夢陽 Li Mengyang
大復集 三十八卷 Dafu ji (Ming) 何景明 He Jingming
迪功集 六卷
(附)談藝錄 一卷
Digong ji
(app.) Tanyi lu
(Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
蘇門集 八卷 Sumen ji (Ming) 高叔嗣 Gao Shusi
甫田集 三十五卷
附錄 一卷
Futian ji
Fulu
(Ming) 文徵明 Wen Zhengming
荆川集 十二卷 Jingchuan ji (Ming) 唐順之 Tang Shunzhi
遵巖集 二十五卷 Zunyan ji (Ming) 王慎中 Wang Shenzhong
震川文集 三十卷
別集 十卷
Zhenchuan wenji
Bieji
(Ming) 歸有光 Gui Youguang
滄溟集 三十卷 Cangming ji (Ming) 李攀龍 Li Panlong
總集類 Anthologies and Collections
(御選)古文淵鑑 六十四卷 (Yuxuan) Guwen yuanjian (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu (selec.); 徐乾學 Xu Qianxue et al. (comp., comm.)
(御定)歷代賦彙 一百四十卷
外集 二十卷
逸句 二卷
補遺 二十二卷
(Yuding) Lidai fuhui
Waiji
Yiju
Buyi
(Qing) 陳元龍 Chen Yuanlong et al. (comp.)
(御定)全唐詩 九百卷 (Yuding) Quantangshi (Qing) 清康熙四十二年敕 1703 imp. ord. (comp.)
(御選)宋詩 七十八卷 (Yuxuan) Songshi (Qing) 張豫章 Zhang Yuzhang et al. (comp.)
(御選)金詩 二十四卷 (Yuxuan) Jinshi (Qing) 張豫章 Zhang Yuzhang et al. (comp.)
(御選)元詩 八十卷 (Yuxuan) Yuanshi/i> (Qing) 張豫章 Zhang Yuzhang et al. (comp.)
(御選)明詩 一百二十卷 (Yuxuan) Mingshi (Qing) 張豫章 Zhang Yuzhang et al. (comp.)
(御定)佩文齋詠物詩選 四百八十六卷 (Yuding) Peiwenzhai yongwu shi xuan (Qing) 清康熙四十五年敕 1706 imp. ord. (comp.)
(御定)歷代題畫詩類 一百二十卷 (Yuding) Lidai tihua shilei (Qing) 陳邦彥 Chen Bangyan (comp.)
(御選)唐詩 三十二卷 (Yuxuan) Tangshi (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu (comp.)
(御選)唐宋文醇 五十八卷 (Yuxuan) Tang-Song wenchun (Qing) 清乾隆三年敕選 1738 imp. ord. (selec.)
(御選)唐宋詩醇 四十七卷 (Yuxuan) Tang-Song shichun (Qing) 清乾隆十五年敕選 1750 imp. ord. (selec.)
皇清文穎 一百卷
首 二十四卷
Huang-Qing wenying
Shou
(Qing) 清乾隆十二年敕 1747 imp. ord. (comp.)
楚辭補注 十七卷 Chuci buzhu (Song) 洪興祖 Hong Xingzu
文選 六十卷 Wenxuan (Liang) 蕭統 Xiao Tong (comp.); (Tang) 李善 Li Shan (comm.)
玉臺新詠 十卷 Yutai xinyong (Chen) 徐陵 Xu Ling (comp.)
漢魏六朝百三家集 一百十八卷 Han-Wei-Liuchao baisan jia ji (Ming) 張溥 Zhang Pu (comp.)
樂府詩集 一百卷 Yuefu shiji (Song) 郭茂倩 Guo Maoqian (comp.)
唐文粹 一百卷 Tangwencui (Song) 姚鉉 Yao Xuan (comp.)
宋文鑑 一百五十卷 Songwenjian (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian (comp.)
中州集 十卷
(附)中州樂府 一卷
Zhongzhou ji
(app.) Zhongzhou yuefu
(Jurchen-Jin) 元好問 Yuan Haowen (comp.)
元文類 七十卷 Yuanwenlei (Yuan) 蘇天爵 Su Tianjue (comp.)
明文衡 一百卷 Mingwenheng (Ming) 程敏政 Cheng Minzheng (comp.)
宋詩鈔 一百六卷 Songshichao (Qing) 吳之振 Wu Zhichen (comp.)
元詩選 初集 六十八卷
二集 二十六卷
三集 十六卷
首 一卷
Yuanshi xuan chuji
Erji
Sanji
Shou
(Qing) 顧嗣立 Gu Sili (comp.)
明詩綜 一百卷 Mingshizong (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun (comp.)
奏議類 Memorials to the Throne
(御覽)經史講義 三十卷
首 一卷
(Yulan) Jingshi jiangyi
Shou
(Qing) 蔣溥 Jiang Pu et al.
翰苑集 二十二卷 Hanyuanji (Tang) 陸贄 Lu Zhi
歌詞類 xxx Literary Critique
文心雕龍 十卷 Wenxin diaolong (Liang) 劉勰 Liu Xie
歌詞類 Songs and Aria
(御定)詞譜 四十卷 (Yuding) Cipu (Qing) 王奕清 Wang Yiqing et al.
(御選)歷代詩餘 一百二十卷 (Yuxuan) Lidai shiyu (Qing) 沈辰垣 Shen Zhenyuan et al. (comp.)
詞綜 三十卷 Cizong (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun (comp.)
Sources:
Deng Ling 邓玲, Li Chun 李春 (2005). "Qintan Siku quanshu yu Siku quanshu huiyao fenlei zhi cayi 浅探《四库全书》与《四库全书荟要》分类之差异", Nongye tushu qingbao xuebao 农业图书情报学报, 2005 (5): 173-176.
Jiang Qingbai 江庆柏 (2009). "Siku quanshu huiyao zongmu wenxian jiazhi chutan 《四库全书荟要总目》文献价值初探", Nanjing Shifan Daxue bao (Shehui kexue ban) 南京师大学报(社会科学版), 2009 (4): 122-126.
Jiang Qingbai 江庆柏 (2010). "Siku quanshu huiyao tiyao jiaoyi 《四库全书荟要提要》校议", Zhongguo dianji yu wenhua 中国典籍与文化, 2010 (3): 76-82.
Jiang Qingbai 江庆柏 (2012). "Siku quanshu huiyao tiyao yu Siku quanshu zongmu xueshu lichang chayi 《四库全书荟要提要》与《四库全书总目》学术立场差异考论", Wen-shi-zhe 文史哲, 2012 (6): 136-141.
Jiang Qingbai 江庆柏 (2016). "Lu Feichi yu Siku quanshu huiyao zuanxiu 陆费墀与《四库全书荟要》纂修", Zhejiang Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 浙江师范大学学报(社会科学版), 2016 (6): 39-43.
Jiang Qingbai 江庆柏 (2017). "Siku quanshu de quewen wenti: Yi Siku quanshu huiyao wei zhongxin de kaocha 《四库全书》的阙文问题——以《四库全书荟要》为中心的考察" , Wenxian 文献, 2017 (9).
Li Yanqin 李艷琴 (1985). "Qinzaotang yu Siku quanshu huiyao 摛藻堂與《四庫全書薈要》", Zijincheng 紫禁城, 1984 (2): 25+2.
Liu Naihe 刘乃和 (1985). "Siku quanshu huiyao de bianxiu 《四库全书荟要》的编修", Shixue shi yanjiu 史学史研究, 1985 (3): 58-71.
Niu Shijian 牛世建 (2016). "Chuyi Siku quanshu huiyao zongmu wenxian jiazhi 刍议《四库全书荟要总目》文献价值", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 图书馆工作与研究, 2016 (2): 83-86.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, xxx.
Wang Ping 王萍 (1995). "Lüetan Siku quanshu yu Siku quanshu huiyao de qubie 略谈《四库全书》与《四库全书荟要》的区别", Sichuan Tushuguan xuebao 四川图书馆学报, 1995 (4).
Wen Qingxin 温庆新 (2021). "Shilun Siku quanshu huiyao zongmu tiyao de tiyao zianxiu sixiang: Jiyu Siku quanshu zongmu Xiaoshuojia lei de bijiao 试论《四库全书荟要总目提要》的提要纂修思想——基于与《四库全书总目》“小说家类”的比较", Xinan Minzu Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021 (1): 236-240.
Wu Jiaju 吴家驹 (1995). "Lun Qinzaotang Siku quanshu huiyao 论樆藻堂《四库全书荟要》", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 1995 (1).
Zhang Chunguo 张春国 (2017). "Wenyuange Siku quanshu wei wan ju Siku quanshu kaozheng xiaogai yuanyin kaobian: Jian tan Siku quanshu huiyao yu Siku quanshu kaozheng zhi guanxi 文渊阁《四库全书》未全据《四库全书考证》校改原因考辨——兼谈《四库全书荟要》与《四库全书考证》之关系", Zhongguo dianji yu wenhua 中国典籍与文化, 2017 (5): 143-150.
Zhang Ping 张屏 (1998). "Qinzaotang Siku quanshu huiyao jianping 摛藻堂《四库全书荟要》简评", Wuhan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 武汉大学学报(哲学社会科学版), 1998 (3): 141.